Papyri.info

sign in

p.heid.5.347 = HGV P.Heid. 5 347 = Trismegistos 36178 = oxford-ipap.apis.348 = p.cair.masp.2.67273DDbDP transcription: p.heid.5.347 [xml]

VIspc Antaiopolite
[Reprinted from: p.cair.masp.2.67273] PCairMasp2,67273

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ρ̣ι̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣ε̣ξ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- πα]ραφυλακὴν νύκτας δε  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν χιμῶνί(*) τε καὶ θέρει, ἐν τʼ ἔξω [  ̣  ̣  ̣]  ̣φ̣ο̣ρ̣α̣
[ -ca.?- θρεμμάτ]ων τε καὶ ζῴων, γενήματά τε καὶ ἄχυρα, ἐνδήματά(*) τε καὶ ἐργαλίδια, κ̣α̣ὶ̣ τὰ
[ -ca.?- ἀ]ποπληρώσωμέν(*) σοι τὰ πάντα προστρίβουσαν σοι κλαπέντα ἐν αὐτῷ καὶ βλάβη
5[ -ca.?- ] σοι ὑποκειμένων [- ca.23 -]ν των ὑπαρχόντων, καὶ τοῦ ἡμετ[έρου]
[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.22 -]α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιπ  ̣ρα  ̣κατ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. l. χειμῶνί
^ 3. l. ἐνδύματά
^ 4. l. [ἀ]ποπληρώσομέν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.