Papyri.info

sign in

p.hamb.2.186 = HGV P.Hamb. 2 186 = Trismegistos 4340DDbDP transcription: p.hamb.2.186 [xml]

III sac Oxyrhynchus?

Δευσίολος Παρμενί[σ]κ̣ο̣υ̣ τῆς ἐπιγο̣ν̣ῆ̣ς̣
Μυσὸς· ὁμολογῶ ἐγορα[κέναι](*)
ἐκ τοῦ Φιλήμονος κ̣λ̣ή̣[ρου]
βασιλικοῦ ἀράκου ἀρ̣[ο]ύ̣ρ̣[α]ς̣
5δύο (δραχμῶν) κ, ἃς τάξομα̣[ι], ὅ̣τ̣[αν]
ἡ λογεία τῶν χλωρῶ̣ν̣ γ[έ]ν̣η̣-
ται.
⁦ vac. ? ⁩
Ποσιδώνιος Ἱπ\π/ολύσου Κ̣υ̣ρ̣η̣-
ν̣αῖος τῆς ἐπιγονῆς· ἐν-
10γυῶμαι εἰς ἔκτισιν ⟦Δ̣ε̣υ̣⟧-
⟦σί̣ο̣λ̣ο̣ν̣⟧ δραχμῶν ε̣ἴ̣κ̣οσι
κ̣α̣τ̣ὰ̣ τὸ σύμβολ̣ον τ[ο]ῦ̣τ̣ο
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 2. l. ἠγορακέναι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.