Papyri.info

sign in

p.hamb.1.68 = HGV P.Hamb. 1 68 = Trismegistos 21049DDbDP transcription: p.hamb.1.68 [xml]

AD 549/50 or 564/5 Aphrodito, Aphroditopolis

Traces 3 lines
4(hand 1)   ̣[  ̣  ̣  ̣][ κ]α̣ὶ   ̣[  ̣  ̣] πύργῳ καὶ κ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -][ ἡ-]
5λιασ̣τηρίῳ ὁλοκλήρῳ καὶ χαρακῶνι καὶ φυτοῖς̣ καὶ φοίνιξι κ̣[αὶ]
πωμαρίῳ καὶ ἐλαῶσι(*) καὶ ἀχυροθήκῃ τῇ ἐντ̣ὸ̣ς τῆς̣ λιβ̣ικῆς αὐ̣[θ]εντικ(ῆ)ς
θύρας, σὺν φυτοῖς ὅλοις ἐ̣ν̣κάρποις τε καὶ ἀκάρποις α  ̣ρ̣  ̣β̣  ̣  ̣  ̣  ̣
νεοφυτίῳ καὶ τοῖς δυσὶ ξυλίνοις ὀργάνοις, διακείμ̣ε̣ν̣ο̣ν̣ ἐν̣ τῇ α̣ὐ̣τῇ
νοτίνῃ πεδιάδι τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδ(ίτης) ἐν κλήρῳ Φερκω
10ἐκ νότο(υ) το(ῦ) κτήματος το(ῦ) εὐαγοῦς μοναστηρίο(υ) Γενεαλίο(υ), ἐφʼ ᾧ με τοῦτο
ἔχειν ὑπʼ ἐμὲ καὶ τὴν πᾶσ̣αν γεωργικὴν αὐτο(ῦ) ποιήσασθαι ἐργασίαν
ἐκ τῶν ἰ(*)δίων μου ζώων καὶ ἀναλωμάτων καὶ [γε]ωργῶν πρὸς ἑξαετῆ
χρόνον λογιζόμενον ἀπὸ καρπῶν τῆς σὺν θεῷ ἐσομένης
τρισκαιδεκάτης(*)(*)ν(δικτίωνος) καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνο(υ), καὶ διδόναι ὑ(*)μῖν
15τὸν φόρον ἐπʼ ἀποτάκτῳ, ἐν τελείῳ καὶ ἀβροχικῷ, ὃ μὴ εἴη, φορᾶς τε
καὶ ἀφορίας, πασῶν των(*) περιέξωθεν(*) ἀρουρῶν λιβικῶν τε καὶ
ἀπηλιωτικῶν το(ῦ) αὐτο(ῦ) κτήματος πρὸς ἀναμέτρησιν τοῦ δημ̣ο̣σίο(υ)
σχοινίο(υ) ἀπὸ ἑ̣ξήκοντα τεσσάρων ἀμμάτων ε̣πισθουμ̣εν̣  ̣  ̣  ̣  ̣θ̣ο̣ς̣
ἑκά̣στης ἀρούρης ἀνὰ σίτο(υ) καθαρο(ῦ) καὶ φορικοῦ ἀρτάβας τέσσαρας
20καὶ κριθῶν ἀρτάβην μίαν μέτρῳ τῆς οὐσίας το̣ῦ̣ τῆς μεγαλοπρεποῦ̣ς
μνήμης κόμετος Ἀμμωνίο(υ). γεωργήσω δὲ ὑμῖν τὴν πλαστὴν γῆν
ἤτοι χερσάμπελον ἐφʼ ἡμισείας καθʼ(*) ἔτος, καὶ τὴν ταύτης δώσωμεν
ἐκ το(ῦ) κοινο(ῦ) σπερμαβολίαν(*) καὶ ἀμπελικὸν νεοφυτῖον(*) φιλοκαλέσω(*) καὶ ποτίσω
ἀκαταφρονήτως χειμῶνί τε καὶ θέρει. σπείρω(*) δὲ ὑμῖν ὡσαύτως
25ἐφʼ ἡμισείας ἐπʼ ἀναβάσει βονῇ τὸν ὑμέτερον βουνὸν τὸν ἐξ ἀπηλιώτ(ου)
τῶ̣ν ἀ̣π̣ηλιω̣τικῶ̣ν γῃδίων το(ῦ) αὐτο(ῦ) κτήματος λεγόμενον ἄπα Διοσκόρο(υ).
καὶ το(ῦ) καιροῦ γενομένο(υ) καθʼ(*) ἔτος τῆς συνκομιζῆς(*) τὸ περιεσόμενον
ἡμῖν γένημά τε καὶ ἄχυρον ἔκ τε το(ῦ) βουνο(ῦ) καὶ τῆς αὐτῆς πλαστῆς γῆς
ἤτοι χερσαμπέλο(υ) μερισθήσεται εἰς ἡμᾶς κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος,
30εἰς ἐμὲ μὲν λαβεῖν μέρος ἓν ὑπὲρ τῶν ἐμῶν καμάτων, εἰς ὑμᾶς δὲ
τὸ ἄλλο μέρος ὑ(*)πὲρ τῶν ἐκφορίων. παρέξω δὲ ὑμῖν καθʼ(*) ἔτος
(*)πὲρ ἀργυρικοῦ τοῦ γεουχικοῦ ὑμῶν ἡμίσους μέρους τῶν ἐκεῖσε
φοινίκων χρυσο(ῦ) τριμήσιον ἓν συναλλαγῆς πρὸς παρὰ ἓν τοῦ νομίσμ(α)τ(ος)(*)
χρυσοχ(οικῷ) σταθμ(ῷ) τῆς {ο̣λ} κώμ(ης) ἐν τῷ μηνὶ Τῦβι καθʼ(*) ἔτος. ὁ δὲ καρπὸς
35τῶν ἐλαίων καὶ τῆς μυξαίας(*) καὶ το(ῦ) {καρποῦ τοῦ} πωμαρίο(υ) καὶ τῆς
καλαμίας ἐφʼ ἡμισείας, στελλομένου δὲ ὑ(*)μῖν τοῖς γεούχοις καθʼ(*) ἔτος
ἑνὸς φοινκος(*) λεγομέν(ου) Ἰωάννο(υ) τοῦ ἐπάνω τῆς ἀμάρας. παρέξω δὲ
(*)μῖν καθʼ(*) ἔτος ὑ(*)πὲρ το(ῦ) μισθοῦ τῶν δύο ξυλίνων ὑμῶν ὀργάνων
σίτο(υ) καλο(ῦ) ἀρτάβας δεκατρῖς(*) σὺν τῇ συντάξει το(ῦ) τέκτονος μέτρῳ
40το(ῦ) ὄρους. παρέξω δὲ ὑμῖν καθʼ(*) ἔτος ὑπὲρ δαπάνης τοῦ φόρου οἴνο(υ)
ἀγγῖα(*) δύο καὶ κρέως λίτρας δώδεκα καὶ λεμψάνης(*) κολοβὰ τεσσαρας(*)
καὶ τυροὺς ξηροὺς καλοὺς γεουχικοὺς ἑκατόν . καὶ τὴν μεταφορὰν ποιήσω
τοῦ τε φόρο(υ) καὶ το(ῦ) ἡμίσους μέρους ὑ(*)μῶν τῆς πλαστῆς γῆς καὶ τοῦ βουνοῦ
γενήματος τε καὶ ἀχύρο(υ) εἰς τὸ ὄρος ἀναμφιλόγως. ἡ μίσθωσις
45κυρία ἐσται(*) καὶ βεβαία καὶ ἐφʼ ἅπαντα ἐπερ(ωτη)θ(εὶς) ὡμολόγησα. ⳨ (hand 2) Αὐρήλιος
(*)ακὸβ Δαυεὶδ ὁ προκ(είμενος) μεμίσθωμαι ὡς πρόκ(ειται). Διόσκορος Ἰωσηφίου
πρεσβ(ύτερος) ἀξιωθὶς(*) ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ γράματα(*) μὴ̣ εἰτότος(*) ((unintelligible)) (hand 3) ⳨ Ψᾶϊ(*)ς
Ἀπολ̣λῶτος πρεσβ(ύτερος) μαρτυρῶ τῇ μισθώσει ἀκούσας παρὰ τοῦ θε-
με  ̣  ̣  ̣ο. ⳨
50⁦ vac. ? ⁩
50(hand 1) ⳨(*) διʼ ἐμοῦ Ἑρμαυῶτος νομικο(ῦ) ἐγράφ(η). monogr..

Apparatus


^ 6. l. ἐλαιῶσι
^ 12. ϊδιων papyrus
^ 14. l. τρεισκαιδεκάτης
^ 14. ϊν(δικτίωνος) papyrus
^ 14. ϋμιν papyrus
^ 16. l. ὧν
^ 16. BL 3.75 : περιέξω {  ̣εν} prev. ed.
^ 22. l. κατʼ
^ 23. l. σπερμοβολίαν
^ 23. l. νεοφυτεῖον
^ 23. l. φιλοκαλήσω
^ 24. BL 3.76 : σπειρῶ (l. σπερῶ) prev. ed.
^ 27. l. κατʼ
^ 27. l. συνκομιδῆς
^ 31. ϋπερ papyrus
^ 31. l. κατʼ
^ 32. ϋπερ papyrus
^ 33. BL 8.145 : παραστ̣(αθμίαν) τοῦ νομίσ̣μα̣τ(ος) prev. ed.
^ 34. l. κατʼ
^ 35. l. μυξέας
^ 36. ϋμιν papyrus
^ 36. l. κατʼ
^ 37. l. φοίν<ι>κος
^ 38. ϋμιν papyrus
^ 38. l. κατʼ
^ 38. ϋπερ papyrus
^ 39. l. δεκατρεῖς
^ 40. l. κατʼ
^ 41. l. ἀγγεῖα
^ 41. l. λαμψάνης
^ 41. l. τέσσαρα
^ 43. ϋμων papyrus
^ 45. l. ἔστω
^ 46. ϊακοβ papyrus
^ 47. l. ἀξιωθεὶς
^ 47. l. γράμματα
^ 47. l. εἰδότος, corr. ex ι(ϊ)τοτης
^ 47. ψαϊσ papyrus
^ 50. J. Nussbaum (from image; ongoing D-scribes.org work) (via PN) : ⁦ vac. ? ⁩ | (hand 4) † prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.