Papyri.info

sign in

p.heid.2.224 = HGV SB 6 9544 = Trismegistos 19062 = sb.6.9544DDbDP transcription: p.heid.2.224 [xml]

AD 322 Bompae
[Reprinted from: sb.6.9544] SB6,9544

Αὐρηλίωι Ἥρωνι τῷ καὶ Διονυσοδώρῳ
πραι̣ποσίτ̣ῳ β πά̣γ̣ο̣υ
παρὰ Αὐρηλίων   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Δώ̣μ̣ου διὰ Θεοδώρου
πατ̣ρὸς̣ καὶ Παρίπ̣ω̣ς̣ Πά̣σιως̣ κωμάρχ(ων) κώμης
5Βομ̣[π]α̣ῆ· εἰσαγγέλλομεν καὶ ἀναδιδοαμεν(*) εἰς τὴν
ἀνθʼ ἡμῶν {εἰς} κωμ̣α̣ρχ[ί]αν τοὺ[ς] ἑξῆς ἐγγεγραμμ̣έ̣νους
ἄνδρα̣ς̣ ὄντας εὐπόρους καὶ ἐπιτηδ̣ε̣ίους̣ ἰδίῳ ἡμῶν
κινδύνῳ [ο]ὓ̣ς̣   ̣  ̣  ̣ ἐ̣γ̣γυώμ̣ε̣θα ἐκτ̣ελ̣ο̣ῦντας τὴ[ν] δ̣[  ̣  ̣  ̣]
λειτουργείαν(*) ἀμ̣έ[μπτ]ω[ς], ἐ[ὰ]ν̣ μ̣ή, ἡμῖς(*) τὴν ὑπὲρ
10αὐτῶν χώραν ἀναπλη̣ρώ̣σ̣[ο]μεν καὶ ἐπη̣ρωτηθέντες(*)
ὡμ̣[ο]λ̣ο̣γήσαμεν· εἰσὶ δὲ
Θεόδωρος   ̣  ̣α
Τομ̣υζ̣ισης ι̣α̣·
ὑπατ[είας] τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Λικιννίου Σεβαστοῦ τὸ ϛ
15καὶ Λ̣ι̣[κιν]ν̣ίου τοῦ ἐπιφανε̣[σ]τάτου Καίσαρος τὸ β̣ ἐπʼ αἰών̣ι̣ο̣ν̣
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρ̣ι̣  ̣  ̣εν̣ε̣τωτο  ̣  ̣  ̣  ̣κ εἰσηγγείλαμ̣ε̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ἔγραψα ὑπὲρ
αὐτ[⁦ -ca.?- ⁩]
α[⁦ -ca.?- ⁩] προκ(  ) δε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5. l. ἀναδίδομεν
^ 9. l. λειτουργίαν
^ 9. l. ἡμεῖς
^ 10. l. ἐπερωτηθέντες

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.