Papyri.info

sign in

p.giss.apoll.36 = HGV P.Giss. 1 70 = Trismegistos 19459 = p.giss.1.70DDbDP transcription: p.giss.apoll.36 [xml]

AD 113/4-120 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: p.giss.1.70] P.Giss. 1.70

r
Νικάνωρ Ἀπολ̣λων̣ί̣ωι τῶ[ι]
κυρίωι χαίρειν.
ἡ ἀναγραφὴ τετ̣ρ̣αγώ̣ν̣ο̣υ κατέ̣σ̣χεν
ἡμ[ᾶς] μέχρι ὥρα̣ς̣ ἕ̣κ̣[τ]η̣ς̣ ἧς ἀπαρτισ̣-
5θείσης εὐθέως [ἐπ]ορε̣ύθη̣ν εἰς̣ τ[ὸ]ν
ὅρμ̣[ο]ν καὶ σφραγ[ί]σας τ̣ὰς ψιέθους ἀπέ̣-
λ[ασα] τὸ π̣λοῖον π̣ερὶ ὥραν ἐνάτην.
[τ]ῶν̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ς ἐν[ά]τ̣η̣ς̣ ων[  ̣]αι̣βαι  ̣  ̣υ
Traces 2 lines
11[2 lines missing]
13[- ca.23 - ἀσπάζετα]ί σ̣ε.
ἔρ̣ρ̣[ωσο κύρ]ιε.
15Τῦβι ι.
v
Ἀπολλωνίωι στρατ[η]γῶι [Ἀπολλωνοπολ(ίτου) (ἑπτα)κωμίας.]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.