Papyri.info

sign in

p.hamb.4.236 = HGV P.Hamb. 4 236 = Trismegistos 43302DDbDP transcription: p.hamb.4.236 [xml]

IIIsac ?

Ἀσ̣κληπ̣ιάδης
Ὀννώφρ̣ε̣ι̣ χαί̣ρειν.
γράψον {Ἑρμο·} \ἡ̣μ̣ῖ̣ν̣/
πόσος   ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣
5διὰ σοῦ π̣υρ̣ὸ̣ς̣
ἀπὸ τῶ̣ν̣ γενη-
μάτων τ̣οῦ κε (ἔτους),
ὅπως λ̣οιπογ-
ραφήσα̣ς {τειλ̣}
10ἐπιστε̣ί̣λ̣ω
Ἑρμογέ̣νηι
τὸ κατ̣άλοιπον
ἐμβαλέσθαι
καθό̣τ̣ι̣(*) κ̣α̣ὶ̣ ὁ̣
15Ἑρ̣μ̣ογέ̣ν̣ης
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣α̣ σ̣υν-
τ̣όμως ποίησον.

Apparatus


^ 14. corr. ex κα⟦τ̣⟧θο̣τ̣ι̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.