Papyri.info

sign in

p.heid.2.212 = HGV SB 6 9532 = Trismegistos 5776 = sb.6.9532DDbDP transcription: p.heid.2.212 [xml]

67/38/16 BC ?
[Reprinted from: sb.6.9532] SB 6 9532

[Ἕ]ρ̣μῆς Ἔρωτ̣ι̣ τῶ[ι] ἀ̣δ̣ελφῶι χαίρειν
[καὶ] ὑγιαίνειν· δο̣ῦλος ε̣μ̣ου(*) Ἡρακλ̣εί̣δ̣ης
[με]τὰ τὸν σὸν χω̣ρ̣ισμὸν̣ ἀ̣φανὴ̣ς γέγ̣ονεν·
[ἐ]π̣εὶ δὲ π̣ᾶσι τοῖς σοῖς συ̣νήθης ἐστίν,
5[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὑπονοῶι(*) μὴ σὺν αὐ̣τοῖς δ̣ιῆρκεν·
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ου τὸ φιλότε̣ι̣μον(*) κ̣αὶ τὸ ἀκρι-
[βὲς   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣να̣ σε διὰ γραπτοῦ παρακαλέσ̣α̣ι·
[ἐὰν μὲν ἐ]πισκεψάμενος εὑρίσκῃς τ̣ο̣ῦ-
[τον   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σας χερσὶ κ̣α̣ὶ ποσὶ ἀνάπεμ-
10[ψ]ο̣[ν ἡ]μ̣[ῖ]ν· ἐ̣ὰ̣ν̣ δὲ ἀφ̣ανὴς ἦι συνπροσ-
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τις̣ παρʼ ἐμοῦ μέχρι οὗ διὰ προ-
[γρ]άμματος ἐκθεματισθῆι ὡς καθήκει·
ἐπ̣ί̣δος δὲ καὶ ἑτέροις φίλο[ι]ς καὶ τοῖς
ο̣ἰκε̣[ίοις·] τ̣[ὸ] δὲ σὸ̣ν̣ ἀκριβὲς καὶ ἄγρυπνον
15καὶ̣ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ν̣ προτ[  ̣  ̣  ̣]α̣πται̣με̣  ̣οι
γ̣ραφ̣[  ̣  ̣  ̣] παράπαντα χαριῆι
σεαυ̣τ̣<οῦ> [  ̣] ἐπιμελόμενος, ἵνʼ ὑγιαίνῃς·
(hand 2) ἔρ[ρω]σο (ἔτους) ιε Παχὼν β.

Apparatus


^ 2. l. μου
^ 5. l. ὑπονοῶ
^ 6. l. φιλότιμον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.