Papyri.info

sign in

p.hels.1.39 = HGV P.Hels. 1 39 = Trismegistos 5174DDbDP transcription: p.hels.1.39 [xml]

c160BC Herakleopolite

r
κ̣α̣τ̣  ̣  ̣ καὶ τῶν ἀντιδιαγραψά̣ν̣τ̣ω̣ν γενέσ̣θ̣α̣ι̣
τ̣ῶν δ̣ε[  ̣  ̣]ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ς̣ τ̣ι̣μ̣ῶν μ̣ε̣γ̣ά̣λ̣ων τῶν
κα̣τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣νε̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ων π̣ά̣ν̣ων ἡ̣μ̣ῶν
σ̣υ̣νευδ̣οκεῖν   ̣  ̣  ̣  ̣κῶς̣ καὶ καλῶς τοῖς ξένοις
5,ms  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ν̣ι̣ν̣
5κατα[- ca.20 -] \(δραχμ ) Βσξ̣ϛ̣ (ὀβολ 2)/
καὶ τ̣ὰ̣ τῶν διαγεγρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]
ἀεὶ τ̣ὰ̣ ἄ̣λ̣λ̣α̣ φο̣ρ̣τία διατελε̣ς̣[- ca.15 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣ων  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ι̣α̣  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ ἐ̣π̣ὶ̣ (ταλάντοις) β[  ̣- ca.15 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
⁦ -ca.?- ⁩

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.