Papyri.info

sign in

p.heid.4.303 = HGV P.Heid. 4 303 = Trismegistos 28718DDbDP transcription: p.heid.4.303 [xml]

II/III spc Herakleopolite

1
Traces 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1σ̣τ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣(  ) θ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ κώμης]
// Ψύχ̣εως καὶ Ἀντω(νίου) Ἡρακλ̣ε̣ί̣ου
υἱὸς ἐκ πατ(ρὸς) Ἀντωνίο(υ) Ἑρμ̣ε̣ί̣-
νου στρ(ατιώτου)
⁦ vac. ? ⁩
5Στοτοή(τιος) Ἡρακ̣λ̣ίδου Ἡραι(*)δοῦτ̣ος ἀπὸ κ(ώμης)
Κε̣ρ̣κ̣(  )(*) δ̣ι̣ὰ Ἡρακλ̣ίδου υἱοῦ
πρόβ(ατα) [ν], αἶγ(ες) γ, ἀρν(ία) ι.
γ (ἔτους) πρόβ(ατα) νε, αἶγ(ες) γ, ἀρν(ία) ε,
(γίνεται) πρόβ(ατα) ξ. ἐ[ξ] (ὧν) διεφθ(άρη) πρόβ(ατα) ι,
10κατα̣λ(είπεται) πρόβ(ατα) ν̣, αἶγ(ες) γ καὶ τὰ
τῆς̣ ἐ̣π̣ι̣γ̣ο̣(νῆς) ἀρν(ία) ἐφ(έτεια) ι
διὰ νο(μέως) Ἀ[  ̣  ̣]λ(  ) Σ̣α̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣(  ).
——
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1καὶ τὰ τῆ(ς) ἐπιγο(νῆς) ἀ̣[ρν(ία) ἐφ(έτεια)   ̣],
ἔριφο(ς) α [διὰ]
νο(μέως) Ἀκ̣  ̣  ̣  ̣τ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
Θεαγέν̣ο̣υ̣ς̣ Μ̣ε̣γ̣χε̣ί̣ο̣υ̣ς̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πρόβ(ατα) τλη, ⟦  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣ ἀρν(ία)   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2.5. ηραϊδουτ̣οσ papyrus
^ 2.6. or Κε̣ρ̣κ̣(εσήφεως), or Κε̣ρ̣κ̣(έσης), BL 11.92 : Κε̣ρ̣κ̣(  ) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.