Papyri.info

sign in

p.hamb.3.203 = HGV P.Hamb. 3 203 = Trismegistos 11425DDbDP transcription: p.hamb.3.203 [xml]

AD189 Arsinoiton Polis, Krokodilopolis, Ptolemais Euergetis

(hand 1) [Ἰ]σ̣ίδωρος̣ σεση(μείωμαι).
(hand 2) Ἀμμωνί̣ῳ στρατηγῷ Ἀρσιν̣[ο]ί̣τ̣ο̣υ Ἡρακλείδου
μερίδος καὶ Ἁρποκρατί̣ω̣νι̣ τῷ κα̣[ὶ Ἱέρ]α̣κ̣ι̣ β̣α̣σι-
λικ̣ῷ̣ γραμματῖ(*) τῆς αὐτῆς με̣ρί[δ]ος καὶ Μύσθ̣ῃ
5καὶ Ἥρωνι γενα̣μ̣έ̣νοις γραμματ̣[εῦ]σ̣ι̣ [μ]η̣τ̣ρ̣ο̣[π]ό̣λ̣ε̣ω̣ς̣
παρ̣ὰ̣ Πτολεμαίου̣ Σ̣αραπίωνος ἀναγραφομέ-
ν̣ο̣υ̣ [διʼ] ἑ̣[τέρου ὑπομνήματος]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ο̣γ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
οἰκίας, ἐν ᾧ ἀπογρ(άφομαι) τους(*) ὑπ̣ο̣γε̣γ̣ρ̣(αμμένον) [ἔνοικον εἰς]
10τ̣ὴν τοῦ δι̣ελ̣(ηλυθότος) κη (ἔτους) κατʼ οἰκίαν ἀπο̣γρ(αφὴν) ἐ[πʼ ἀμφό-]
δ̣ο̣υ̣ Μο̣ήρεως, καὶ ἔστιν Πτολεμ̣[αῖος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣οῦ Χαιρήμ̣ο̣ν̣ος μητρὸς Ἡρωίδο̣[ς λαογρ(αφούμενος)]
ἐργ(άτης), (ἐτῶν) ιθ̣, ἀπογεγρ(αμμένος) τῇ τοῦ ιδ (ἔτους) κ[ατʼ οἰκίαν]
ἀ̣πο̣γρ(αφῇ) ἐπ̣ʼ ἀμφόδου Μοήρεω[ς. διὸ ἐπιδίδωμι].
15[(ἔτους)] κ̣θ̣ Α̣[ὐρ]η̣λ̣ί̣ου Κομμόδου Ἀντω[ν]ί̣ν̣[ου]
[Κ]α̣ί̣σαρος τοῦ κυρίου Μεσορὴ κζ̣.
(hand 3) κατεχω(ρίσθη) στρ(ατηγῷ) κθ (ἔτους) Μεσορὴ κζ̣. (hand 4) κατεχ[ω(ρίσθη)]
β̣α̣σ̣ι(λικῷ) γ̣ρ̣(αμματεῖ) τῇ α(ὐτῇ) ἡ(μέρᾳ). (hand 5) κατεχω(ρίσθη) γρ(αμματεῦσι) πόλ(εως) τῇ α(ὐτῇ) ἡ̣(μέρᾳ).

Apparatus


^ 4. l. γραμματεῖ
^ 9. l. τὸν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.