Papyri.info

sign in

p.heid.4.333 = HGV P.Heid. 4 333 = Trismegistos 35413DDbDP transcription: p.heid.4.333 [xml]

V spc ?

r
θβ
τοῖς̣ θ̣αυμασιοτάτοις(*) καὶ ἐναρέτοις μου υἱ(*)οῖς Μαρκελλίνῳ καὶ Ἀν̣α̣τολί(ῳ)
παρὰ Μακαρίου πατρὸς ὑμῶν καὶ Μαξιμίνου ἀδελφοῦ ὑμῶν χαίρειν.
μάθαι(*) ὅτι ἐδεξάμην ὅλα καὶ τὰ σιτάρια καὶ τὰ φασίλια(*) καὶ τὸ καρακάλι(όν)
5σου καὶ τὸ στιχαρην(*) ἀπὸ τῆς Ζωσ̣ί̣μ̣ου. ἐδεξάμην δαὶ(*) τὰ ἀντίγραφα
ὅλων τῶν ἀπέστιλά(*) σοι ἕως ια [Ἁθύ]ρ̣. ἐδεξάμην καὶ ἀπὸ ἄπα̣ δαὶ Σευηρ̣ί-
νου τὰ ἐνιλίματα(*) τῶν κουσουλίων. μάθαι(*) ὅτι ἀπέστιλά(*) σοι διὰ Ὧρ ναύ-
του καβιδιν(*)  ̣⟧ καὶ φανερὰ πράγμα̣τ̣α̣. ἀ̣π̣έστιλά(*) σοι καὶ διὰ Ἰ(*)σὰκ κάψ̣α̣ν̣
ὀθονίων. ἐδεξάμην καὶ τὰ γρά̣[ματα](*) δ̣[ι]ὰ̣ Σ̣α̣βί̣ν̣[ου] κα̣ὶ Διονυσίο̣υ̣ πεδὸ̣ς̣(*) Γερ-
10μανοῦ κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣.
μ̣ά̣θ̣α̣ι̣(*) ὅτι ἀπ̣έσ̣τιλ̣[α](*)[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣π̣οδ  ̣[  ̣]  ̣ο̣ν[  ̣  ̣]  ̣αυλ  ̣ πρὸς Ἀντω-
νῖνον νο(μίσματα) μ, σεράντ̣α̣. ἀ̣π̣έ̣σ̣τ̣ι̣λ̣α̣(*) δα̣[ί](*) [σοι διὰ Π]αμουτ̣ί̣ου ναύτ̣ο̣υ τὰ ἔ̣χω ἴδη(*).
μάθαι(*) ὅτι ἐγένησ[εν](*) ἡ̣ κ̣υ̣ρὰ   ̣  ̣ρ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῇ̣ τ̣ε̣[τ]ά̣ρτ̣ῃ θ̣ήληαν(*), Kυραπ⟦ε⟧α̣ν̣τώ(*).
γράψον μοι ταχέως πε̣ρ̣ὶ̣   ̣[- ca.9 -]  ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣υ̣γι[  ̣  ̣]  ̣αυτοῦ, ὅτι πάνυ ὀλιγωρ(ῶ).
μὰ τὸν Ἁργαριζίν, τ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ι̣σ̣τονενκ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]αφου οὐκέτι   ̣  ̣  ̣  ̣ ἔνι ὧδε Σινδήριχος.
15περὶ δαὶ(*) ἄμα δαὶ(*) Στ  ̣  ̣  ̣  ̣ουρ̣ί̣ο̣υ̣ ἶπεν̣(*) Π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ί̣α ὡς ὅτι· ἐ̣ὰ̣ν̣ ἐ̣ξ̣έρχαιται(*) ὁ πε͂ς(*)
ἀπ(*) εσοῦ(*), μὴ παραχω̣[ρί]σῃς(*). ἐ̣ὰν δ̣[αὶ](*)[ μὴ ἐξέρ]χ̣αιται(*) ὁ πε̣̣͂ς(*) λ̣[α]β̣α̣ὶ(*) τὰ τρία γράματα(*).
ὅται(*) δαὶ(*) ηδης μεγάλ̣η̣ν ταγ̣ὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣αι τὰ̣ τ̣ρ̣ία γ̣ρ̣άματα(*).
Ἁθὺρ λ, ἰνδ(ικτίωνος)   ̣[ -ca.?- ]
v
μὰ τὴν ἀλήθιαν(*), οὐκ ἔπιον με̣τὰ Ε̣ὐ̣φ̣ρασίου ἕως ε  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣.
20ὡς οἶδεν ὁ θεός, οἱπόμνησα(*) καὶ ἂν τ̣ρητον Εὐφράσιον καὶ ὄμωσεν(*) ὅτι μὰ τὸν θεόν, οὐδὲν αὐ̣τοῦ̣
ἔχω. λοιπ[ὸν α]ὐ̣τοῦ ὀμνεοντος(*) τί ἔχω α̣ὐτῷ ποισεν(*); πένψαιται(*) ὀλίγον χρυσαφην(*)
τοῖς πεδί̣οις(*) ὅτι πάνυ λυποῦνται μηδὲν φοροῦ̣νταις. οἴδαιται(*) γὰρ τὰ χερα μου πῶς
ἰσιν(*). περὶ δαὶ(*) τῶν κουσουλίων, τῶν ἐμὲ γινώσ̣κ̣ω τὴν ἀλήθιαν(*) τὴν μόνην, κατὰ τω
σέβαιται(*) μυστυρίων(*) ὄμωσεν(*) ὅτι κ̣ε̣φαλή̣ν̣, σ̣ο̣ὶ αὐτὰ ἔδωσα, καὶ οὐκ οἶδα, πῶς ἐγόν-
25γοισες(*). περὶ δαὶ(*) τῶν κουσουλίων τ̣ῶ̣[ν] ῥο̣δίων(*) ευτος Παῦλος ἦλθεν μεθʼ(*) α̣ἰμοῦ(*)
κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣στάθη εἰς τὴν ἀγορασίαν ε  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τι ποταὶ(*) αὐτὸν μεθοδευσεν(*) ὑμῶν ἔτι.
σὺν θεῷ δαὶ(*) διὰ γνωρίμου πένπω(*) ὑμ[ῖν τ]ὴν {εγραψ} ταγὴν τὴν ἐγράψαιταί(*) μοι.
γράψαιταί(*) μοι, ἐ̣άν ἰσιν(*) καλὰ τὰ καρπάσια καμάσια. ἐλθὼν δαὶ(*) Θεόκτιστος τὸ
κ̣ουκιν(*)   ̣πεν  ̣  ̣  ̣  ̣ου εχ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ Ἀ̣νατόλις γράψον μοι διὰ Πετίνου.
30[ -ca.?- ]  ̣ τῷ κυρ(ίῳ) Μαρκ ((unintelligible)) ελλίνῳ(*) Ἀνατολίῳ
((unintelligible)) π̣(αρὰ) Μακαρίου, ἠρήνη(*)

Apparatus


^ r.2. l. θαυμασιωτάτοις
^ r.2. υϊοισ papyrus
^ r.4. l. μάθε
^ r.4. l. φασήλια
^ r.5. l. στιχάριον
^ r.5. l. δὲ
^ r.6. l. ἀπέστειλά
^ r.7. l. ἐνειλήματα
^ r.7. l. μάθε
^ r.7. l. ἀπέστειλά
^ r.8. l. καβίδιον
^ r.8. l. ἀπέστειλά
^ r.8. ϊσακ papyrus
^ r.9. l. γράμματα
^ r.9. l. παιδὸς
^ r.1. l. μάθε
^ r.1. l. ἀπέστειλ[α]
^ r.11. l. ἀπέστειλα
^ r.11. l. δέ
^ r.11. l. εἴδη
^ r.12. l. μάθε
^ r.12. l. ἐγέννησεν
^ r.12. l. θήλειαν
^ r.12. BL 12.87 : κυρὰ Πε̣  ̣  ̣τώ prev. ed.
^ r.15. l. δὲ
^ r.15. l. εἶπεν
^ r.15. l. ἐξέρχεται
^ r.15. l. παῖς
^ r.16. l. ἀπὸ
^ r.16. l. σοῦ
^ r.16. l. παραχωρήσῃς
^ r.16. l. δ[ὲ]
^ r.16. l. [ἐξέρ]χεται
^ r.16. l. παῖς
^ r.16. l. λαβὲ
^ r.16. l. γράμματα
^ r.17. l. ὅτε
^ r.17. l. δὲ
^ r.17. l. γράμματα
^ v.19. l. ἀλήθειαν
^ v.20. l. ὑπέμνησα
^ v.20. l. ὤμοσεν
^ v.21. l. ὀμνύοντος
^ v.21. l. ποιῆσαι
^ v.21. l. πέμψατε
^ v.21. l. χρυσάφιον
^ v.22. l. παιδίοις
^ v.22. l. οἴδατε
^ v.23. l. εἰσιν
^ v.23. l. δὲ
^ v.23. l. ἀλήθειαν
^ v.24. l. σέβεται
^ v.24. l. μυστηρίων
^ v.24. l. ὤμοσεν
^ v.24-25. l. ἐγόγ|γυσας
^ v.25. l. δὲ
^ v.25. BL 9.344 : τ̣ῶ̣[ν   ̣]  ̣  ̣διων prev. ed.
^ v.25. l. μετʼ
^ v.25. l. ἐμοῦ
^ v.26. l. ποτὲ
^ v.26. l. μεθοδεῦσαι
^ v.27. l. δὲ
^ v.27. l. πέμπω
^ v.27. l. ἐγράψατέ
^ v.28. l. γράψατέ
^ v.28. l. εἰσιν
^ v.28. l. δὲ
^ v.29. l. κούκιον
^ v.30. l. Μαρκελλίνῳ
^ v.31. l. εἰρήνη

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.