Papyri.info

sign in

p.hels.1.32 = HGV P.Hels. 1 32 = Trismegistos 5167DDbDP transcription: p.hels.1.32 [xml]

160BC Herakleopolis

r
(hand 2) ἐλ(ήφθη) (ἔτους) κα̣ Ἐ̣πεὶφ κθ̣
(hand 1) [Θρ]α̣σύμαχος Στράτωνι χαίρειν. ἀνέγνων ἣν ἐγεγράφεις ἐπιστο̣-
[λή]ν̣· ε̣ιεκ̣β̣  ̣ι̣ σὺν ὑπάρχ̣ο̣ν̣τι   ̣[- ca.28 -]
τ̣ῶν περὶ Βουσῖριν [  ̣  ̣  ̣]  ̣εχ̣θ̣ε̣ι̣ς̣ γ̣εγ̣[ρα]φ̣ε̣ν̣  ̣  ̣[- ca.18 -]
5π̣εμφθῆνα̣ι εἰ̣ς̣ τὴν̣   ̣[  ̣  ̣  ̣]ημα̣των ὑπ[- ca.18 -]
δ̣ιὰ̣ πολυχειρίας ἀρθῆ̣ν̣αι [  ̣  ̣  ̣] κώμην πορ[- ca.18 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἔγκ̣λητ̣ο̣ς̣(*)   ̣  ̣α̣[  ̣  ̣]θ̣εν  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[- ca.18 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τα πράγμ̣α̣τ̣[α - ca.30 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ τὰ περὶ τῆς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.21 -]
10  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ι̣α̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣σ̣  ̣[  ̣]ει̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣[  ̣]  ̣σ̣[  ̣]δ̣[- ca.18 -]
τὸ δὲ μ̣έ̣γιστον, καὶ τὰ χω̣ματικ̣ὰ̣ ἔργα [- ca.18 -]
μέλ̣λ[ε]ι̣ν τοῦ ποταμοῦ μ̣εγά̣[λ]ως̣ [ἀ]να[βαίνοντος καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
π̣οι[ου]μ̣ένου. διὸ καὶ εἴπερ οὕτως μέλλε[ι](*) [γενέσθαι,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑπὸ]
τ̣ῆ̣ς χρείας συμβαίνομέν(*) σοι ἀπεί̣π̣ασθαι̣ [- ca.14 - ὡς οὐ]
15δυνάμενος ἕκαστα ἀνακτήσασθαι πρὸ τ̣ῆ̣[ς ἀναβάσεως τοῦ ποταμοῦ]
καὶ κούτε(*) σὺ οὔθʼ ἡμεῖς, μὴ ἐμπέσω̣μεν εἰ̣[ς δαπάνας κινδύνου]
τ̣ινὸς περὶ τὰ προκεί̣μενα ἐγβάντος(*). ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ vac. ? ⁩(?)]
(ἔτους(?)) κ̣[α⁦ -ca.?- ⁩]
v
κ/

Apparatus


^ r.7. l. ἔκκλητος
^ r.13. corr. ex σελλε̣[ι]
^ r.14. corr. ex συνβαι̣ν̣ομεν
^ r.16. l. οὔτε
^ r.17. l. ἐκβάντος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.