Papyri.info

sign in

p.herm.79 = HGV P.Herm. 79 = Trismegistos 21141DDbDP transcription: p.herm.79 [xml]

AD 538 Hermoupolis Magna

χ̣μγ
[μετὰ τὴν ὑ]π̣α̣τεί̣α̣ν Φ̣λ(αουίου) Ἰωάννου τοῦ λαμπρ̣ο̣τ̣ά̣τ̣ο̣υ̣, Τ̣ῦ̣β̣ι̣ ιη, η ἰνδ̣(ικτίονος).
[Φλάουιος Θε]ο̣δόσι[ο]ς Κύρου ἀναφερόμενος̣ [εἰς τὸν] ἀ̣ρ̣ι̣θμὸν
[τῶν γενναιο]τ̣ά̣τ̣ω̣ν̣ [Μαύρ]ων τῶν ἐπὶ τῆς Ἑρμο[υπολι]τ̣ῶν(*)
5[καθιδρυμένων](*) Φ̣λαουίῳ Ἑρμίνῳ Ἀσκληπι[ά]δ̣ο̣υ̣   ̣  ̣  ̣μαθ̣ι̣ο̣υ̣(*)
[τῷ καθωσιωμένῳ](*) ὀπτίονι κριθαχύρου τοῦ αὐτοῦ [ἀρι]θ̣μ̣οῦ.
[ὁμολογῶ ἀπει]λ̣η̣φ̣έ̣ναι καὶ πεπληρῶσθαι παρὰ σοῦ τῆς(*) μην[ι-]
[αίας ἀννώ]ν̣ης(*) [τοῦ](*) ἑξαμηνιαίου χρόνου, τοῦτʼ ἔστιν(*) Φ̣α̣μ̣[ενὼθ](*)
[Φαρμοῦθι Παχὼν Παῦνι](*) τ̣ῆ̣ς̣ ὀ̣γ̣δ̣όης ἰνδικ(τίονος), Ἐπ̣εὶφ Μεσορὴ
10[τῆς ἐνάτης ἰνδικ(τίωνος) κάπιτα ⁦ -ca.?- ⁩ κ]αὶ(*) περὶ τούτ̣ου μηδ̣έ̣ν̣α λόγον(*)
[⁦ -ca.?- ⁩ τῆς μηνιαί]ας(*) ἀννώνης τοῦ ἑ̣ξ̣α̣μηνιαίου
[χρόνου ἀπειληφέναι καὶ πεπληρ]ῶσθαι παρὰ σοῦ̣ κά̣π[ιτα ⁦ -ca.?- ⁩](*)
[καὶ πρὸς τὴν σὴν ἀσφάλειαν π]εποίημαι τὴ̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩](*)
[- ca.32 -]ε̣  ̣ε  ̣  ̣[- ca.12 -]

Apparatus


^ 4. F. Mitthof, Annona Militaris II, p. 542 : Ἑρμο̣[πολι]τ̣ῶν prev. ed.
^ 5. BL 12.89 : [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 5. BL 12.89 : Ἀσκληπι̣[άδου] διὰ   ̣  ̣Α̣μαθ̣ί̣ο̣υ̣ (l. Μαθίου) prev. ed.
^ 6. BL 12.89 : [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 7. F. Mitthof, Annona Militaris II, p. 542 : τῆς̣ (l. τὴν) prev. ed.
^ 7-8. BL 12.89 : μην̣[ιαί]|[αν (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η̣ς prev. ed.
^ 8. F. Mitthof, Annona Militaris II, p. 542 : [τοῦ(?)] prev. ed.
^ 8. F. Mitthof, Annona Militaris II, p. 542 : · τοῦτʼ ἔστιν· prev. ed.
^ 8. BL 12.89 :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 9. BL 12.89 : [- ca.22 -]  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 10. BL 12.90 : [Θὼθ Φαῶφι Ἁθὺρ Χοιὰκ - ca.12 -]α̣ι prev. ed.
^ 10. BL 8.150 : μο̣ι̣ ἀνάλογον prev. ed.
^ 11. BL 12.90 : [- ca.30 - τ]ῆς prev. ed.
^ 12. BL 12.90 : [- ca.24 -]ω̣σθαι παρὰ σοκ  ̣π[- ca.10 -] prev. ed.
^ 13. BL 12.90 : [ταύτην π]εποίημαι τὴ̣[ν ὁμολογίαν] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.