Papyri.info

sign in

p.heid.8.420 = HGV P.Heid. 8 420 = Trismegistos 47298DDbDP transcription: p.heid.8.420 [xml]

ca201 or 177BC Herakleopolis?

FrA,r
  ̣[  ̣]  ̣
Μεσορή
[ -ca.?- ]
ε̣  ̣
5κ̣θ   ̣
  ̣  ̣
λ̣
FrA,v
[ -2-3- ]  ̣ω̣φει  ̣[ -ca.?- ]
π̣[ -1-2- ]  ̣τον τ  ̣[ -ca.?- ]
καὶ ἀπὸ π̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
τοῦ γ (ἔτους) (δραχμὰς) ψ   ̣[ -ca.?- ]
FrB,r
ε ἔχει Τα̣οῦς ἐπ̣ὶ̣ [ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .]
\εἰς τοῦτο   ̣ (δραχμὰς) μ/.
ϛ ἔχει Τανοῦπις ἐπ̣ὶ̣   ̣  ̣[ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .]
ϛ ἔχει Φιλό̣θηρος ἐπ̣ὶ λε  ̣[ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .]
5εἰς τοῦτο ἔχω (ἔτους) ε Φαῶφ[ι -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- ·]
[Τῦ]β̣ι ιϛ ἔχω ἄλλας (δραχμὰς) σ̣ καὶ [ -ca.?- ]
Παχὼν ε̣ ἔχω ἄ̣[λλας (δραχμὰς) -ca.?- .]
FrB,v
[ -ca.?- ]α̣σεν Ἀθήνιον (ἔτους) δ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τοῦ β (ἔτους) (δραχμὰς) Βτ̣ϙ̣  ̣ εἰς[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ Φαμενὼθ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] (δραχμὰς(?)) Αυϙ̣β [ -ca.?- ]
FrC,1
[ -ca.?- ]  ̣ ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μα -2-3- ἐ̣πι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣
[ -ca.?- ἔχει -ca.?- ] ἐ̣πὶ δίφρῳ σιδη(ρῷ) (δραχμὰς(?)) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἔχει ἄλλας (δραχμὰς) ρ.
5[ἐπαγ]ομένων β ἔχει μυρόπωλις ἐπ̣[ὶ]
[ -2-3- ]  ̣ου χόεσι πέντε καὶ ἡμίσε̣[ι (δραχμὰς)] σ̣·
[ -2-3- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ νέου ἔτους ἔχει ἐπ̣ʼ ἄ̣λλ[οι]ς
[χ]ό̣ε̣σ̣ι̣ κ̣α̣ (ἡμίσει(?)) ἄλλας (δραχμὰς) ω.
8aεἰ̣[ς] τοῦτο ἔχω Φαῶφι ϛ (δραχμὰς) σμ
8bκ̣α̣ὶ κβ ἔχω ἄλλας (δραχμὰς) υλβ.
[Θὼθ -ca.?- ἔχει Ὀν]ό̣μασ̣το̣ς̣ ἐπὶ θεριστρίῳ (δραχμὰς) ρν.
10[ -ca.?- ἔχει ἄλλα]ς̣ (δραχμὰς) ρ̣· [ -ca.?- ]γ [ἔ]χει ἄλλας (δραχμὰς) ρ.
[ -ca.?- ] Traces [μ]υρόπωλις Φαῶφι κβ
[ -ca.?- ] τόκ̣ο̣ν̣ (δραχμὰς(?)) λ̣  ̣
[ -ca.?- ]   ̣ Ἁ̣θὺ̣ρ̣ θ̣ Traces
[ -ca.?- ] (δραχμὰς) Αφ
15[ -ca.?- ]  ̣δ̣ο̣ι̣ς̣ (δραχμὰς) (δραχμὰς) Α
[ -ca.?- ] κ̣αὶ τόκο̣ν̣ αὐτῶ̣ν̣ (δραχμὰς) ρι
[ -ca.?- ] τ̣ό̣κ̣ον Traces (δραχμὰς) σ̣ καὶ τὸν τόκον (δραχμὰς) ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Traces τ̣[ὸ]ν τόκον̣ vac. ? (λοιπαὶ) ἀπὸ̣ Θὼθ τ[ -ca.?- ]
FrC,2
κ̣α̣ὶ̣   ̣[ -ca.?- ]
ιβ ἔχει Παρα̣  ̣  ̣[ -ca.?- ἐπὶ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .]
ιδ(*) ἔχει Ἀπολλων[ι -ca.?- ](*) ἐπὶ [ -ca.?- ]
καὶ θερίστῳ (δραχμὰς(?)) [ -ca.?- ]
5ιε ἔχει π̣α̣ραδιω  ̣[ -ca.?- ]
κα ἔχει Ἀπολλ[ -ca.?- ]
ἐ̣π̣ὶ̣ λ̣ε̣κ̣άνῃ καὶ ε[ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .]
κ̣β̣ ἔ̣χ̣ε̣ι̣ Σωκράτ[ης ἐπὶ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .]
κγ ἔχει Δημήτρ[ιος](*)[ ἐπὶ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .]
10λ ἔχει ἄλλας (δραχμὰς) ρ[ -ca.?- .]
Τετεῆτι̣ς ἐπὶ κ[ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .]
FrD
[ -ca.?- ]ει̣α̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔχει -ca.?- ]ιον ἐπὶ̣ δ̣ακτυλίωι (δραχμὰς) χ̣.
[ -ca.?- ἔχει -ca.?- ἐπὶ -ca.?- ]  ̣  ̣κ̣ῳ̣ (δραχμὰς) ρ̣· ἔχει ἄ̣λ̣λ̣[ας (δραχμὰς) -ca.?- .]
FrE
[ -ca.?- ἔχει -ca.?- ] ἐ[πὶ] ὀ̣θονίωι [(δραχμὰς)] ρ̣.
[ -ca.?- ἔχει -ca.?- ] ἐ̣πὶ περιδεξιδ̣ίῳ (δραχμὰς) σ.
FrF
Traces 1 line
2[ -ca.?- ]  ̣[ -2-3- ]εβι σεβιτίῳ [(δραχμὰς) -ca.?- .]
FrG
ι ἔχε̣ι̣   ̣  ̣[ -ca.?- ἐπὶ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .] FrH
[ -ca.?- ἔχει -ca.?- ] ἐπὶ σεβιτίῳ καὶ̣ [ -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- .] FrI
Traces 1 line
2[ -ca.?- ἔχει -ca.?- ] ἐ̣[πὶ θ]ερισ̣τ̣ρίῳ (δραχμὰς) σ.
FrJ
Traces 1 line

Apparatus


^ FrC,2.3. corr. ex ιγ
^ FrC,2.3. corr. ex αφολλων[ι -ca.?- ]
^ FrC,2.9. or Δημητρ[ία]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.