Papyri.info

sign in

p.hels.1.18 = HGV P.Hels. 1 18 = Trismegistos 5153DDbDP transcription: p.hels.1.18 [xml]

163 BC Herakleopolite

r
[παρὰ - ca.14 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπογράφομαι]
τὸν ὑπάρ̣χ̣[οντά μοι   ̣  ̣  ̣  ̣]
ἔ̣ρ̣ημον ἐ[ν κώμηι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῆς Κάτ̣ω̣ τοπ̣αρ̣[χίας.]
ἀξιῶ̣ οὖ̣ν̣ ἐ̣ὰ̣ν̣ φα̣ί̣[νηται]
5καταχωρίσαι μου [τὴν]
ἀπογραφὴν παρὰ̣ [σοὶ]
ἐ̣ν̣ χ̣ρη̣μ̣α̣τ̣[ισμῶι   ̣  ̣  ̣  ̣]
Traces
[εὐτύχε]ι̣
10(ἔτους) ιθ Θῶυθ ιζ
v
Demotic 4 lines

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.