Papyri.info

sign in

p.heid.6.367r = HGV P.Heid. 6 367 V = P.Heid. 6 367 R = Trismegistos 3064DDbDP transcription: p.heid.6.367r [xml]

162/161BC Samareia

[ἔτ]ο̣υς κ̣ παρʼ Ἀπύγχιος
[κωμ]ογραμμ̣ατέως Σαμαρείας.
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ν̣εγ̣κα̣ ἐπὶ τοῦ σιτικοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣μ̣ου τοῦ ιη (ἔτους)
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ π̣ρὸς τα̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣θ̣εντα σ̣π̣έρ-
[ματα]   ̣  ̣ σ̣π̣όρον τοῦ
[ιθ (ἔτους) ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ὑ̣π̣ά̣ρ̣χειν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣δ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣κ̣α̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.heid.6.367v [xml]

162/161BC Samareia

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ (πυροῦ) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ τ̣ο̣ῦ̣ [  ̣] (ἔτους) Π̣α̣[ῦ]ν̣ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩] κ̣θ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ο̣ῦ̣ ζ (ἔτους) Παῦν̣ι̣ ια
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ (πυροῦ) ν   ̣  ̣  ̣ (γίνονται) πβ
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣  ̣ (πυροῦ) Αυνθ 𐅵
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]οῦ ιθ̣ (ἔτους) (κριθῆς) ξζ 𐅵
⁦ vac. ? ⁩ ἀφʼ ὧν γράφει
[⁦ -ca.?- ⁩] με̣μ̣ετρῆσ̣θα̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣μ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣κ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.