Papyri.info

sign in

p.heid.9.433 = HGV P.Heid. 9 433 = Trismegistos 89288DDbDP transcription: p.heid.9.433 [xml]

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -5-6- ]  ̣  ̣[- ca.10 -]
  ̣[ -5-6- ]  ̣ρ̣ας ἐκφορίου (πυροῦ(?))
ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣[ας] κ̣δ, ὑπὲρ̣ ὧν
τυγχάνω καὶ ἐπιδεδωκὼ̣ς̣
5Πετεσούχωι τῶι κωμο-
γραμματεῖ καὶ Πάσι̣τι τῶι
ἀ̣ρ̣χ̣ι̣φ̣υ̣λ̣α̣κί̣τηι τῆ̣ς̣ κώμης̣
καὶ̣ Ἰσιδ̣ώ̣ρ̣[ωι τῶ]ι ἐπιμελη-
[τ]ῆι. ὑ̣π̣ὲ̣ρ ὧ̣ν̣ π̣ά̣ν̣των̣ ἀξιῶ,
10[ἐὰν] φαίνηι̣τ̣α̣ι̣(*), σ̣υ̣ν̣τά̣ξας̣(*)
[γράψ]α̣ι̣ οἷς̣ ἐὰ̣ν̣(*) α̣[ἱρ]ῆ̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣η
[ -10-11- ]  ̣τ̣α καὶ α  ̣ο-
  ̣  ̣[ -3-4- ]  ̣  ̣ ε̣ἰ̣ς̣ τὸ βα̣σιλ̣ικὸν
τ  ̣[ -1-2- ]  ̣  ̣ ἀ̣ρ̣τάβας τοῦ πυροῦ,
15ὑπὲ̣ρ̣ ἧ̣ς̣ γ̣ε̣ω̣ργ̣ῶι(*) βα̣σ̣[ιλ]ι̣κ̣ῆ̣[ς]
γ̣ῆς, τῶ̣ι̣ τε̣ βασιλεῖ οὐ[δὲν]
διαπεσεῖται.
(hand 3) γρ(άψον) οἷς̣ κα̣[θήκει -ca.?- ]
των [ -ca.?- ]
v
20(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣δ̣ε  ̣  ̣ου
[ -ca.?- ]  ̣
ὑπ(όμνημα)

Apparatus


^ r.10. l. φαίνηται
^ r.10. l. συντάξαι
^ r.11. l. ἂν
^ r.15. l. γεωργ̣ῶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.