Papyri.info

sign in

p.hamb.1.92 = HGV P.Hamb. 1 92 = Trismegistos 5133DDbDP transcription: p.hamb.1.92 [xml]

180-145BC Herakleopolite

ctr
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ Πτολεμαῖο[ς Κ]υδίαι χαίρειν.
τοῦ [δοθέντο]ς ἡμῖν π[αρὰ τοῦ δεῖνος]
καὶ [τοῦ δεῖνος] καὶ τ[ῶν] ἄλλων τῶν συν̣[όν]των αὐτῶι ὑποτε̣[λῶν   ̣  ̣  ̣]
ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]να̣των̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]η λοιμανομέ[νων](*)[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ε̣μβησει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Traces 1 line
5[  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣][ ἐπι]σ̣τάτει τῶν τόπων
ὠ̣νη̣τ̣ῶν   ̣[- ca.9 -][ ἵνα γένηται αὐτοῖς τὸ δίκαιον]
κα̣τ̣ὰ τὸν ἐ[θισ]μόν.
Πολυκ[λεῖ ο]ἰκονόμωι Πα̣  ̣σα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 10 lines
00μισο[πονήρως ⁦ -ca.?- ⁩]
00[διὸ ἀξιῶ], ἐ̣ὰ̣ν̣ ὑμ̣ῖ̣ν φα̣ίνηται, συντάξαι γ[ρά]ψαι ὧι καθήκει [καθ]ίσ̣α̣σθαι περὶ τούτων   ̣  ̣  ̣  ̣
ms
Traces 18 lines
6β
γ
η

Apparatus


^ ctr.3. l. λυμαινομέ[νων]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.