Papyri.info

sign in

p.heid.7.394 = HGV P.Heid. 7 394 = Trismegistos 78357DDbDP transcription: p.heid.7.394 [xml]

214BC Memphite

r
Δικαίωι ἀρχιφυ-
[λα]κίτ̣ηι Μοιθύ-
μεως π̣α̣ρὰ Πάσι-
τος γε̣ωρ̣γοῦ βα-
5σιλι̣κ̣ο̣ῦ̣. ἐ̣π̣ε̣λ̣-
θ̣ών̣τ̣α̣(*) <τὰ> πρόβα-
τα Ἀμεννέ-
ος(*) καὶ Τ̣α  ̣ρ  ̣έ-
ος κατένιμα̣ν̣(*)
10τὸν ὑπάρχον-
τά μ̣ο̣ι̣ ἐν τῶι
Κρατεύο̣υ κλ-
ήρωι, οὗ τιμῶ̣-
μαι (δραχμῶν) υ.
15περὶ ὧ̣ν̣ καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]
παρέδωκά σοι
τ̣οὺς̣ νομε̣ις(*).
ἔ̣γ̣ρ̣α̣ψ̣α̣ ο̣ὖ̣ν̣
20σοι ἵνα ἰδῆ̣ι̣ς̣(*).
(ἔτους) η Μεχε̣ὶ̣ρ κ
v
(hand 3) γραμ̣μ̣α̣τ̣ε̣ῖ (hand 2) Ἀπολλωνίωι

Apparatus


^ r.5-6. l. ἐπελ|θόντα
^ r.7-8. l. Ἀμεννέ|ως
^ r.9. l. κατένειμαν
^ r.18. l. νομέας
^ r.20. l. εἰδῆις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.