Papyri.info

sign in

p.giss.univ.3.24 = HGV P.Giss. Bibl. 3 24 V = P.Giss. Bibl. 3 24 R = Trismegistos 22118 = Trismegistos 11277DDbDP transcription: p.giss.univ.3.24 [xml]

IIIspc Arsinoite

Εἰσ[ι]ὰς Διοσκόρ[ῳ] τῷ ἀ̣[δελ-]
φῷ χαίρειν.
ἠξ̣[ί]ωσα τὸν ἀδελ̣φ̣όν μ̣[ου]
Χ[αρί]τωνα εἵνα(*) λ̣ίαν̣ ἐ̣[πι-]
5νο̣[ῇ] ἐ̣ὰν Γνε͂ως ποιήσ̣[ῃ]
μεναναπλ̣ηναιεπι[  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣λ̣ιτονησεν κ̣αὶ̣ δι[ὰ]
τ̣[οῦ]τ[ο] ἔγραψ̣ά σοι ὅ[τι   ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- οὐ-]
χ εὑρ[ὼ]ν [ -ca.?- ]
καὶ σοὶ ἐπιστ̣[ολ]ή[ν -ca.?- ]
παν̣ μ  ̣[ -ca.?- ἀδελ-]
15φό̣ς
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. l. ἵνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.