Papyri.info

sign in

p.hamb.1.117 = HGV P.Hamb. 1 117 = Trismegistos 2369DDbDP transcription: p.hamb.1.117 [xml]

IIIsac Philadelphia

εἰς Καλαμίνην πυ(ροῦ) γ  ̣,
ἀμπελ̣ο̣υργοῖς η[  ̣  ̣],
ἀρχικη̣πουρῶ̣ι πυ(ροῦ) ι,
ὡς Π̣ιτοσίρι   ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
5Πα̣ῶ̣π̣ι εἰς(*) ι  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣].
Traces (δραχμαὶ)   ̣
Ζωπυρίωνι διὰ(*) Πολυ-
κλείτου Β,
Ψ[εν]ίσι κηπ̣ουρῶι   ̣
10λι[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] τιϛ,
ἀρ(τάβαι) ι   ̣  ̣[  ̣  ̣
γ(ίνεται) τά(λαντα) νβ.
Φαρμοῦθι κζ
τῆι χωλῆι (δραχμαὶ) [  ̣]  ̣
15Παχὼνς β Παῆτι ἀρ-
χικηπουρῶι   ̣
Ὥρωι Παιήσιος [ὥσ]τε(*)
Σ̣τράτωνι φυ[λ]α̣κ̣ιτι-
κον (ἀρτάβη(?)) α(*).
20Ζωπυρ\ί/ωνι ἀπὸ τῆς
ἅλω   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]β(*)
Ταῆτι ὑ̣πὲρ [  ̣  ̣  ̣]ρο-
κλέους(*) (δραχμὰς) α  ̣β β
γ(ίνεται) τά(λαντα) θ   ̣  ̣
Traces 1 line

Apparatus


^ 4. cf. BL konkordanz 85 : Ἰσινοει εἰ[ς   ̣](?) prev. ed.
^ 5. cf. BL konkordanz 85 : π  ̣  ̣  ̣ι εἰσ̣ prev. ed.
^ 7. BL : [π]α̣ρὰ prev. ed.
^ 17. cf. BL konkordanz 85 :   ̣  ̣  ̣ι Παιήσι  ̣  ̣ τε prev. ed.
^ 18-19. BL 4.36 : φυ[λ]α̣κ̣ίτι (l. φυλακίτῃ) ἴσον τά(λαντον) prev. ed.
^ 21. cf. BL konkordanz 85 : ἁλων̣[εί]α̣ς [  ̣  ̣]β prev. ed.
^ 22-23. cf. BL konkordanz 85 : ἱρεῖ (l. ἱερεῖ) [Ἡ]ρ̣α̣κλέουσ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.