Papyri.info

sign in

p.hamb.1.19 = HGV P.Hamb. 1 19 = Trismegistos 21042DDbDP transcription: p.hamb.1.19 [xml]

AD225 Oxyrhynchus

r
Αὐρη̣λ̣ί̣ωι Νε̣μ̣[εσίωνι] τ̣ῶ̣ι̣ καὶ Διονυσίωι [βασ]ι[λι]κ̣ῶι̣
γραμματεῖ Ὀξυρυγχείτου
παρὰ Αὐρηλί̣ο̣[υ] Ἀ̣[σκ(?)]λ̣ᾶ̣ς̣(?)(*) Χ̣αρμίω̣ν̣ος [ἀ]πʼ Ὀ̣ξυ̣ρύ[γχων]
πόλεως καταγ̣[ε]ι[νο]μ̣ένου ἐν   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ειλ̣ο̣[- ca.11 -]  ̣
5αἰτοῦμαι ἐπισταλῆναι εἰς σπέρμ̣[ατ]α δάν̣[ε]ι̣[α]
ἀπὸ πυροῦ γενήματος τοῦ διελθόντος δ̣ (ἔτους) ε̣ἰ̣ς̣ [τ]ὴ̣[ν] τ̣ο̣ῦ̣
ἐνεστῶτος [ε] (ἔτους) κα̣τ̣α̣σπορὰν εἰς̣ ἣν γεω[ργῶ περὶ]
τὸ Μονίμου(*) ἐποίκ̣[ι]ο̣ν̣ ἐκ τοῦ Πτ̣ο̣λεμα̣[ίου] κ̣λ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣ισ̣αρχ̣ηναπ  ̣θ̣ω̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣] Σαραπάμ̣μ̣ωνο̣[ς] κ̣α̣ὶ̣ [  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
10θ[  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣ς Ψαμεκ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣][ βα]σιλικὴν γῆν̣ [  ̣]πιπ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
  ̣[  ̣]ν̣ο̣παντι (ἀρτάβας) γ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀρούρας δεκατρ[ε]ῖς τ[έτ]αρ̣-
τον , ὧν γείτονες νότ̣ου καὶ ἀπηλιώτου Α̣ὐρηλίου̣
Διονυσοθέωνος γυμνασιαρχήσαντος, βορρᾶ
Αὐρηλίου Διογέν̣[ους] Σαραπίωνος γυμνασιαρχή-
15σαντος, λιβὸς β[α]σ̣[ι]λ̣[ι]κ̣ηι(*), (πυροῦ) (ἀρτάβας) ι. ἅσπερ κο̣κ̣κ̣ω-
λογήσας(*) ἀπὸ̣ κριθῆς καὶ αἴρης καταθή̣σ̣[ομαι]
εἰς τὴν γῆν ὑγι̣ῶς καὶ πιστῶς ἐπακολο̣υ̣θούν-
των τῶν εἰς τοῦτο προκεχιρισμέν[ων](*) καὶ <ὧν>(*) ἄλ-
λων <οἷς> καθήκει καὶ ἐ̣γ(*) νέων ἀποδώσω
20τὰς ἴ(*)σας σὺν τοῖς ἑπομένοις ἅμα τοῖς τῆς̣ <γῆς> [τ]ο̣ῦ̣
ἐνεσ̣τῶτος ἐτου̣(*) γνησίοις τελέσμασι μέτ̣ρ[ῳ]
δημοσίῳ κ[αὶ] ἀρταβίῳ μετρήσει τῇ̣ [κ]ελευ-
σθείσῃ. καὶ ὀμνύω τὴν Μάρκ[ο]υ̣ Αὐρηλίου
Σεουήρου Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦ[ς] Εὐτυχ̣οῦς
25Σεβαστοῦ τύχην μ̣ὴ̣ ἐψεῦσθαι̣. (ἔτους) ε̣
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλ[ίου]
Σεουήρου Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς
Σεβαστοῦ.
v
βα[σ]ιλ(ικῆς).

Apparatus


^ r.3. Α̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣  ̣ prev. ed.
^ r.8. Τομοπίμου prev. ed.
^ r.15. l. βασιλική
^ r.15-16. l. κοκκο|λογήσας
^ r.18. l. προκεχειρισμένων
^ r.18. prev. ed.
^ r.19. l. ἐκ
^ r.20. ϊσασ papyrus
^ r.21. l. ἔτου<ς>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.