Papyri.info

sign in

p.heid.5.354 = HGV P.Heid. 5 354 = Trismegistos 36182DDbDP transcription: p.heid.5.354 [xml]

VIspc ?

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.16 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.30 -]
[- ca.16 -] τοῦ πωμ[αρίου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[- ca.16 -]
[ἀκαταφρ]ονήτω[ς], καὶ τοῦ σὺν θ(εῷ) εὑρ̣[εθη]σ̣ο̣μένο̣[υ - ca.14 -]
  ̣  ̣ν̣ τ̣ο̣[ῦ γ]λ̣[εύ]κους διαμερισθησομένου εἰς ἡμᾶς ἐξ ἴ(*)σου μέρ[ους]   ̣[  ̣]
(inverse) 4a (hand 2) ((unintelligible)) κεράτια γ ((unintelligible))
5aσοκα  ̣σ  ̣  ̣ε  ̣τος
5(hand 1) ((unintelligible)) δώσω δὲ ὑ(*)μῖν καὶ τὴ̣ν̣ τρυγητικὴν δαπάνην πρεπόντως πρὸς τὸ ἔθος,
ὅνπερ εἰρημένον φ[ό]ρον ἀποδώσω ὑ(*)μῖν κατʼ ἔτος ἐν τῷ
δ[ένοτ]ι̣ κ[αιρῷ] κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ετ[  ̣]ν̣ καθιστάμ̣ενο̣ν̣ ε̣ἰς̣ τοὺς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
(hand 2) † ((unintelligible))   ̣  ̣  ̣ο̣  ̣  ̣α̣ι̣νην[  ̣]χ̣ ((unintelligible))

Apparatus


^ r.4. ϊσου papyrus
^ r.5. ϋμιν papyrus
^ r.6. ϋμιν papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.