Papyri.info

sign in

p.flor.3.382 = HGV P.Flor. 3 382 = Trismegistos 19394 = chr.wilck.143 = p.flor.1.57DDbDP transcription: p.flor.3.382 [xml]

AD 222/3 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: chr.wilck.143] P.Flor. 1 57; lins67-91: W.Chr. 143

1
Αὐτο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ω̣ρ̣ [Καῖσαρ Λούκιος Σεπτίμιος Σεουῆρος] εὐσεβὴς Περτίναξ σεβαστὸς Ἀραβικὸς Ἀδιαβηνικὸς
Πα̣ρ̣[θικὸς μέγιστος καὶ Αὐτοκράτωρ Κ]αῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Ἀντωνῖνος εὐσεβὴς σεβαστὸς
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῖς ἑ[β]δ̣ο̣μ̣ή̣κ̣ο̣ντα ἔτη β̣ε̣β̣ι̣ω̣κόσι γέρας ἀλιτουργησίας(*)
[⁦ -ca.?- ⁩ π̣ρ̣ο̣ε̣τ̣έ̣θ̣η̣ ]  ̣  ̣  ̣ ἐν Ἀ̣[λ]εξα̣ν̣δ̣ρ̣είᾳ η (ἔτους), Μεχεὶρ κζ
——
5Αὐτοκράτω̣[ρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Σεουῆρος Ἀντωνῖνος] Παρθικὸς μέγιστος Βρεταννικὸς μέγιστος Γερμανικὸς
μέγισ̣τ̣[ος εὐσεβὴς σεβαστὸς ⁦ -ca.?- ⁩] Ἰο̣υ̣λίῳ [Δ]ι[οδ]ώρῳ. εἰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἐπλήρωσας
[π]άσης [⁦ -ca.?- ⁩]ο̣σβας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡλικίας καὶ τῶν διατάξεων ἐλ[ευ]θερια
ζε  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀλεξαν]δ̣ρείας π̣[ρὸ]   ̣ κ[α]λα̣νδῶν Φεβραρίων [⁦ -ca.?- ⁩] Ἀλβίνῳ τὸ δεύτερον
καὶ Ἀνυ[λλίνῳ ὑπάτοις ⁦ -ca.?- ⁩]
——
10Θε  ̣  ̣ Σεουη[ρ - ca.30 -]ων η̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρὸς τὸ ἀποπληρῶσαι ἑβδομήκοντα
ἔτη   ̣[- ca.25 - πλη]ρωθέντος τ̣[οῦ ἀρι]θμοῦ διὰ τὴν ἡλικίαν ἀπὸ τῶν λ̣ειτουρ-
γιῶν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ων̣ ἐλ̣ευθ̣ερωθῆναι.
——
ο̣ἱ αὐτοὶ κύριο[ι τῷ δεῖνα(*) ἑβδομ]ήκοντα ἔτεσιν ἦ̣σ̣θ̣ας ἐν ταῖς πολιτικαῖς λειτουργίαις
ος  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ πρὸς μόνα̣ς̣ τ̣ὰ̣[ς] ο̣ὐ̣σ̣ί̣ας διαφέρουσι τὴν προνομίαν
15εξ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ προετέθη] ἐν Ἀλ[ε]ξ̣[α]νδρ̣[είᾳ π]ρ̣ὸ̣ς τῶι̣ ἡ̣γουμένῳ πυλῶνι τοῦ [γ]υμνα-
σί[ο]υ [⁦ -ca.?- ⁩]
——
Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ω̣ρ̣ Κ̣α̣ῖ̣[σαρ Λούκιος Σεπτίμιος Σεουῆρος εὐσ]εβὴς Περτίναξ σ̣ε̣β̣α̣στὸς Ἀραβικὸς Ἀδιαβηνικὸς Παρθικὸς
μέγι[στος καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιο]ς Ἀντωνῖνος [εὐ]σ̣ε̣β̣ὴ̣ς̣ σ̣ε̣βαστός. λέγουσιν ἔτι πολλοί
τινες̣ [⁦ -ca.?- ⁩ ὑπέ]ρ̣αλλα [ἀπ]α̣ι̣τ̣ε̣ῖ̣σ̣θ̣α̣ι̣ ὡς ἐξ ἀλληλεγ[γύ]ης. καίτοι ἄ̣ν̣ωθεν
20διατε[τάχαμεν ⁦ -ca.?- ⁩ τὰ] προηγορευ̣μ̣έ̣[να] δ̣ι̣ὰ̣ τ̣ῆ̣ς̣ ὥ̣σ̣τ̣ε̣ μηδέ̣ν̣α ὑπ̣έ̣ρ̣-
αλλα ἀπαιτε[ῖσθαι μήτε ἄλλον ὑπὲρ, ἄλλ]ου μήτε υἱὸν ὑπὲρ πατρὸς, μήτε πατέρα ὑπὲρ υἱοῦ μήτε
μηδένα ἀ̣ν̣τ̣[ιχρηματίζεσθαι προφάσει] ἀπαιτήσεως. ἐ̣ὰ̣ν̣ δ̣ὲ̣ φ̣ω̣ρ̣αθῇ τις ὑπέραλλα(*)   ̣  ̣  ̣ ὕβρις
τ̣ι̣ν̣α̣ [⁦ -ca.?- ⁩ τούτου τὸν τυχόντα κίνδυ]ν̣ον ὑ(*)φέξει. (ἔτους) η̣, Ἁδριανοῦ κα.
——
οἱ αὐτοὶ κύριοι Καλλιμ[άχῳ - ca.17 -(*)]   ̣ον ἐστι δ  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣σ̣ται, ἀλλὰ τοῦτο λέγομεν ἀ̣π̣ὸ
25αλλ  ̣  ̣εδι[⁦ -ca.?- ⁩] ἂλλον ἀντι̣χρ̣η̣μ̣α̣τ̣ι̣ζ̣ό̣μ̣ε̣ν̣ο̣ν ὑ(*)πὲρ ἄλλου καὶ τοῦτο ἔσται σοι
πάντω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]ο  ̣  ̣οα  ̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἔτους(?)) η̣, Ἁδριανοῦ κα.
⟦Σ̣ε̣π̣τ̣ιμί̣ω̣ι̣ [Ἀρριανῶι τῶι κρατίστωι δ]ιοι̣κ̣ητῆι⟧ Μ̣[άρκ]ω̣ι̣(*) Α̣ἰ̣δ̣[ι]νίωι Ἰ(*)ουλιανῶι ἐπάρχωι Αἰγύπτου
παρὰ [Αὐ]ρηλί[ου Ἥρωνος Ἀντωνᾶτος τοῦ Πανίσκου Ἀ]ρχιστρατίου τ̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Ἀλθαι[έ]ως γεουχοῦντος ἐπὶ Μοιρῶν τοῦ
μεγάλου Ἑρ[μοπολ(ίτου) νομοῦ](*)[. τοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη βεβιω]κόσιν καὶ ἐν ταῖ[ς λει]του[ργ]ίαις κεκμηκόσιν αἱ προτε-
30[τα]γ̣μέναι θεῖαι δι[ατάξεις - ca.12 -]  ̣κ̣αιαν τω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ς δεδώκασιν τὴν ἀνάπαυ-
σιν ορι  ̣  ̣μενοι  ̣[  ̣  ̣]π̣ [- ca.12 -]  ̣ετω  ̣αριθμ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ον  ̣  ̣ ἐνέχεσθαι ταῖς λειτουργίαις καὶ τὴν
σὴν οὐκ ἔλαθε[ν] εὐ[μ]έν[ειαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]\α/ης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὃς ἀεὶ πολλοὺς εὐεργέτησας
(*)πὲρ μὲν ἑβδομήκο[ντα ἔτη γεγονότα]ς, ἐπηρεασμένους δ̣ὲ ταῖς λειτουργίαις παρὰ τοὺς νόμους.
διόπερ κ̣αὶ̣ [α]ὐτὸς ε  ̣α̣ι̣τω[- ca.12 -]  ̣ τῆς ὁμοίας φιλανθ̣ρ̣ω̣π̣ί̣α̣ς̣ ἀξίωσίν σοι̣ πρ̣οσφέρω θείων
35διατάξεων ἠρτημ[έ]νω[ν](*) [. Ἀλεξαν]δρεὺς γὰρ ὢν γῆν πολ[λ]ὴν̣ δ̣ὲ̣ κεκτημένος ἐν τῷ νομῷ τοῦ \μεγάλου/ Ἑρ-
μοπολείτου σχεδὸν π[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ πρὸ τοῦ γήρως δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χρόνον λειτουργῶν ὡς πάν-
[τω]ν ἰ(*)σαρίθμους(*)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]οι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τὰς λειτουργία[ς]   ̣  ̣  ̣  ̣υ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]μαυτὸν χρήσιμον τῷ ταμεί-
[ῳ] παρέσχον, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐξ ἐμ̣[οῦ] γ̣ενόμενος υἱ(*)ὸς [Μ]έλας ὀνόματι πολλὰς μὲν κα̣[ὶ ἄ]λλας ἐξε-
[τέλ]εσεν λειτουργίας, κ̣αὶ νῦν [δ]ὲ οὐδὲν ἧτ’το[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐμοῦ εἰς γηροτ[ροφ]ίαν δεο-
40[μέ]ν̣ου τῆ̣ς παρʼ αὐτοῦ   ̣σχ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οντος ἐπικο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωμεν ἔτι̣ καὶ διὰ τὸ πλη[ρῶσαι τὴ]ν λειτουρ-
[γία]ν καὶ δ̣ιὰ τὴν τῶν ἐτῶν [π]ροθεσμίαν ἀσθε[νὴς ὢν(?)] καὶ τῷ σώματι καὶ ταῖς ὀ[φθαλμ]ίαις ?, εἰ με̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ τὴν βασιλ[ι]κὴν εὐε̣ρ̣γ̣ε̣σίαν μὴ ἐνοχλη[θῆν]αι \ἂν καὶ ἐνόησα   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣λ̣ι̣τ  ̣ ἀπορίαν/. πῶς γὰρ ἄνθρωπος   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουδε̣  ̣  ̣ε
[  ̣  ̣  ̣ Σ]ερῆνος δ̣έ̣ τις ἐπικαλούμενος Λέ[ων(?) πραγ]ματικὸς Μ[ο]ιρῶν ἐτόλμ[ησεν] \(hand 2) [⁦ -ca.?- ⁩]ει̣αρα/ ⟦διὰ⟧ τὰς θεί-
[ας δια]τάξεις ἐφηβ̣εία̣ς̣   ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οτατον  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ \(hand 2) εἰδὼς γὰρ το  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ον/ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θετο
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ εἰς λειτουργίαν μ̣ε̣ ὠνόμασεν ε̣ἰ̣[ς χώραν(?)] τινὸς Μέλανος ἀναδοθέν[τος εἰς] λειτουργίαν̣
[ὑ]πʼ αὐτοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣εγράφη\  ̣ ὁ/ ⟦  ̣⟧ π̣ρ̣οκ[ε]ίμε̣ν(ος) Μέλα[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἄρ(?)]ρενας̣   ̣  ̣  ̣οποιη[σ]άμην   ̣  ̣  ̣ Σερῆνον τοῦ δ[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀλε]ξ̣α̣ν̣δρεῖς \  ̣  ̣/   ̣  ̣  ̣\/ιναλ̣λ Traces
[  ̣]ος καὶ το[  ̣] ἀνθρωπο[  ̣] ἀγνοεῖν. διόπερ θαυμάσας αὐτο[ῦ τὴ]ν ἀνυπέρβλητον τόλμ[αν καὶ] ἐ̣π̣ή̣ρ̣ειαν
καὶ ἀνομί̣α̣ν̣,
2
50οὐχ ἡσύχασα, ἀλλʼ εὐθέως ἐνέτυχον τ̣ῷ̣ [κ(?)]ρ̣α̣τ̣ί̣σ̣τῳ(?)(*) διαδεχομένῳ τὰ κατὰ τὴν
ἐπιστρατηγίαν τῆς Ἑπτανομίας ταῦτα π[αρα]τ̣ι̣θ̣έ̣μενος. ὃς τοῦτ[ο] ἀναγν̣ο̣ὺ̣ς̣
  ̣  ̣τ  ̣δι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εος ἠθέλησεν τὸν στρατηγὸ[ν] τ̣[ο]ῦ̣ ν̣[ο]μοῦ μαθεῖν εἰ μὴ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ας ὁ προδεδηλ̣ω̣μένος Μέλας, ἐ̣μ̣οῦ τοῦτο διὰ τῶν ὑ(*)πομνημάτων
[β]εβαιουμένου. ἐπεὶ(*) οὖν ὁ πραγματικὸς ἐπὶ τῶν τόπων εἰσχ̣ύ̣ει(*) βιάσ̣ασθαι,
55[ἐ]γὼ κατὰ τὰς προκειμένας θείας διατάξεις ἤδη ὑ(*)πὲρ ἑβδο̣μήκοντα
[ἔτ]η βεβιωκὼς καὶ αὐτὸς τῆς ἀναπαύσεως̣ δ̣ιὰ σοῦ τοῦ κυρίου τ̣υχεῖν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ὡ]ς ὑ(*)πὸ τοῦ πραγματικοῦ σε⟦  ̣⟧συκοφαντη[μ]ένος(*) καὶ υἱ(*)ὸν Μέλανα μὴ κεκτη-
μ̣ένος, ε̣ἰ̣ δ̣ὲ καὶ ἀληθὲς ἧν ὅπερ μου κα[τε]ψεύδετο, ἄλλ̣ῃ \(hand 2)   ̣/ θ̣είᾳ δ̣[ι]α̣τάξε̣ι
βοηθούμενος, ἣ κελεύει μὴ ἕτε̣ρ̣ο̣ν̣ ὑπὲρ ἑ̣τ̣έρου μή\τε/ λειτο[υ]ργεῖν̣ [μ]ή\τ̣ε̣/ ἀντ̣ι̣χρη\ματίζεσθαι/
60ο̣ὐ̣ μ̣ὴν ἐμ̣οὶ υἱ(*)ὸς ἕτερός τις Μέ̣λ̣α̣ς̣ καλού[με]ν̣ος ἦν, ἀλλα  ̣  ̣  ̣  ̣ ὄνο̣μ̣α προσ-
  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ πραγματικὸς τοῦ μὴ ὄ̣ντος [μ]ηδὲ γενομένο[υ μ]οι υἱοῦ   ̣  ̣σε
[  ̣  ̣]  ̣ποι[  ̣]ν, ὅτι δὲ καὶ ὑ(*)πὲρ τὸν ἀ̣ρ̣ι̣θμ[ὸ]ν [τῶ]ν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἐγεν̣ό-
μην καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐβλάβην \  ̣/ητ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣α̣ριοις ην παρ  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι
[κ]αὶ ἡ ὄψις παρί(*)στησει τοῦ σώματος· κ̣α̣ὶ ἀμφοτέρων μὲ̣ν ἤδη κ̣ατα-
65[λ]είπεται παραμυθεία ἡ διὰ τῆς σῆς φιλ̣α[ν]θρωπίας ἀνάπ̣α̣υσις τῷ γήρ̣ᾳ̣
δ̣ε\δ/ομένη καὶ ὑ(*)πὸ σοῦ βεβαιωθ[εῖ]σ̣α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σις, ἵ(*)νʼ ὦ εὐεργε̣τ̣η̣μ̣ένο̣ς̣ ὑπὸ [σοῦ] \τοῦ κ̣υρίου/. διευτύχει.
ἀ̣ν̣τ̣ί̣γ̣ρ̣αφον ⟦ἐφηβείας⟧ ἐπικρίσεως α  ̣ε̣ξ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣· (ἔτους) ϛ αὐτοκράτορος καίσαρος Μ̣ά̣ρ̣κ̣ο̣υ̣
Αὐρηλίου Ἀντωνίνου σεβαστοῦ Ἀρμενια̣κ̣[οῦ Μη]δικοῦ Παρθικοῦ μεγίστου καὶ αὐτοκράτορος
καίσαρος Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου σεβ̣α̣σ̣τοῦ̣ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικ̣ο̣ῦ̣ μεγίστου,
70Ἐ̣π̣εὶφ ιγ. γραφὴ παίδων τῶν εἰσκριν̣ομέ̣νων̣ εἰς τὸ εἰσιὸν ζ (ἔτος) αὐτοκράτ̣ο̣ρ̣ος
κ̣α̣ί̣σ̣αρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου σε̣β̣α̣σ̣τοῦ̣ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικ̣ο̣ῦ̣ μεγίστου
κ̣α̣ὶ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣κράτορος καίσαρος Λουκίου Αὐρη̣λ̣ί̣ο̣υ̣ Οὐήρου σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μ̣ηδ̣ικοῦ
Π̣α̣ρ̣θικοῦ μεγίστου [εἰς] ἐφήβους εἰ[σκρινο]μ̣έ̣νων ὑ(*)πὸ Τίτου Φλαυί(*)ου Τιτιανοῦ τοῦ
λ̣α̣μ̣προτάτου ἡγεμόνος, ὄντος πρὸς [τῇ] ἐπικ̣ρ̣ί̣σι(*) τοῦ β γράμματος Τιβε̣ρ̣ί̣ο̣υ̣
75[Κλ(?)]α̣υδ̣ί̣ου(?)(*) Ἀπολιναρίου νεωκόρου τοῦ μ̣ε̣γ̣ά̣λ̣ο̣υ̣ Σαράπιδος τῶν κεκοσμητευκότων
[τοῦ] ἐ̣π̣ὶ τῆς εὐθηνίας ἱ̣ερέως καὶ ἐ[ξηγ]ητ[οῦ], εἰκονισθέντων ἐν τῷ πρὸς τῇ Ἀθηνᾷ
[γρα]φ̣είῳ ὑ(*)πὸ Νείλου ἐκ καταλογείου τ[οῦ] πρὸς τῇ διαλογῇ αὐτοῦ. μεθʼ ἕτερα. βο̣ρ̣ινοῦ
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣οστου Ἰ(*)σιδώρου· Ἥρων Ἀντωνᾶ[τος] τοῦ Πανίσκου Ἀλθ(αιεὺς) (ἐτῶν) ιδ ἡ̣μ(ερῶν) ιζ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣ο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τέ(χνη)(*) μανθ(άνων) γράμμ(ατα) καὶ πάλ(ην)(*) μ[η]τ(ρὸς) Ἀρητοῦτος τῆς καὶ Ἡρωνοῦτος Ἥρωνος ἀστη(*)
80[εἰσαγό]μενος(*)(*)πὸ τῶν γονέων \κ̣α̣ὶ̣/ γν[ωσ]τευ̣[όμε]νος ὑ(*)πὸ ἀδελφοῦ Πανίσκου καὶ θείου πρ̣ὸ̣ς
π̣α̣τ̣ρὸς Κορνηλίου τοῦ καὶ Ἥρωνος ἀ̣π̣ὸ̣ γ̣υ̣μ̣ν̣α̣σίου παιδὸς ἀπαρχῇ, διʼ ἧς̣ δε[ίκ]ν̣υ̣ται
[ἔνγρ]α̣φ̣ος ὁ τῶν γονέων γάμος, ἐφηβευ̣κ[ότος] τ[ο]ῦ π̣α̣τ̣ρ̣ὸς καὶ οὔτε κατὰ μητέρα̣   ̣α  ̣  ̣  ̣α̣υ
[  ̣  ̣  ̣  ̣] περιῃρέθη τ̣ὸ πρὸς τὴν ἴσκρισιν(*) [δίκαιον(?) καὶ] σ̣ηνμα̣ί̣νονται τοῦ παιδὸς ὁμ̣ο̣πάτρι-
[οι] ἀ̣δελφοὶ Σαραπίων καὶ Ἰσίδωρ\ος/(*) ἐδή[λω]σαν οἱ γονεῖς ἔχειν ἕτερα τέκνα [ἔ]τ̣ι ἐπ̣ίλ̣ο̣ιπα
85[πλὴ]ν τοῦ εἰσκρινομένου τὸν γνωστεύο[ντα, θυγα]τέρα̣ν(*) δὲ Σαραπιάδα τὴν καὶ Σαραποῦν,
[καὶ ὑπ]ε̣τ̣[ά]χ̣θη τῶν μὲν ἀρρένων ἀντί[γρα]φα̣ ἐ̣φ̣η̣βειῶν, τῆς δὲ θηλείας ἀ[πα]ρχ̣ή̣· καὶ
[διὰ μὲν τῆς] τοῦ Σαραπίωνος ἐφη̣[β]είας   ̣[- ca.10 -]ν̣, διὰ δὲ τῆς ἑτέρας ἐ[φ]η̣β[είας] καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]ησοι εἰσκρινόμενος [κα]ὶ̣ ἔχει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣ ο]ἱ γονεῖς τὴν σημαινομένην τοῦ
π̣α̣ι[δὸς ὁμο]πατρίαν ἀδελφὴν [Σαρα]π̣ι̣άδ̣[α τὴν καὶ Σ̣α̣ρ̣α̣π̣ο̣ῦ̣ν̣] ἔχουσαν ἀπαρχὴν [κ]αὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
90  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἰσκρινομένου   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ Πανίσκον καὶ τὸν τοῦ π̣α̣ι̣δ̣ὸ̣ς̣
[ὁμοπάτριον] ἀδελφὸν Σαραπίωνα ἐκδημεῖν [ἐν] τ[οῖ]ς ὑπὲρ Κόπτον τόποις   ̣  ̣αρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η
[(ἔτους) ⁦ -ca.?- ⁩ Ἁθ]ὺρ ζ. (hand 3) ὁ στρατηγὸς ἀκ[ο]λ̣ο̣ύ̣θ(ως) ταῖς θείαις διατά̣ξε[σ]ιν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] φροντίσει μ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κολ(λημ ) πβ τόμου α.
[προε]τέθη(*) ἐν τῷ ταμικῷ.

Apparatus


^ 1.3. l. ἀλειτουργησίας
^ 1.13. BL 5.31 : δεῖνα χαίρειν prev. ed.
^ 1.22. BL 7.54 : ὑπὲρ ἄλλο̣υ̣ prev. ed.
^ 1.23. ϋφεξει. papyrus
^ 1.24. BL 5.31 : χαίρειν - ca.10 - prev. ed.
^ 1.25. ϋπερ papyrus
^ 1.27. BL 8.131-2 : ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.25 - δ]ιοι̣κ̣ητῆι Α̣ἰ̣[γύπτ(?)]ο̣υ⟧ prev. ed.
^ 1.27. ϊουλιανωι papyrus
^ 1.29. BL 12.72 : Ἑρ[μοπολ(ίτου)] prev. ed.
^ 1.33. ϋπερ papyrus
^ 1.35. l. ἠρτημ[έ]νη[ν]
^ 1.37. corr. ex ⟦ε⟧ι(ϊ)σαριθμους : ϊσαριθμουσ papyrus
^ 1.38. υϊοσ papyrus
^ 1.39. ἧτ’το[ν] papyrus
^ 2.50. BL 8.132 : Σε̣υ̣ή̣ρῳ τῷ prev. ed.
^ 2.53. ϋπομνηματων papyrus
^ 2.54. corr. ex επι
^ 2.54. l. ἰσχ̣ύ̣ει
^ 2.55. ϋπερ papyrus
^ 2.57. ϋπο papyrus
^ 2.57. l. σεσυκοφαντη[μ]ένος
^ 2.57. υϊον papyrus
^ 2.60. υϊοσ papyrus
^ 2.62. ϋπερ papyrus
^ 2.64. παρϊστησει papyrus
^ 2.66. ϋπο papyrus
^ 2.66. ϊνʼ papyrus
^ 2.73. ϋπο papyrus
^ 2.73. φλαυϊου papyrus
^ 2.74. l. ἐπικρίσει
^ 2.75. BL 3.58 : [Διο(?)]ν̣υσ̣ί̣ου(?) prev. ed.
^ 2.77. ϋπο papyrus
^ 2.78. ϊσιδωρου· papyrus
^ 2.79. BL 6.39 : το(  ) prev. ed.
^ 2.79. BL 6.39 : π̣αλ̣(  ) prev. ed.
^ 2.79. l. ἀστῆ<ς>
^ 2.80. BL 6.40 :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μενος prev. ed.
^ 2.80. ϋπο papyrus
^ 2.83. l. εἴσκρισιν
^ 2.84. corr. ex ισιδωρα
^ 2.85. l. [θυγα]τέρα
^ 2.94. BL 1.460 : [ἐ]τ̣έ̣θη prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.