Papyri.info

sign in

p.giss.univ.1.10 = HGV P.Giss. Bibl. 1 10 = Trismegistos 43899DDbDP transcription: p.giss.univ.1.10 [xml]

II/I sac ?

1
[- ca.9 - τῆ]ι ι
[  ̣  ̣  ̣  ̣ πεμ]φ̣θέντες ὑπὸ
[- ca.10 -] τοῦ παρὰ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣οῦ ἐξειληφότος
5[τὴν διάθ]ε̣σ̣ιν καὶ τὸ τέλος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς εἰς τὴν Εἰρην̣αί̣ου
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἣ̣ν̣ ἔ̣φησ̣α̣ν̣ [  ̣]τ̣αν̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εῖναι συνπαρόντος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ Πνεφε̣ρῶτος
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἁρπαήσιος τοῦ καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ου παρὰ τοῦ
[- ca.17 -]ν̣  ̣ ἀ̣π̣ʼ αὐ(  )
[- ca.23 -]
[- ca.18 -]φι̣  ̣
15[- ca.18 -]στυ(  )
[- ca.23 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σφ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ποιησάμενοι εὗρον
[- ca.11 -]ι̣κ̣ω̣ ἐ̣ν σ̣κ̣ο̣ι̣κίῳ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
ταῦτα δε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣αι Νικάνορι φυλακίτῃ,
ἃ καὶ μετενέ̣γ̣[γ]κ̣αντ̣ε̣ς̣ εἰς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣αδ̣  ̣  ̣ν
καὶ κατὰ κοινὸν σφραγισάμενοι παρέδωκαν
Ψε̣ναῦσι θεαγῶι Σούχου(*) φ̣[- ca.9 -]θ̣ο̣ς̣ ἐ̣[σ]τ̣ι̣·
5τὰ δὲ εὑρεθέντα ἐν τῶι κάτω ο̣ἴκ̣[ω]ι [  ̣  ̣  ̣  ̣]
κλίνη σπαρτότονος α καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
προσκεφάλαιον λι(νοῦν) \β/(*), σάκ[- ca.10 -]
ἄροτρα γ, ζυγὰ γ, [- ca.11 -],
ἐπ̣ὶ τῆς κλίμακος ἐν κεραμί̣ο̣ις ε (πυροῦ(?)) [ἀ(ρτάβαι)   ̣],
10ἄλλο κε(ράμιον) φακ[ῶ]ν̣   ̣  ̣ενε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ί̣δ̣[ι]ον,
ἐν τῷ ἄνω οἴκω̣ι̣ κλῖναι σπαρτότονοι β,
τρίπου̣ς̣ α, ἀποθῆκαι β̣,
γεωργικὰ κόσκινα β, ἐν αἰωρίωι (πυροῦ) ἀ(ρτάβαι) β 𐅵
τρίπ̣ου̣ς α, θ̣υρὶς α, Ἀνουβιακὴ
15στολὴ καὶ ἐν τῶι μέσῳ (πυροῦ) εἰς ἀ(ρτάβας) κ̣,
δρέπ̣ανα θερι̣στικὰ β,
ἐν σι̣ρο̣ῖς β μαράθ̣ου εἰς ἀ(ρτάβας) κ,
ἀντί̣ο̣ν α, θρῖναξ α, ἔναν̣τ̣α̣ ἄ̣ρ̣ρ̣ιχ\ο̣ι̣/(*) κα
ἐν τῇ αὐλῇ δο̣κοὶ ζ, χοιρίδια ε.

Apparatus


^ 2.4. BL 7.60 : Θενωσούχου prev. ed.
^ 2.7. corr. ex α
^ 2.18. corr. ex α̣ρ̣ιχο̣ι̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.