Papyri.info

sign in

p.hels.1.16 = HGV P.Hels. 1 16 = Trismegistos 5151DDbDP transcription: p.hels.1.16 [xml]

163BC Herakleopolite

Διονυ̣σίω̣ι ο̣ἰκονόμ[ω]ι
παρὰ Ἡ̣ρ̣ά̣μ̣μ̣ω̣νος τοῦ
Ἡρά̣μ̣μ̣ω̣νος̣ Πέρσ̣ο̣υ̣
τῶν (τριακονταρούρων(?)) κ̣λ̣η̣ρ̣ο̣ύ̣χων
5τ̣ῶ̣ν̣ ο̣ὔ̣π̣ω̣ ὑ̣φ̣ʼ ἡ̣γ̣ε̣μόνα
α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣π̣ο̣γ̣ρ̣άφομαι
ἀπὸ κ̣αρ̣π̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣
τῶν π̣α̣ρ̣αδείσων εἰς τὸ
ι̣θ̣ (ἔτος(?)) καὶ ἀπὸ καρπῶν
10τ̣ο̣ῦ̣ ὑ̣π̣ά̣ρ̣χ̣ο̣ντός μοι
φ̣ο̣ι̣ν̣ι̣κ̣ῶνος ἐν τῶι
Φιλίσκου βασιλικῶι
κλήρωι περὶ κώμην
Traces 3 lines
17Traces [ὧ]ν̣ τάξομαι
Traces 2 lines
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ διὸ ἀξιῶ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.