Papyri.info

sign in

p.giss.univ.1.2 = HGV P.Giss. Bibl. 1 2 = Trismegistos 8175DDbDP transcription: p.giss.univ.1.2 [xml]

IIsac Euhemeria

Ἀ̣π̣ολλωνίωι ἐπιστάτει
[Εὐη]μερίας παρὰ
Ἀ̣ρι̣σ̣τ̣ά̣ρ̣χ̣ου τοῦ Ἀριστάρχου
τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ξ̣ειληφότος τὴν
5μ̣α̣γ̣ε̣ι̣ρ̣ικὴν καὶ τὸ εἰσαγώ-
γ̣ι̣ον τῶν ὑικῶν ἱερείων
τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐτῆς κώμης
[εἰς τὸ   ̣  ̣] (ἔτος). Ἁρφαήσιο[ς]
τ̣ο̣ῦ Σωτηρίχου τῶν ἐ̣κ̣
10τῆς αὐτῆς πλεονάκις
ε̣ἰσαγωγὰς ἱερείων πεπ̣ο̣ι̣ημ̣έ̣ν̣ου
ἐν τῶι αὐτῶι ἔτει \καὶ/ παρα-
τεθυκ[ό]τος καὶ πε-
πρακότος ἱκανὰ ἱερεῖ-
15α̣ ἐν τῆι κώ[μ]ηι
[ἄν]ε̣υ̣ συντάξεως
κ̣[αὶ] τῆς εἰθισμένης
[συνχ]ωρήσεως   ̣φ  ̣  ̣
[  ̣  ̣]α̣δ̣ες̣ τ̣ῆ̣ι̣ ιϛ τοῦ
20[Παχ]ὼ̣ν τοῦ αὐτοῦ (ἔτους)
τῶι αὐτῶι τρόπωι [πα]ρ̣[α-]
θύ̣σας̣ ἱερεῖα(*) η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐ̣κ̣ τ̣ῆς   ̣ενο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἱε-]
ρεῖον παραπέπ̣[ρακε]
25ὄθ[ε]ν ἐπαγαγ̣[ὼν]
  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο[  ̣]τ̣ην̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] δ̣ε̣ι̣χα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 22. corr. ex ιερειον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.