Papyri.info

sign in

p.heid.11.462 = HGV P.Heid. 11 462 = Trismegistos 388510DDbDP transcription: p.heid.11.462 [xml]

fragment I
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[- ca.3 -]  ̣[- ca.6 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ φε̣ν̣τακοσιοστ\ὴ/(*) τετάρτη(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν Ἑρμουπόλει] τ̣ῆς φι(*)λοχ(ρίστου) Θηβαΐδος †

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment II
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4[- ca.34 -]  ̣[-2]
5[- ca.34 -]ⲉ̣ϩ̣[  ̣-2]
[- ca.30 -]  ̣[  ̣  ̣]ⲁ̣ⲓ  ̣[-2]
[- ca.30 -]  ̣ ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲧⲓ-
  ̣[- ca.4 -]  ̣[-2]  ̣[- ca.20 -]ⲉ̣ⲩⲗⲁⲃⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ(*)
ⲇⲓⲁⲕⲟ(ⲛⲟⲥ)(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲟ̣ⲓⲕⲟ(ⲛⲟⲙⲟⲥ)(*) ⲛⲧⲉ̣[ⲕⲕⲗ]ⲏⲥⲓⲁ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁ̣ⲃ ⲡϣⲛ̣ [ⲙ]ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*)
10ⲛϣⲟ̣ⲩ ⲣ ⲡ̣ϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲱⲣⲟⲑⲉ(ⲟⲥ) ⲡⲣⲱ̣ⲙⲉ ϣ̣ⲙ̣ⲟ̣ⲩⲛ ⁦ vac. ? ⁩ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲁⲃⲇⲉⲗⲗⲁ ⲡϣⲁⲗⲓⲟⲩ
ⲡ̣ϣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲗⲁⲙ ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩ̣[ⲛ] ⲧ̣ⲓⲡⲟⲗⲓⲥ(*) ⲧⲁⲓ ϣⲙⲟⲩⲛ· ⁦ vac. ? ⁩ ⲧⲓⲣⲁϣⲉ
ⲧⲓϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϣ̣[ⲏⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ - ca.8 -]ⲱ̣ⲛ ⲡⲇⲓⲁⲕⲟ(ⲛⲟⲥ)(*)
ⲉⲧⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲃⲇ̣[ⲉⲗⲗⲁ - ca.11 -]ⲙ̣ⲛ ⲡ̣ⲉ̣ⲓⲉⲅⲅⲣ̣ⲁⲫⲟⲛ̣(*)
[- ca.32 - ]ϩⲏ  ̣[- ca.5 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment III
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[-5]  ̣  ̣  ̣[-4]
[⁦ -ca.?- ⁩]ⲁ̣ⲑⲗⲟⲫ[ⲟ]ⲣⲟⲥ(*) ⲁ̣ⲩⲱ   ̣[-2]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment IV
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ⲁⲟⲩⲱⲛⲁϩ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲃ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ⲉⲕ[ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ](*) [ⲉⲧ]ⲟⲩⲁⲁⲃ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ I.2. l. πεντακοσιοστοῦ, corr. ex φ  ̣ν̣τακοσιοστ\η/
^ I.2. l. τετάρτου
^ I.3. φϊλοχ(ρίστου) papyrus
^ II.7. i.e. Greek μέρος
^ II.8. i.e. Greek εὐλαβέστατος
^ II.9. i.e. Greek διάκονος
^ II.9. i.e. Greek οἰκονόμος
^ II.9. i.e. Greek ἐκκλησία
^ II.9. i.e. Greek μακάριος
^ II.11. i.e. Greek πόλις
^ II.12. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ II.12. i.e. Greek διάκονος
^ II.13. i.e. Greek ἔγγραφος
^ III.16. i.e. Greek ἀθλοφόρος
^ IV.19. i.e. Greek ἐκκλησία

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.