Papyri.info

sign in

p.genova.1.21 = HGV P.Gascou 19 = P.Gascou 18 = Trismegistos 15728 = Trismegistos 16261 = p.genova.2.App2DDbDP transcription: p.genova.1.21 [xml]

AD 320 Oasis Major
[Reprinted from: p.genova.2.App2] cf. P.Genova 2 App2

Αὐρήλ̣ιος Τιμόθεος Ὥ̣ρου ἀπὸ κώμη[ς   ̣]έλ̣-
λεως̣ τῆς Μωθιτῶν πόλεω̣[ς] Αὐρη[λ]ίῳ
Οὐῶνσις ἀπὸ τῆς αὐτῆς {αυτη̣ς} [κώμ]ης [τ]ῆς
αὐτῆς Μωθιτῶν πόλεως. ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιν[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5μετʼ ἀλλήλων εἰ[ς ἐ]ν̣π̣ο̣ρίαν(*) απ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣τω̣[⁦ -ca.?- ⁩ ὁμ]ολο-
γῶ ἐσχον(*) πα̣[ρ]ὰ σοῦ Πουῶν̣[σις] δρ̣[αχμὰς ἀργυρ]ίου
μ ((unintelligible)) ταλάντων εἴκο̣σι ἓξ κ[αὶ δρ]αχ[μ]ὰς [τρισχιλ]ίας
γ(ίνεται) (τάλαντα) κϛ (δραχμαὶ) Γ εἰς λόγον τῆς α[ὐτῆς ἐμπορίας ἵ]να
εἴ τι εὕρ̣ωμεν ἐπάν[ω τῶν ἓξ καὶ] ε̣[ἴκο]σι ταλ̣ά̣[ντων]
10καὶ δρ̣αχ̣μῶν τρισχι̣[λίω]ν̣ κ̣ε̣ι̣[μέν]ων̣, δια̣μ̣[ερί-]
σομεν [α]ὐτὰ ἐν(*) δύο μέρη, ἐμ̣[οὶ] δ̣ὲ̣ τ̣ὸ̣ ἥ̣μ̣[ισ]υ μ̣[έ-]
ρος, σοὶ δ̣ὲ τὸ ἄλλον μέρος ἥμι̣σ̣υ [⁦ -ca.?- ⁩ ὑπὲρ τῶν]
ἀργ̣υρίων, τῷ δὲ φολέτρῳ(*) ἄχρι Αἰ[γύ]π[του καὶ]
εἰς Ὄασιν̣ διδοαμε̣ν(*) τὸ κ̣εφ̣άλαιο[ν]   ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
15πο τῆς [ἐ]νπορία[ς](*) καὶ τὸ [π]ρ̣[όλ]ο̣ι̣π̣[ο]ν [διαμε-]
ρίσ̣ομ[ε]ν ἀλλή[λω]ν̣ ἐ[ὰν δὲ τὸ μὴ γέν]ο̣ι̣το
ζημ[ι]ωθῶ ἀν[ὰ] τῆς [ἐμπο]ρί̣ας [ταύτης]
πάλιν̣ δ̣ιδοαμεν(*) κοιν[ῶς] το  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ τὰ]
ζῷα ζωρὶς(*) ἧστινος ε[ὑρ]ο̣διλ̣[ογίας](*) · [κυρία]
20ἡ ἀπ̣[οχ]ὰ(*) ἁπλῆ [γ]ρα̣φεῖσ̣α̣ [κυρία ἔστω καὶ βεβαία]
ἐφʼ ὑπο[γρ]αφῆς τοῦ̣ ὑπ[ογ]ρ̣ά̣[φο]ν̣τος [ὑ]πὲρ̣
ἐμ[ο]ῦ [ὡ]ς̣ ἐν δημοσίῳ κ̣ατ[ακει]μ̣ένη [καὶ] ἐ̣πε-
ρωτηθ[εὶς] ὡμολόγησα.
ὑπατεί[ας] τῶν δε[σπ]οτῶ[ν ἡμῶν Κωνσταντίν]ου
25τοῦ ἀη̣[τ]τήτου Σ̣εβαστ[οῦ τὸ ϛ καὶ Κω]ν-
σταν̣τ̣ίν[ο]υ̣ τοῦ ἐπιφα[ν]εσ[τάτο]υ Κ̣[αί]σαρ[ος] τὸ α̣
Μεσορὴ α
Αὐρήλιο̣[ς Τ]ιμόθεος Ὥ̣ρου ὁ προκ̣[είμε]ν̣[ος Αὐρ]ηλ̣[ίῳ]
Οὐῶνσις [τ]ῷ προκ(ειμένῳ). ἔσχ[ο]ν π[αρὰ σ]οῦ [τ]ὰς προκ̣(ειμένας) δ̣ρ[αχμὰς]
30ἀργυρ(ίου) ἐ[ν τ]αλάντοις ε̣[ἴκοσι ἓ]ξ κ̣[αὶ] δραχμὰς
τρισχι[λίας] καὶ ἀγορ̣[ὰν ν]  ̣  ̣[- ca.12 -]
κοινῶς ἐφʼ αἷς πε̣ριέ̣χει [δια]σ[τολαῖς πάσαις]
ὡς πρόκ(ειται) καὶ ἐπερωτηθε̣ὶς ὡμολ[όγησα].
ἔ̣γ̣ρ̣αψα ὑ[π]ὲρ αὐτοῦ γρ[άμματα μὴ εἰ-]
35δότ(ος) Αὐ̣[ρ]ήλιος Ψάι(*)ς ἀ[δ]ελφός.

Apparatus


^ 5. l. [ἐ]μπορίαν
^ 6. l. ἔσχηκέναι
^ 11. l. εἰς
^ 13. l. φορέτρῳ
^ 14. l. δίδομεν
^ 15. l. ἐμπορίας
^ 18. l. δίδομεν
^ 19. l. χωρὶς
^ 19. l. εὑρησιλ[ογίας]
^ 20. l. ἀποχὴ
^ 35. ψαϊσ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.mil.congr.xiv.pg87 [xml]

AD 387 ?
[Reprinted from: sb.14.11285] SB 14.11285
[Reprinted in: p.genova.2.App1] P.Genova 2,App 1

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.genova.2.App1 [xml]

AD 319 Oasis Major
[Reprinted from: p.genova.1.20] P.Genova 1 20; SB 16 12530

Αὐρήλιος Τιμόθεος Ὥ̣ρ̣[ου ἀπὸ κώμης Κέλλε]ω̣ ς τῆς Μωθι-
τῶν πόλεως Αὐρηλίῳ̣ [Οὐῶνσις ἀπὸ τῆς αὐτ]ῆς κώμης
τῆ<ς> αὐτῆς Μωθιτῶν πόλε[ως. ἐπεὶ συνεθήκ]αμεν μετ’ ἀλ-
λήλων εἰς ἐνπορίαν(*)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ατων, ὁμο]λογῶ ἔσχον
5παρὰ σοῦ Πουῶνσις ἀρ[γυρίου ἐν νούμμοις τα]λάντων(*) δώ-
δεκα
, γ(ίνεται) (τάλαντα) ιβ, εἰς λόγον τ[ῆς αὐτῆς ἐνπορίας] ἵνα εἴ τι εὕρω-
μεν ἐπάνω τῶν δώ\δε/κα [ταλάντων κεφαλ]α̣ίων, διαμερί-
ζομεν αὐτὰ ἐν δύο μέρη, [ἐμοὶ μὲν ἥμισυ μέρος], σοὶ δὲ τὸ ἄλλον
μέρος ὑπὲρ τῶν ἀργ[υρίων• τῷ δὲ φολέτρ]ῳ ἄχρι Αἰγύπτου
10καὶ εἰς Ὄασιν κοινῶς δι[δόαμεν. ὅταν δὲ ἔλθ]ω σὺν θεῷ εἰς
Ὄασιν, διδόαμεν τὸ κ[εφάλαιον καὶ τὰ ζῷα] ἀπὸ τῆς ἐνπορίας
καὶ τὸ πρόλοιπον δι̣[αμερίσομεν ἀλλήλ]ων• ἐὰν δέ, τὸ
μοὶ(*) γένοιτο, ζημιωθ[ῶ ἀπὸ τῆς ἐνπορία]ς ταύτης, πά-
λιν διδόαμεν κοινῶ̣[ς τὸ κεφάλαιον καὶ τὰ ζ]ῷα χωρὶ\ς/ ἧσ-
15τινος εὑροδιλογίας(*)• [κυρία ἡ ἀποχὴ ἁπ]λῆ γραφεῖσα
ἔστω καὶ βεβαία ἐφ’ ὑ̣[πογραφῆς τοῦ ὑπ]ὲρ ἐμοῦ ὑπο-
γράφοντος ὡς ἐν δημ[οσίῳ κατακειμέν]η̣ καὶ ἐπερωτη-
θεὶς ὡμολόγησα. ⁦ vac. ? ⁩
ὑ̣πατ̣είας τ̣ῶ̣ν δεσπ̣[οτῶν ἡμῶν] Κ̣ων̣[στα]ν̣τίνο̣υ
20τοῦ ἀηττήτου Σεβ[αστοῦ τὸ ε] καὶ Λι[κι]ννίου
τοῦ ἐπιφανεστάτου [Καίσαρος τὸ] α Ἐπ̣[εὶφ] δεκάτῃ.
Αὐρήλιος Τιμόθεος Ὥ̣[ρου ὁ προ]κ(είμενος) Αὐρη[λί]ῳ Οὐῶνσις
τῷ προκειμένῳ ἔσχ[ον παρὰ σο]ῦ̣ τὰς προκ̣ειμένας ἀργυρίου <δραχμὰς>
ἐν ταλάντων(*) δώδ̣[εκα καὶ] ἀγοράννω̣ αὐτὰ ἐν εἴδοις(*)
25κοινῶς ἐφ’ αἷς περ[ιέχει διασ]το̣λα<ῖ>ς π̣[ά]σ̣α̣ις ὡς πρόκ(ειται)
καὶ ἐπερωτηθεὶ[ς ὡμολόγ]η̣σα. ἔ̣[γ]ρ̣[αψ]α̣ ὑπὲρ αὐτοῦ
γράμματα μὴ εἰδό[τος Αὐρήλιο]ς Ψάις ἀδ̣[ε]λ̣φός.

Apparatus


^ 4. l. ἐμπορίαν
^ 5. l. [τα]λάντοις
^ 13. l. μή
^ 15. l. εὑρησιλογίας
^ 24. l. ταλάντοις
^ 24. l. εἴδεσι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.16.12530 [xml]

III/II sac ?
[Reprinted in: p.genova.2.app1] PGenova 2,app 1

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.