Papyri.info

sign in

p.hamb.1.15 = HGV P.Hamb. 1 15 = Trismegistos 11373DDbDP transcription: p.hamb.1.15 [xml]

AD209 Arsinoite

r
(hand 1) [ἔτους ιη Αὐτοκρατόρων Καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου] Εὐσεβοῦ̣[ς] Περ[τίνακος Ἀρ]αβικοῦ Ἀδιαβηνι̣[κοῦ Παρθι]κ̣ο̣ῦ Μεγ[ί]στ[ο]υ̣ καὶ Μ̣[άρκο]υ̣ Αὐρηλί[ου Ἀν]τω[νίνου]
[Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ]⟦[καὶ] Π̣ο̣υ̣βλ̣ί̣[ου Σεπτιμίου Γέτα Καί]σ̣αρος Σεβαστοῦ̣ μηνὸς Ἀπελλαί]ου Φαῶφι γ ἐν Π[τολεμαΐδι] Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀ[ρ]σ̣ιν̣[οΐτου] νομοῦ. ὁμολογοῦσι Τ[ιτο]λήϊ(*)ος ὁ καὶ Ἰ(*)σίδωρο̣ς̣ [ὡς]
[ἐτῶν - ca.16 - καὶ Τιτολήϊος] ὡς ἐτῶν εἴκοσι δ[ύο οὐλὴ ὀφρύ]ει(*) δεξιᾷ ἀμφότεροι [Ἀντινοεῖς] Σαβείνιοι οἱ καὶ Ἁρμον[ιεῖς] καὶ Κυρίλλα ὡς ἐτῶν εἴκοσι τριῶν ὑ(*)πόστραβος καὶ Τιτανία ὡς ἐτῶν
[- ca.16 - , οἱ τέσσαρες Λογγεί]ν̣ο̣υ τοῦ καὶ Σαραπίωνο̣[ς τ]ο̣[ῦ Ἰσ]ιδώρου, αἱ δὲ γυναῖκες ἑκ̣α̣τ̣[έρα μ]ετὰ κυρίου τ̣οῦ ἀνδρός, ἡ μ̣ὲ̣ν Κυρίλλα Σωκράτους̣ Θέωνος τοῦ Πτολεμαίου ἀπὸ ἀμφόδου Ἀράβων ὡς ἐτῶν
5 [- ca.24 -, ἡ δὲ Τιταν]ί̣α̣ Ἀμμωνίου υἱοῦ Κ\λ/αυδιανοῦ [το]ῦ̣ καὶ Πτολεμαίου ἀρχιερατεύσ̣[α]ντος τῆς Ἀρσινοϊ(*)τῶν πόλεως ὡς ἐτῶν τεσσεράκοντα πέντε ἀσήμου, Ἀντωνίᾳ Θερμουθαρίῳ χωρὶς κυ-
[ρίου χρηματιζούσῃ κατὰ τὰ Ῥωμαίων ἔθ]η̣ τ̣έ̣κνων δικαίῳ ὡς ἐτῶν [τε]σσεράκοντα ἓξ ἀσήμῳ πε̣πρακέναι αὐτῇ τοὺς ὁμολογοῦντας κατὰ τήνδε τὴν ὁμολογίαν καὶ διὰ τῆς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθ̣ή-
[κης ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑ]π̣[ά]ρχον αὐτοῖς κοινῶς ἐξ ἴσου [ἐν] κώμῃ Φιλαδελφείᾳ ἥμισυ πέ̣μπτον δέκατον μέρος κοι̣νὸν καὶ ἀδιαίρετον ἕκτου μέρους οἰκίας καὶ χρηστηρίων ἐπὶ τοῖς οὖσι τῆς ὅλης
[μέτροις καὶ πηχισμοῖς καὶ θεμελίοις καὶ τείχε]σι καὶ φωσφορίαις(*) καὶ εἰσόδ[οις κ]αὶ ἐξόδοις καὶ ταῖς ἄλλαις χρή[σ]ε̣σ̣ι καὶ δικαίοις πᾶσι κατὰ τὴν ἐξ̣ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν συνήθιαν(*)· ἧς γίτονες(*) καθὼς ἐξυμφώνο̣υ(*) ὑπηγόρευ-
[σαν νότου - ca.24 -]γορας τρία ο̣ἰκόπεδα, βορρᾶ̣ [ῥύμ]η βασιλική, ἀπηλιώτου ἔ̣π̣αυλις πρότερον Ἀκύλα, λιβ[ὸ]ς̣ ἑτέρων οἰκόπεδα. καὶ ἀπέχειν τοὺς ὁμολογοῦντας παρὰ τῆς Ἀντωνίας Θε̣[ρ]μου-
10[θαρίου τὴν συνπεφωνημένην τοῦ πεπραμένου] αὐτῇ ὡς πρόκειται μ[έρους τ]ῆς οἰκίας τιμὴν πᾶσαν [ἐ]κ πλήρους ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν παραχρῆμα διὰ χειρὸ[ς] καὶ βεβαιώσιν(*) αὐτούς τε τοὺς ὁμολογοῦντας καὶ
[τοὺς παρʼ αὐτῶν τῇ ὠνησαμένῃ Ἀντωνίᾳ Θερμου]θαρίῳ καὶ το[ῖς παρʼ α]ὐτῆς τὸ α[ὐ]τὸ μέρος τῆς οἰ[κ]ίας πάσῃ βεβα[ι]ώσι(*)· ὃ καὶ παρέ̣ξασθαι ἀνέπα[φ]ον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ [ἀ]νε\πι/δάνιστον(*) καὶ καθαρὸν ἀπὸ παντὸς
[ὀφειλήματος δημοσίου μὲν ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν χρόνω]ν μέχρι τῆ[ς ἐνεσ]τώσης ἡμέρας, ἀπὸ δὲ λα[ογ]ραφιῶν τῶν ἐν αὐτῷ φανησομένων ἀπογεγράφθαι μέχρι ἑτέρας ἀπογραφῆς εἰκονισμοῦ καὶ ἀπὸ ἰ(*)διω-
[τικῶν καὶ πάσης ἐμποιήσεως διὰ παντὸς καὶ μηδένα κωλύ]οντα(*) τὴ[ν Ἀν]τ̣ωνίαν Θερμουθάριον μ[ηδ]ὲ̣ τοὺς παρʼ αὐτῆς κυριεύοντας τοῦ αὐτοῦ μέρους τῆς οἰκ[ί]ας καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν περιγεινόμενα ἀποφερ̣[ο]μένους
[εἰς τὸ ἴδιον καὶ ἐξαλλοτριοῦντας καὶ διοικοῦντας καὶ οἰκο]νομο[ῦντας πε]ρὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν(*) αἱρῶντ[αι. ἐὰ]ν δέ τι τῶν πρ̣ογεγραμμένων π̣αραβῶσι οἱ ὁμολ(ογοῦντες) εἲ(*) μὴ παρέχω̣νται καθὰ γέγρα(πται), χωρὶς τ[ο]ῦ αὐτὰ κύρια εἶναι καὶ πάντα τὸ̣ν̣ ἐ̣π̣ελευ(σόμενον)
15[ἀφιστάναι προσεκτείσουσι τῇ Ἀντωνίᾳ Θερμουθαρίῳ τὴν τι]μὴ[ν μεθʼ ἡμιο]λίας καὶ τὰ τέ̣λη καὶ ἀναλ[ώματα] δ̣ιπλᾶ καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰ ἴ(*)σα̣, [τ]ῶ̣ν δραχμῶν χωρουσῶν εἰς̣ [ἀπόδοσ]ι̣ν̣ τῇ ἐνεστώ̣(σῃ) ἡμέρᾳ Διονυ[σίῳ] Πτολεμαίου δανιστῇ(*) τῇ ἀποχῇ ἀ̣κολ(ούθως).
(hand 2) [Τιτολήϊος ὁ καὶ Ἰσίδωρος Λογγείνου τοῦ καὶ Σαραπίωνος ὁμο]λ̣ο̣γ̣ῶ̣ [πεπρακέναι] σὺν τοῖς ἀδελφοῖς μου̣ τῇ [Ἀντ]ω̣νίᾳ Θερμουθαρίῳ τω(*) ὑ̣π[άρ]χον ἡμῖν κοινῶς ἐξ ἴσου ἥμ̣[ι]σ̣υ πέπτο̣ν(*) δέκατον μέρος ἕκτου(*) μέρους ο̣ἰ̣-
[κίας καὶ χρηστηρίων ἐν κώμῃ Φιλαδελφείᾳ - ca.15 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣, ἧς γειτ]νί̣αι πρ[ο]κ̣ιται(*), κα̣ὶ̣ σ̣υν̣[απέσχ]α̣μεν τὴν τιμ̣ὴν ἀργυρίου δ̣[ρ]αχμὰ̣ς ἑκατὸν καὶ ἐχωρήσα̣μ̣εν̣ [τῷ π]ροκιμένῳ δανιστῇ(*) κα[ὶ] βεβεώσωμεν(*) πάσ̣ῃ̣ β̣ε̣-
[βαιώσει ὡς πρόκειται. (hand 3) Τιτολήϊος Λογγείνου τοῦ καὶ Σαραπίωνος ὁμολογῶ] πεπρακ[έν]αι τὸ ὑπάρ[χον ἡ]μεῖν(*) κοινῶς ἐξ ἴσου ἥμισου(*) πέμπτον δέκατον μ̣[έρο]ς ἕκτου μέρους τῆς ο̣ἰκίας καὶ χρηστηρίων
[καὶ συναπέσχον τὴν τιμὴν ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν καὶ ἐχώρησα καὶ βεβαιώσω] ὡς πρό̣[κειτ]αι. (hand 4) Ἀμμών[ιος   ̣]  ̣  ̣ ἐπιγέγρα(μμαι) [τ]ῆ̣ς γυναικός μου κύριος [χρη]μ̣α̣τιζ̣ούσης ὡ[ς πρ]όκειται.
(hand 5) Τιτανία νε(ωτέρα(?)) συνπέπρακα ὡς πρ[ό-]
20[κειται].
20(hand 6) [Κυρίλλα ὁμολογῶ πεπρακέναι τὸ ὑπάρχον ἡμῖν κοινῶς ἐξ ἴσου ἥμισ]υ̣ πέ̣[μπτον] δ̣έκ[α]τ̣ο̣ν̣ μ[έρο]ς̣ τοῦ ἕκτου μ̣[έρο]υς τῆς ἐν κώ̣μῃ Φιλαδελ[φεί]ᾳ οἰκίας κ(α)ὶ χρ[ησ]τηρίων̣ [κα]ὶ συναπέσχον τὴν τιμὴν ἀργυρίου δρα-
[χμὰς ἑκατὸν καὶ ἐχώρησα καὶ βεβαιώσω ὡς πρόκειται. Σωκράτης Θέωνος ἐπιγ]έ̣γρα[μμαι αὐτῆς κύριος.]
(hand 7) [Κ]υρίλλα σ[υνπ]έπρακα ὡς πρώκι[τ]α̣ι(*).
(hand 8) [Διδᾶς ἐξηγ(ητεύσας) βουλ(ευτὴς) διʼ ἐμοῦ -ca.?- ] γ̣ρα(μματέως) [ἀποσυσταθέντος] κατεχώ(ρισα). (ἔτους) [ιη] Φαῶφι [γ](*).
v
(stamp)

Apparatus


^ r.2. [ιτο]ληϊοσ papyrus
^ r.2. ϊσιδωρο̣σ̣ papyrus
^ r.3. l. [ὀφρύ]ι
^ r.3. ϋποστραβοσ papyrus
^ r.5. αρσινοϊτων papyrus
^ r.8. l. φωσφορίοις
^ r.8. l. συνήθειαν
^ r.8. l. γείτονες
^ r.8. l. ἐκ συμφώνου
^ r.10. l. βεβαιώσειν
^ r.11. l. βεβαιώσει
^ r.11. l. ἀνεπιδάνειστον
^ r.12. ϊδιω papyrus
^ r.13. l. [κωλύ]ειν
^ r.14. l. ἂν
^ r.14. l. ἢ
^ r.15. ϊσα̣, papyrus
^ r.15. l. δανειστῇ
^ r.16. l. τὸ
^ r.16. l. πέμπτον
^ r.16. corr. ex μερωσκτου
^ r.17. l. πρόκεινται
^ r.17. l. δανειστῇ
^ r.17. l. βεβαιώσομεν
^ r.18. l. [ἡ]μῖν
^ r.18. l. ἥμισυ
^ r.21. l. πρόκειται
^ r.22. BL 6.47 : [ι] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.