Papyri.info

sign in

p.hamb.2.185 = HGV P.Hamb. 2 185 = Trismegistos 4339DDbDP transcription: p.hamb.2.185 [xml]

ca. 245 BC Oxyrhynchus

Θεόδω̣ρος Κα̣λ̣λι[κράτους Ἑ]σπερείτης τῆς ἐπιγο-
νῆς· ὁμολογῶ ἠγορακ̣έναι ἐκ τ̣ο̣ῦ Ἀνδρείους
κλήρου ἀράκου κ̣ακοφυοῦς ν̣ο̣μ̣ί̣ας ἀρούρας
δέκα ἀνὰ δρα̣χμὰς τέσσαρας , γ(ίνονται) (δραχμαὶ) μ,
5καὶ ὀ̣λύ̣[ρ]α̣ς̣ δύο ἀνὰ δραχμὰς ἕξ ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιβ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) νβ. Κτήσιππος Βω̣χικολ-
του Ἑσπ̣ερ̣ε̣ίτης τῆς ἐπιγ̣ονῆ̣ς̣· ἐ̣ν̣γ̣υῶ̣-
μαι εἰς ἔκτισιν κατ̣ὰ̣ τ̣ὸ̣ σύ̣μ̣[β]ο̣-
λον το̣[ῦ]το̣ [⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.