Papyri.info

sign in

p.gen.2.94 = HGV P.Gen. 2 94 = Trismegistos 17383 = sb.14.11974DDbDP transcription: p.gen.2.94 [xml]

AD63/4 Oxyrhynchus
[Reprinted from: sb.14.11974] SB 14.11974

ἀν̣[τίγ]ρ̣[αφον].
Ἀπολλοφ[ά]νει κ̣α̣ὶ̣ Δ̣ι̣[ο-]
γένει τ̣ο̣π̣ο̣γ̣ρ̣(αμματεῦσι) κ̣α̣ὶ̣ [κωμογρ(αμματεῦσι)]
Ὀξυρύγχ(ων) πόλ(εως)
5παρὰ Ἐπιμάχου τοῦ
Ἐπιμάχο[υ ἀπʼ Ὀξυρύ]γ̣χ̣(ων)
πόλεως. ὁ υἱός μου
Ἰσχυρίω̣ν̣ [ἀνα-]
γραφόμε̣ν̣ο̣[ς] ἐπʼ ἀμ-
10φόδου Ἱππέ̣ω̣ν̣ [Παρ]εμ-
βολῆς ἀνεχώρησεν
εἰς τὴν ξένη[ν] τ̣ῷ̣
ἐνεστῶτι δεκάτῳ (ἔτει)
Νέρωνος Κλαυδίου
15Καίσαρος Σεβαστοῦ
[Γερ]μανικοῦ Αὐ[τοκ]ράτορος
[καὶ] ὀμνύω Νέρωνα
Κλαύδιον Καίσαρα
Σεβαστ[ὸν Γερμανικὸν]
20Αὐτοκρά̣τ̣ο̣ρ̣α̣ ἀλη-
θῆ εἶναι τὰ προγε-
γραμμένα καὶ μη-
δένα πόρον ὑπάρχειν
τ̣ῷ [Ἰ]σχυρίωνι μ̣η̣δ̣ὲ̣ μ̣ὴ̣ν̣
25[ἐστ]ρατεῦσθαι· ἐὰν δὲ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ καὶ στρατεύση-
ται ἢ κα[ὶ -ca.?- ]α̣ι̣
π̣ρ̣ο̣σ̣α̣νεν̣[εγκεῖν ὑ]μ̣ῖ̣ν̣·
διὸ [ἀξιῶ] ἀ̣ν̣α̣γ̣ρ̣α̣-
30φῆναι αὐ̣τ̣ὸ̣ν̣ [ἐν τοῖς]
ἀνακεχωρ̣η̣[κόσιν]
ἀπὸ τ[οῦ ἐνεστῶτος (δεκάτου) (ἔτους)]
ὡς καθήκει.
——
  ̣  ̣  ̣  ̣ος Ἀντι-
35[ -ca.?- ]νη(  ) σεσημ(είωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.