Papyri.info

sign in

p.flor.1.1 = HGV P.Flor. 1 1 = Trismegistos 23525 = chr.mitt.243DDbDP transcription: p.flor.1.1 [xml]

AD 153 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: chr.mitt.243] MChr243

FrA,ctr
(hand 1) ἔτους ἑκκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς Ἀρτεμεισίου Φαμενὼθ (hand 2) κη (hand 1) ἐν Ἑρμοῦ πόλει τῇ μεγάλῃ ἐδάνισεν(*) Ἑρμιόνη Εὐδαίμονος ἀστὴ ὡς (ἐτῶν) (hand 2) ιθ (hand 1) μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς πατρὸς
Εὐδαίμονος Σαραπίωνος τοῦ Διονυσίου Σωσικοσμίου τοῦ καὶ Ἀλθαιέως ὡς (ἐτῶν) (hand 2) ξζ βεβλ(αμμένου) τὸ(ν) ἀρισ(τερὸν) ὀφθ(αλμὸν) (hand 1) Πτολέμᾳ τῇ καὶ Τβήσει Ὡρίων[ο]ς τοῦ Ἑρμίου μητρὸς Δημητρίας τῆς καὶ Τερεῦτος Ὡρίωνος Ἑρμοπολείτιδι ἀναγραφομένῃ ἐπὶ Φρου[ρ]ίου λιβὸς ὡς (ἐτῶν) (hand 2) λ ο(ὐλὴ) μετ(ώπῳ) μέσ(ῳ) (hand 1) μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς
Ὡρίωνος Ἑρμίου ὡς (ἐτῶν) (hand 2) νδ ο(ὐλὴ) μετ(ώπῳ) ἐξ ἀρισ(τερῶν) (hand 1) ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσματος κεφ̣αλαίου δραχμὰς διακοσίας , ἃς ἀνείρεται(*) ἡ δεδανισμένη(*) παρὰ τῆς δεδανικυίης(*) διʼ ἐπιτηρητῶν τραπέζης, τόκου δραχμιαίου ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ μῆνας εἰκοσιτέσσαρας συναγο-
μένων τοῦ τόκου δραχμῶν τεσσεράκοντα ὀκτὼ πάσας ἐφʼ ὑποθήκῃ τῷ ὑπάρχοντι τῇ δεδανισμένῃ(*) λοιπῷ βείκῳ(*) ἑνὶ τετάρτῳ ἀπὸ ἐλαιουργίου(*) ἀργοῦ καὶ καμάρας καὶ αὐλῆς καὶ ἀνηκόντων πάντων ἐν κώμῃ Τεκερκεθώθει τοῦ Λευκοπυργείτου κάτω μετὰ τοὺς πεπραμένο[υ]ς ἐκ τῶν αὐτῶν τόπων. γείτονες δὲ ὡς ἡ δεδα-
5νισμένη(*) ὑπηγόρευσεν νότου δημοσία ῥύμη διʼ ἧς εἴσοδος καὶ ἔξοδος βορρᾶ κληρονόμων Παθώτου Φίβιος ἀπηλιώτου ὁδὸς λιβὸς Δημητρίας τῆς καὶ Τερεῦτος Ὡρίωνος· τὸ δὲ δάνιον(*) τὰς τοῦ κεφαλαίου καὶ τόκου ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας τεσσεράκοντα ὀκτὼ ἀποδότω ἡ δεδαν[ι]σμένη(*) τῇ δεδανικυίῃ(*) ἢ τοῖς παρʼ αὐτῆς πλη[ρ]ω-
θείσης τῆς διετίας παραχρῆμα ἀργύριον δόκιμον νομειτευόμενον(*) ἀρεστόν· ἐὰν δὲ μὴ ἀποδοῖ τῆς προθεσμίας ἐνστάσης εὐθέως ἐξέστω τῇ δεδανικυί(*)(*) ἢ τοῖς παρʼ αὐτῆς μὴ προσδεομένοις ἀνανεώσεως ἢ διαστολικοῦ ἢ ἑτέρου τινὸς ἁπλῶς, ταξαμένοις τὰ εἰς τὸ ἐνκύκλιο̣ν καθήκοντα τέλη ἐπικαταβολὴν ποιήσα[σθ]αι
τοῦ ὑποτεθειμένου ὡς πρόκειται βείκου(*) ἑνὸς τετάρτου καὶ κτᾶσθαι αὐτὴν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς τοῦτο(*) κυρίως ἀντὶ τῶν [ὀ]φει[λομ]έ[ν]ων καὶ ἐμβαδεύειν(*) εἰς αὐτὸν καὶ εἰσοικίζειν καὶ ἐνοικολογεῖν καὶ διαμισθοῦν καὶ ἀποφέρεσθαι τὰ ἐξ αὐτοῦ περιεσόμενα πάντα εἰς τὸ ἴ(*)διον ἔτι δὲ καὶ χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτοῦ καθʼ ὃν
ἐὰν αἱρῶνται τρόπον ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον μηδενὸς τῇ δεδανισμένῃ(*) μηδʼ ἄλλῳ ὑπὲρ αὐτῆς ἐξ ὑστέρου ἁπλῶς πε[ρ]ὶ τούτου καταλειπομένου λόγου ἢ παρευρέσεως· βεβαιούτω δὲ ἡ δεδανισμένη(*) τήνδε τὴν ὑποθήκην πάσῃ βεβαίωσει ἀπό τε δημοσίων και ἰ(*)διωτικῶν καὶ ἀπὸ πάντων ἁπλῶς ἣν καὶ μὴ ἐξέστω [α]ὐτῇ
πωλεῖν μηδʼ ἑτέροις ὑποτίθεσ[θ]αι μηδʼ ἄλλο τι περὶ αὐτῆς κακοτεχνεῖν ὑπεναντίον τούτοις τρόπῳ μηδενὶ ἢ τὰ παρὰ ταῦτα ἄκυρα εἶναι· ἐὰν δέ τις κίνδυνος [γ]ένηται περὶ τήνδε τὴν ὑποθήκην πᾶσαν ἢ μέρος τρόπῳ ᾡτινιοῦν ἀποδότω ἡ δεδανισμένη(*) τῇ δεδανικυί(*)(*) ἢ τοῖς παρʼ αὐτῆς τὰ ὀφειλομένα πάντα καὶ τοῦ ὑπε[ρ]πε-
10σόντος μετὰ τὴν προθεσμίαν χρόνου τόκον δραχμιαῖον ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον καὶ ἃ ἐὰν ἀπαιτηθῇ ἡ δεδανικυῖ(*)α(*) ὑπὲρ τῆσδε τῆς ὑποθήκης τέλη καὶ ἃς ἐὰν ποιήσηται δαπάνας ὁμοίως σὺν τόκοις ἕκαστα παρ\α/χρῆμα γεινομένης αὐτῇ ἢ τοῖς παρʼ αὐτῆς τῆς πράξεως παρά τε τῆς δεδανισμένης(*) καὶ ἐκ [τ]ῆσ-
δε τῆς ὑποθήκης καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὑπαρχόντων αὐτῇ πάντων καθάπερ ἐκ δίκης. ἡ συνγραφὴ κυρία. καὶ συνεχρηματίσθη ἡ δεδανισμένη(*) ἐπιστειλάντων τῶν τῆς ἐγκτήσεως βιβλιοφυλάκων. (hand 3) Πτολ[έμ]α ἡ καὶ Τβῆσις Ὡρίωνος μετὰ κυρί[ου] τοῦ ἐμαυτῆς πατρὸς Ὡρίωνος Ἑρμίου δεδάνισμαι(*) παρὰ Ἑρμιόνης
Εὐδαίμονος ἀργυρίου κεφαλαίου δραχμὰς διακοσίας , ἃς ἀνείρημαι(*) διʼ ἐπιτη[ρ]ητῶν τραπέζης τόκου δραχμιαίου ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ μῆνας εἰκοσιτέσσαρες(*) συναγο[μέν]ων τοῦ τόκου δραχμῶν τεσσεράκοντα ὀκτὼ πάσας ἐφʼ ὑποθήκῃ τῷ ὑπάρχοντί μοι λοιπῷ βείκῳ(*) ἑνὶ
τετάρτῳ ἀπὸ ἐλαιουργίου(*) ἀργοῦ καὶ καμάρας καὶ αὐλῆς καὶ ἀνηκόντων πάντων ἐν κώμῃ Τεκερθεθώθει τοῦ Λευκοπ[υργείτο]υ κάτω μετὰ τοὺς πεπραμένους τῶν αὐτῶν τόπων ἐπὶ ταῖς προκειμέναις γιτνίαις(*)· το[ύ]του̣ τοῦ κεφαλαίου καὶ τόκου ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας τεσσεράκοντα \ὀκτὼ/ ἀποδώσω πληρωθείσης τῆς διετί-
ας καὶ βεβαιώσω καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς προγρα(φεῖσιν). Ἑρμεῖνος Ἡρώδου ἔγρα(ψα) τὸ σῶμα τῆς ὑπογρα(φῆς).
FrA,ms
  ̣  ̣  ̣ Ἑ̣ρ̣[μου]πολ(  )
  ̣δ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ολ
η  ̣  ̣[  ̣] τῶν ϛ
  ̣  ̣  ̣[  ̣] (πυροῦ) (ἀρταβ ) γ´[⁦ -ca.?- ⁩]
5φι  ̣[  ̣]εγγε[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣υ̣  ̣[  ̣]  ̣οιη(  ) το[⁦ -ca.?- ⁩]
λα [Τβ]ήσει [⁦ -ca.?- ⁩]
FrA,ctr
(hand 4) Πτολέμα ἡ καὶ [Τ]βῆσις Ὡρίωνος δεδάνισμαι(*) καθὼς πρόκιται. Ὡρίων Ἑρμίου {ερμιου} ἐπιγέγραμμαι τῆς θυγατρός [μ]ου
15κύριος καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ ἰδυίης(*) γράμματα. (hand 5) Ἑρμι[όνη] Εὐδαίμονος ἀστὴ εὐδοκῶ. Εὐδαίμων Σαραπίωνος Ἀλθαιέυς ἐπιγέγραμμαι τῆς θυγατρός μου κύριος καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ εἰδυίης γράμματα. ⁦ vac. ? ⁩
——
FrA,ms
15[⁦ -ca.?- ⁩ κ]εφαλ[αίο]υ̣
[Τβή]σ̣ει Ὡρ̣[ιωνο]ς̣
Traces 1 line
FrA,ctr
15(hand 2) διὰ Εὐδαί-
μον[ο]ς Ἑρμαίου κεχρημάτισται ἐπιτηρου[μ]ένης τῆς ἀγο(ρανομίας). ☓☓☓☓☓
FrB
(hand 6) ἔτους ἑκκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου
Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ κη.
διαγρ(αφὴ)(*) διʼ ἐπ(ιτηρητῶν) τραπ(έζης) Ἑρμιόνη Εὐδαίμονος ἀστὴ μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς
20Εὐδαίμονος Σαραπ(ίωνος) Πτολέμᾳ τῇ καὶ Τβήσι(*) Ὡρίωνος τοῦ Ἑρμίου
μητ(ρὸς) Δημητρίας τῆς καὶ Τερεῦτος Ὡρίωνο(ς) ἀναγρα(φομένη) ἐπὶ Φρο(υρίου) λιβὸς
μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς πατρὸς Ὡρίωνο(ς) Ἑρμίου ἀργ(υρίου) κεφαλ(αίου) (δραχμὰς) διακοσίας,
(γίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) σ ἀκολ(ούθως) τῇ ἀν̣ενεχθ(ησομένῃ) διʼ ἀγο̣(ρανομίου) ἐν Ἑρμοῦ πόλει <συγγραφῇ>(*) δανείο(υ) ὑποθήκ(ῃ)
τοῦ ὑπάρχ(οντος) αὐτῇ λοιποῦ βείκου(*) ἑνὸς τετάρτου ἀπὸ ἐλαιουργίου(*) ἀρκοῦ(*)
25καὶ καμάρας καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἀνηκόντων πάντ(ων) ἐν κώμῃ Τεκερκεθώθ(ει).
(hand 7) Βησαρίων ὁ καὶ Εὐδαί(μων) ἐπιτηρητ(ὴς) σεση(μείωμαι).
(hand 3) Πτολέμα ἡ καὶ Τβῆσις Ὡρίωνο(ς) τοῦ Ἑρμίο(υ) μητ(ρὸς) Δημητρ(ίας) τῆς
καὶ Τερεῦτ(ος) Ὡρίω(νος) Ἑρμοπ(ολεῖτις) ἀναγρ(αφομένη) ἐπὶ Φρο(υρίου) λιβὸς̣ μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς
[Ὡ]ρίωνος Ἑρμίου ἐπη[κ]ολούθηκα τῇ προκ(ειμένῃ) διαγρα(φῇ) καὶ ἔχω χρῆσιν
30κεφαλ(αίου) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) διακοσίας, (γίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) σ ἀκολούθως τῇ ἀνενεχθησο-
μένῃ διʼ ἀγο(ρανομίου) ἐν Ἑρμοῦ πόλει δανείο(υ) ὑποθήκῃ τοῦ ὑπάρχοντος μοι
λοιποῦ βείκου(*) ἑνὸς τετάρτου ἀπὸ ἐλαιουργίου(*) καὶ καμάρας καὶ αὐλ(ῆς)
καὶ ἀνηκόντ(ων) πάντ(ων) ἐν κώμῃ Τεκερκεθώθει τοῦ Λευκοπυργείτου
κάτω ὡς πρόκ(ειται). (ἔτους) ιϛ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
35Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ κη. Ἑρμεῖνος
Ἡρώδ̣(ου) ἔγρα(ψα) τὸ σῶμα τῆς ὑπογρα(φῆς). (hand 4) Πτολέμα ἡ καὶ Τβῆ-
σις Ὡρίωνος ἔχω ὡς πρόκιται
Ὡρίων Ἑρμίου ἐπιγέγραμμαι
τῆς θυγατρός μου κύριος καὶ
40ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ ἰδυίης(*)
γράμματα.

Apparatus


^ FrA,ctr.1. l. ἐδάν<ε>ισεν
^ FrA,ctr.3. l. ἀνῄρηται
^ FrA,ctr.3. l. δεδαν<ε>ισμένη
^ FrA,ctr.3. l. δεδαν<ε>ικυίης
^ FrA,ctr.4. l. δεδαν<ε>ισμένῃ
^ FrA,ctr.4. l. βίκῳ
^ FrA,ctr.4. l. ἐλαιουργ<ε>ίου
^ FrA,ctr.4-5. l. δεδα|ν<ε>ισμένη
^ FrA,ctr.5. l. δάν<ε>ιον
^ FrA,ctr.5. l. δεδαν<ε>ισμένη
^ FrA,ctr.5. l. δεδαν<ε>ικυίῃ
^ FrA,ctr.6. l. νομιτευόμενον
^ FrA,ctr.6. l. δεδαν<ε>ικυίῃ : δεδανικυϊη papyrus
^ FrA,ctr.7. l. βίκου
^ FrA,ctr.7. l. τοῦτο<ν>
^ FrA,ctr.7. l. ἐμβατεύειν
^ FrA,ctr.7. ϊδιον papyrus
^ FrA,ctr.8. l. δεδαν<ε>ισμένῃ
^ FrA,ctr.8. l. δεδαν<ε>ισμένη
^ FrA,ctr.8. ϊδιωτικων papyrus
^ FrA,ctr.9. l. δεδαν<ε>ισμένη
^ FrA,ctr.9. l. δεδαν<ε>ικυίῃ
^ FrA,ctr.10. l. δεδαν<ε>ικυῖα : δεδανικυϊα papyrus
^ FrA,ctr.10. l. δεδαν<ε>ισμένης
^ FrA,ctr.11. l. δεδαν<ε>ισμένη
^ FrA,ctr.11. l. δεδάν<ε>ισμαι
^ FrA,ctr.12. l. ἀνῄρημαι
^ FrA,ctr.12. l. εἰκοσιτέσσαρας
^ FrA,ctr.12. l. βίκῳ
^ FrA,ctr.13. l. ἐλαιουργ<ε>ίου
^ FrA,ctr.13. l. γ<ε>ιτνίαις
^ FrA,ctr.14. l. δεδάν<ε>ισμαι
^ FrA,ctr.15. l. εἰδυίης
^ FrB.19. Chrest. Mitt. 243 : διαγρ(άφει) prev. ed.
^ FrB.20. l. Τβήσ<ε>ι
^ FrB.23. BL 3.55 : prev. ed.
^ FrB.24. l. βίκου
^ FrB.24. l. ἐλαιουργ<ε>ίου
^ FrB.24. l. ἀργοῦ
^ FrB.32. l. βίκου
^ FrB.32. l. ἐλαιουργ<ε>ίου
^ FrB.40. l. εἰδυίης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.