Papyri.info

sign in

p.gen.2.1.8 = HGV P.Gen. 1 (2e éd.) 8 = Trismegistos 11248 = p.gen.1.8DDbDP transcription: p.gen.2.1.8 [xml]

AD 141 Dionysias
[Reprinted from: p.gen.1.8] P.Gen. 1,8

[ἔτ]ο̣υς πέμπτου Αὐτοκράτορος Καί̣σαρος̣ Τίτου Αἰλί[ο]υ
[Ἁ]δ̣ρ̣ιανοῦ [Ἀντ]ωνίνο̣υ Σ[εβασ]τ̣οῦ Ε[ὐσε]β̣[οῦ]ς̣, μ̣[ηνὸς Ἀπελλαί-]
[ο]υ ι Φαῶφι ι ἐν Διονυσιάδι τῇ πρὸς̣ [τοῖ]ς̣ χ[αλ]κω̣[ρ]υ(χείοις)
[τ]ῆς Θεμίστου μερίδ[ο]ς τοῦ Ἀρσινο[ε]ί̣το[υ νο]μ̣ο̣[ῦ]. ὁμ̣[ο]λ̣ογ̣[εῖ]
5[Στοτο]ῆτις δεύτερος Στοτοήτιος τοῦ Στοτο[ή]τ̣ιος μ̣ητρὸς [Τα-]
[φι]ώ̣μιος, ἀπὸ κώμης Σοκν[ο]πα[ίο]υ Νήσου Ἡρ[ακ]λείδου
[μερίδος, Π]έ̣ρσης τῆ̣[ς] ἐπιγονῆς, ὡς ἐτῶν τριάκ[ο]ν̣τα , ἄση-
[μος, Φλαου]ί̣ᾳ Διοκλείᾳ, δ[ιὰ] Διδύμου τ[ο]ῦ Μάρων[ος] φρο̣ν̣-
[τιστοῦ, ὡς ἐτ]ῶν ἑξήκο[ν]τ̣α δύ[ο ], ο̣ὐλὴ̣ [δ]ακ̣[τύ]λῳ̣ [δ]ευτέρῳ
10[χειρὸς δεξιᾶ]ς̣, ἔχειν τὸ[ν ὁ]μολογοῦν[τ]α̣ Στοτ̣οῆ̣[τι]ν̣ παρ̣ὰ
[τοῦ Διδύμου] ἐκ τ[ο]ῦ τ̣ῆ̣[ς Φ]λ̣αουία̣ς̣ Δ[ιοκ]λεί[ας] λό̣[γ]ο̣υ
[κεφαλαίο]υ̣ ἀργυρ̣ίου [δρ]αχμὰς τε̣[τρ]ακοσία[ς τ]ρ̣ι̣άκον̣-
τα δ̣[ύ]ο ε[ἰς] τειμὴν λ[α]χ̣ανοσπέ[ρμο]υ̣ τῆς̣ [ἐ]σ̣ο̣[μ]έ̣νη[ς]
τειμ̣ῆ̣ς̣ ἐ̣[ν] Διονυσ[ι]άδ[ι τ]ῷ Ἁθ̣[ὺρ] μ̣[η]ν̣ὶ̣ το̣ῦ ἐνεστῶτος
15πέ̣[μ]πτο[υ ἔ]τους̣ [Ἀ]ντω[ν]ί̣νου̣ [Καί]σ[αρο]ς τ[ο]ῦ κυρ̣[ί]ο̣υ.
τὸ δὲ̣ λ̣αχανόσπερμον ἀποδό[τ]ω̣ ὁ Στ[ο]τοῆ̣τ̣ις τῷ Δι-
δύμ̣ῳ ἢ τῇ Φλαο̣υίᾳ Διοκ̣[λείᾳ] ἐν τῷ [αὐτ]ῷ μ̣[η-]
νὶ̣ [Ἁ]θ̣ὺρ τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτ[ος] πέμπτο[υ] ἔ̣[το]υ̣ς̣
[Ἀντω]νίνου Καί[σα]ρος τοῦ κυ[ρίο]υ ἄ[νευ πά]σ̣ης̣ ὑπ̣ε̣ρ-
20[θέσ]εως καὶ εὑρ̣[η]σ̣ιλογίας, τῆς πράξεως [ο]ὔσης
[τῷ Δι]δ̣[ύμ]ῳ ἢ [τ]ῇ̣ Φλ̣α̣ουίᾳ̣ Διο̣[κλ]είᾳ [ἔ]κ̣ [τε τοῦ] Στ[οτο-]
[ήτι]ος κ̣[αὶ ἐ]κ̣ τῶν̣ ὑπαρχόντων αὐτῷ π̣άντων κ̣[αθάπ]ε̣ρ ἐκ̣ [δίκης.]
(hand 2) [Στοτοῆτι]ς Στοτοήτι[ος μ]η̣τρὸς Ταφιώμ̣[ιος], ὁ̣μολο(γῶ) ἔχ̣ε̣[ιν παρὰ] τ̣ο̣ῦ̣
[Διδύμο]υ ἐκ τοῦ τῆς Φ̣λαυίας Διοκρίας(*) λόγο̣υ̣ ἀρ̣[γυρ]ί̣[ου]
25[δραχ]μὰς τετ̣[ρα]κ̣οσία[ς] τριά̣κοντα̣ δύο̣ , ε̣ἰ̣ς̣ [τ]ιμὴ̣[ν] λ̣α[χα-]
[νοσ]π̣έ̣ρ̣μ̣α[τος] ἐ̣σομένη̣ς̣ τ̣ιμῖς(*), κα[ὶ] ἀ̣πο[δ]ωσο(*)
[νουμη]ν̣ίᾳ Ἁ[θ]ὺ̣ρ̣ [τοῦ] ἐνεστῶ[το]ς πέμ̣π̣τ̣ο̣[υ ἔτους, ὡς πρό-]
[κει]τ̣αι, Διδύ[μῳ] Μ̣[ά]ρ̣ω̣[νος] φ̣ρ̣οντι̣σ̣τ̣[ῇ τῆς Φλ]αυ[ία]ς
[Διοκ]λ̣είας γ̣υ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς κ[αὶ] ἀ̣[ποδ]ώσω κ̣αθ̣ὼ̣[ς]
30[πρόκει]τ̣αι. ἔτο̣υ̣[ς πέμπτ]ο̣υ̣ [Α]ὐ̣τ̣[οκράτορο]ς Καί[σ]αρο[ς] Τίτου Αἰλίου
[Ἁδριαν]οῦ Ἀντ̣[ω]ν̣[ίνου Σεβα]σ̣τ̣ο̣ῦ̣ Εὐσ̣[ε]β̣οῦς. Φαῶ̣φ̣[ι ι. ὑπὲ]ρ [α]ὐτ[οῦ γράμ-]
[ματα μὴ] ε̣ἰ̣δ̣[ότος ἔγρα]ψα [  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 24. l. Διοκλείας
^ 26. l. τιμῆς
^ 26. l. ἀποδώσω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.