Papyri.info

sign in

p.fuad.i.univ.16 = HGV P.Fuad I Univ. 16 = Trismegistos 21011DDbDP transcription: p.fuad.i.univ.16 [xml]

IV/Vspc Herakleopolite

[⁦ -ca.?- ⁩Ἡρακλ(?)]ά̣[μ(?)]μ̣ωνι ἐξάκτορι πολιτ̣ε̣υ̣[ό]μεν[ο]ι Ἡ̣ρακλεοπολ(  )
[⁦ -ca.?- ⁩]νικης τῶν̣ συσταθέντων ὑπὸ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ εξη  ̣  ̣μ̣ε̣νοι
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ η  ̣  ̣  ̣  ̣ Φλ̣(άουιος) Σευηριανὸς̣ π  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ς   ̣  ̣  ̣  ̣αιν̣εσθαι μηδαμῶς δὲ̣ λιτουργίαις(*) ἐπ̣ʼ εξα-
5[⁦ -ca.?- ⁩ σ]ῇ̣ ἐμμέλιᾳ(*) ἀξιῶν ἐν τάχι(*) πεπρ(  ) ἐπιτεθῆναι τ̣ο̣ῖ̣ς̣ πρὸς
[⁦ -ca.?- ⁩] ε̣  ̣  ̣ιδεα̣
[⁦ -ca.?- ⁩] Τ̣ε̣ρεντίου τῶν λαμπροτάτων   ̣  ̣  ̣  ̣ κληθέν-
[των (?)⁦ -ca.?- ⁩]ωνησται̣ τ̣ῇ τάξει̣ ἕ̣ως κ̣α̣ὶ̣ προσέθηκ̣ε̣ν̣   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ αὐτὸν ἄλλ̣ως μὴ ε̣ὖ̣ τυγχάν̣ε̣ι̣ κ̣α̣τ̣ὰ δι̣ὰ τὴν α̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣θαι τύχ̣ην οὕτως οὖν ἑαυτοὺς κ̣α̣ὶ̣ εἰς λιτουργίας(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ποκλεπτιν τὸν ἔλεγχον τῆς δουλίας
[⁦ -ca.?- ⁩]αιτε̣ι̣ ἑαυτοῦ προνωήσασθαι(*) πραγμάτων
[⁦ -ca.?- ⁩ἀν(?)]α̣γνωρίσαι τύχην δουλεύουσιν οὖν τὰ σὺν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ουσ̣ιν̣ κ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ γὰρ ἴσασιν τὴ̣ν οἰκίας̣ τύχη̣ν
15[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ Ἡρακλίδου τοῦ ῥιπαρίου τὸ ἀνενοχλήτων
[⁦ -ca.?- ⁩]θέντως
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣δ̣ικης ερ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἑα̣υ̣τοὺς ὁμολ[ογο]ῖεν εἶεν   ̣  ̣  ̣των
[⁦ -ca.?- ⁩]ιν   ̣  ̣  ̣  ̣ιος̣ ρ̣ ει ι̣ Ἡρακλάμμωνα καὶ Ἡρα-
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ς τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣ι̣εν τῶν προνοε̣ῖ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. l. λειτουργίαις
^ 5. l. ἐμμέλειᾳ
^ 5. l. τάχει
^ 10. l. λειτουργίας
^ 12. l. προνοήσασθαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.