Papyri.info

sign in

p.heid.8.419 = HGV P.Heid. 8 419 = Trismegistos 47297DDbDP transcription: p.heid.8.419 [xml]

160/1BC? Herakleopolis?

ἄ̣λ̣[λη]· Ἀ̣π̣ελλαίου α Π̣[αῦνι α (?)⁦ -ca.?- ⁩]
τῆς κατασκευῆς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τῶν ὑδραγ̣ω̣γ̣ῶ̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τοῦ(*)   ̣ ποτ̣ι̣σ̣μ̣ο̣[ῦ]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5χειρογρ(αφι- ) ὅρκου βασιλ̣[ικοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
προνο̣[  ̣  ̣ησ  ̣αι]\ο̣υ̣μ̣ένο̣υ̣ς̣/   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
( πέμψειν δὲ τὸ̣ π̣ρ̣ο̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ὑπο̣ς̣  ̣  ̣(  )   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10ἄ̣λ̣λ̣η· Αὐδναίου ιδ [Ἐπεὶφ ιδ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
παρʼ ἡμῶν διασαφη[⁦ -ca.?- ⁩]
περὶ Τιλῶθιν καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
——
τοῖς γρ(αμματεῦσι)· (ἔτους) κα̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15ἄ̣[λ]λ̣η· Ἀπελλαίου̣ κθ̣ Π̣[αῦνι κθ̣ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
διασαφηθέντα̣ π̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τοὺς μέχρι το[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -3-4- ]ρισμῶν αὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[ -3-4- ]α̣  ̣  ̣εσθαι καὶ μ̣ε̣(  )   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. corr. ex ταυ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.