Papyri.info

sign in

p.hels.1.19 = HGV P.Hels. 1 19 = Trismegistos 5154DDbDP transcription: p.hels.1.19 [xml]

162BC Herakleopolite

r
Διονυσίωι [ο]ἰκονόμω[ι vac. ? ]
παρ̣ὰ̣ Ε̣ὐ̣β̣ί̣ο̣υ̣ τ̣[ο]ῦ̣ Πετεσο̣[ύχου καὶ]
Δ̣ι̣ο̣ν̣υσί̣ο̣υ̣ το̣ῦ Πετώυτ[ος. ἀπογρα-]
φόμ̣ε̣θ̣α̣ πρὸς σὲ τὸν ὑ[πάρχοντα]
5ἡ̣μ̣ῖ̣ν̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ κ̣ώ̣μ̣η̣ν̣ Ψ̣ῦ̣χ̣ι̣ν̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣πε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7χαλκοῦ π̣ρ̣(ὸς ἀργύριον) (ταλάντων) πέντε . ἀξι̣ο̣ῦ̣μεν
ἐὰν σοὶ φαίνηται συντ̣ά̣ξ̣αι
κ̣α̣ταχωρίσαι ἡμῶν τὴν ἀπο-
10γ̣ρ̣αφὴν Traces
Traces μ̣ὴ̣ ἐξ ὑστέρου
Traces [ -ca.?- ]
Traces
Traces
15Traces vac. ?
εὐτύχει
(ἔτους) ι Θῶυθ ζ η
v
Διονύσιος
Traces 7 lines

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.