Papyri.info

sign in

p.hamb.4.240 = HGV P.Hamb. 4 240 = Trismegistos 78270DDbDP transcription: p.hamb.4.240 [xml]

AD119/20 ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1κ̣α̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ τῇ]
αὐτῇ οἰκίᾳ   ̣ ἐν ⟦  ̣⟧ ἑτέροις τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν ἑαυτῶν ἀνδρῶν Σ̣ι̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ Φίβεως· καὶ αὐ[τ]ῆς λ  ̣  ̣  ̣ [ποιου-]
5μ̣έ̣ν̣ης πρός τε τὴν Θ̣α̣ι̣σ̣[άριον καὶ]
Θενα̣πύγχιν περὶ τούτ[ου αὐθά-]
δως χρησάμεναι ἐπή̣ν̣[εγκαν]
αὐτῆι τε καὶ τῇ ἀδελφῇ α̣[ὐτῆς]
πληγὰς πλείους εἰς τὰ π̣[αρατυ-]
10χόντα μέρηι(*) τοῦ σώματ[ος. τῶν δὲ]
ἑαυτῶν ἀνδρῶν εἰς οἰκ̣[ίαν τοῦ]
Φίβεως ἐπι<σ>τρεψάντων [ἐκ τοῦ]
πληχθῆναι ἡ μὲν οὖν ς[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἡρῶς κλινήρης ὑπάρχε̣ι̣ ἔ[γκυος]
15οὖσ̣α μηνῶν ζ ἕνεκ̣α̣ [τῶν]
ἐπενεχθε̣ισῶν αὐτῇ πλη[γῶν]
κινδυνεύουσα τῷ ζῆν τ̣ῇ̣ [ἀνο-]
μίᾳ τῶν ἐνκ̣αλουμένων̣. [ἡ δὲ]
[ἐ]πιγνοῦσα ἑαυτῆς τὴν ἀ̣[δελφὴν]
20[κ]λινηρ̣ης(*) εἶν̣αι καὶ α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣η̣σ̣θ̣η̣ι̣ ἀσ̣θ̣αι̣ν̣ε̣ῖ̣ν(*). δ[ιὸ]
[ἐ]π̣ὶ σὲ̣ τὴν κατ̣αφυγὴ̣ν̣ ποιο̣[ύμενος]
[ἀξ]ι̣ῶι(*) ἀχθῆ̣ν̣α̣ι   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ αὐ-]
[το]ὺς ἐπὶ σ[ὲ] ὅ̣π̣ως τ[οῦ δικαίου]
25[τύ]χ̣ω̣´ διευτύχ̣[ε]ι̣.
Φῖβις ὡ̣ς (ἐτῶν) λ̣ οὐ̣λ̣ὴ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(ἔτους) δ̣ Αὐτοκράτορος Κ̣αίσαρο[ς Τραιανοῦ]
Ἁδ̣ρ̣ι̣αν[οῦ Σεβαστοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 10. l. μέρη
^ 20. l. [κ]λινήρη
^ 21. l. ἀσθενεῖν
^ 23. l. [ἀξ]ιῶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.