Papyri.info

sign in

p.graux.2.11 = HGV P.Graux 2 11 = Trismegistos 25919DDbDP transcription: p.graux.2.11 [xml]

I spc Philadelphia

r
  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣ Νεμεσίων̣ι τῷ ἀδελφῷ
πλῖστα(*) χαίρειν· ἐρωτῶ σαι(*) μὴ α  ̣  ̣
Traces μ̣ενε̣ι̣ν ὕβριν λαβῖν(*) ὡς παν-
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ καικυβερνηκὸς(*) τω
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣ι ἄ̣ρτ̣ι̣ ἐργασίαν δὸς
[  ̣  ̣]  ̣ατ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ων̣ τὴν τιμὴ-
ν̣ π̣αρὰ Πα̣υ̣ππιων(*) ἀνημετρή-
σαιται(*) α̣ὐτ̣ὰ̣ καὶ χε̣ιρα̣ν(*) αὐτῶ\ν/
λάβεται(*) ὥς(*) παραγένωμαι
10ἐπὶ τῷ διαλογεισμῷ(*). ἀσπάζου
Θερμουθιν καὶ Διωγένην(*) καὶ
Ἀμμώνου(*) καὶ Ν̣εεμεσου(*).
ἐρρως(  ) ια.
v
ἀπόδ(ος) Νεμεσί̣(ωνι) ε̣ἰ̣ς̣ Φιλαδέλφ̣(ειαν)

Apparatus


^ r.2. l. πλεῖστα
^ r.2. l. σε
^ r.3. l. λαβεῖν
^ r.4. l. κεκυβερνηκὸς
^ r.7. l. Παππίωνος
^ r.7-8. l. ἀναμετρή|σατε
^ r.8. l. χεῖρα
^ r.9. l. λάβετε
^ r.9. l. ἕως
^ r.10. l. διαλογισμῷ
^ r.11. l. Διογένην
^ r.12. l. Ἀμμωνοῦν
^ r.12. l. Νεμεσοῦν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.