Papyri.info

sign in

p.harr.2.204r = HGV P.Harr. 2 204 R = Trismegistos 30053DDbDP transcription: p.harr.2.204r [xml]

III spc ?

r,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣
[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ι̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ι̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣α̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χρείας καὶ ἐκτελέσα̣ι τ̣[αύ-]
την ἐνφανὴς ὠν ὑ(*)γιῶς
καὶ πιστῶς καὶ τὴν διὰ νύ-
15κτ̣α̣ καὶ ἡμέραν τήρ̣η̣σ̣ε̣ι̣ν̣
καὶ π̣α̣[ρ]α̣φ̣[υ]λ̣ακὴν πο̣[ιήσ]α̣-
σθαι τῆς αὐτ̣[ῆ]ς πόλεως [κ]α̣ὶ
τῶν ἐν(*) αὐτῇ τεμένων
καὶ ἀνδριάντων καὶ δη̣μ̣ο̣-
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣σθαι ἢ ἔν[ο]χος
[εἴην τῷ ὄρκῳ   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r,2.13. ϋγιωσ papyrus
^ r,2.18. corr. ex ε⟦π⟧

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.