Papyri.info

sign in

p.hels.1.15 = HGV P.Hels. 1 15 = Trismegistos 5150DDbDP transcription: p.hels.1.15 [xml]

163BC Herakleopolite

Διο̣ν̣υσίωι ο̣ἰ̣κ̣ο̣ν̣ό̣-
μωι π̣α̣[ρὰ (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ]
Νε̣χ̣θ̣[ε]ν̣ίβιος τοῦ
Π̣εσ̣ό̣[ρ]εως κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣οῦ Πεσ̣ό̣ρεως
τῶν ἐκ κώμης
Λ̣ι̣ν̣υ̣  ̣  ̣ρέως. ἀ̣π̣ο-
γ̣ραφόμεθα κ̣α̣τ̣[ὰ τὸ]
πρόγραμμα εἰ̣ς̣ [τὸ]
10ἐ̣ν̣ν̣ε̣α̣καιδέκατον
ἔ̣τ̣ο̣ς̣ τ̣ὸν ὑ̣π̣ά̣ρ̣χ̣ο̣ν̣-
τ̣α̣ ἡ̣μ̣εῖν(*) φοινικῶ-
ν̣α̣ ἐ̣ν τῆι̣ α̣ὐ̣[τῆι]
Λ̣ι̣ν̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣· ὁ-]
15μοίως καὶ ὁ αὐ̣τ̣ὸς
Νεχ̣θενίβιος
ἀπογράφομαι πα-
ρ̣άδισον(*) ἔρημον
ἐ̣ν τῆι αὐτῆι
20κώμηι. ἀξιο̣ῦ-
μεν καταχω-
[ρίσ]αι ἡμῶν τῆν
[ἀ]π̣ογραφὴν
[ἐν] χ̣ρηματισ-
25[μ]ῶι.
εὐτύχει
[(ἔτους) ιθ Θῶυ]θ̣ ιζ

Apparatus


^ 12. l. ἡμῖν
^ 17-18. l. πα|ράδεισον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.