Papyri.info

sign in

p.gen.4.176 = HGV P.Gen. 4 176 = Trismegistos 92762DDbDP transcription: p.gen.4.176 [xml]

Φ[λα]υί(ῳ) Ποσιδωνίῳ προπολ(ιτευομένῳ) Ἀρσι[ν]ο̣ΐτ̣ου χαίρειν.
[ἀντ]ί̣[γ]ρ̣[α]φ̣ον λιβέλλου̣ [π]ροεκομίσθη παρὰ̣ σ̣ο̣ῦ
τῇ ἐμῇ καθοσιώσι(*). φρόντισον ἀποκαταστῆσαι   ̣  ̣  ̣ο̣ν̣τ̣α̣
τὰ ὑπ̣ά̣ρχοντα. ὑπατίας(*) τ̣ῶ̣ν̣ δ̣ε̣σ̣π̣ό̣τ̣ω̣ν̣ ἡμῶν Κωνσταντίου
5[Α]ὐ̣γούστου τὸ ι καὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐ̣π̣ι̣φ̣α̣ν̣ε̣σ̣τ̣ά̣τ̣ο̣υ̣ Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρος τὸ γ.

Apparatus


^ 3. l. καθοσιώσει
^ 4. l. ὑπατείας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.