Papyri.info

sign in

p.giss.univ.1.6 = HGV P.Giss. Bibl. 1 6 = Trismegistos 8176DDbDP transcription: p.giss.univ.1.6 [xml]

IIsac Euhemeria

Ἀνικήτωι ἐπιστάτει Εὐημερίας
παρʼ Εἰρηναίου τοῦ Ἀπολλωνίο̣υ
Μακεδόνος τῶν Ἀ̣γ̣η̣σίδου̣
ἐ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐκ τῆς αὐτῆς
4a[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣μο̣υ̣
5[- ca.12 -]  ̣φιλων καὶ
[- ca.12 -]  ̣ ὁπόσοι κα
[- ca.12 - τ]ὸν Κεφάλωνα
[- ca.12 -] ἐξειληφότα
[- ca.12 -]  ̣  ̣ω̣  ̣  ̣ καὶ
10[- ca.12 -]αλωι, ὅπως
[- ca.12 -]εστηκότα α̣ι̣
[- ca.12 -]  ̣κ̣α̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.