Papyri.info

sign in

p.hamb.4.235 = HGV P.Hamb. 4 235 = Trismegistos 43301DDbDP transcription: p.hamb.4.235 [xml]

261/60 or 232/222BC ?

r
Ἑρμο̣γένης
Ἀσκ̣λ̣η̣πιά̣δ̣ει
χαίρειν. καλῶς
ποιήσει̣ς γρά-
5ψας Ὀννώφρει
διασαφῆσαί
[σο]ι̣ τ̣ὸ̣ π̣λ̣ῆθος
τοῦ ὑπάρχοντος
παρʼ αὐ̣τῶι πυροῦ
10τοῦ ἐκ του κε (ἔτους),
καὶ ὅταν λάβη̣ις
τὰ̣ παρʼ αὐτοῦ
γρά(μματα) προεὶς {σ}αὐ-
τῶ̣ι τὴν λοιπο-
15γραφίαν τοῦ̣
ὅλου π̣ε̣ρὶ̣ (ὧν)
γρ̣άψο̣ν̣ μοι
Traces 1 line
19ε̣ἰς τὸ̣   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
20ἐργαστήριον̣
ἐμ̣β̣α̣λ̣έσ̣θ̣αι
⁦ vac. ? ⁩ (?) ε̣ρ̣ρ̣ω  ̣  ̣  ̣
v
Ἀσκλη-
πιάδει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.