Papyri.info

sign in

p.hever.69 = HGV P.Hever 69 = Trismegistos 24330DDbDP transcription: p.hever.69 [xml]

r

fragment a

Inner Text
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣αθαι ε  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ τῆς κ̣λ̣ηρονομίας [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ναι λέγω ⁦ vac. ? ⁩
Outer Text
(*)
ἔτους τεσερεσκαιδεκάτου̣(*) Αὐ̣τ̣[ο]κράτο̣ρ̣ος̣ Τ̣ρ̣α̣ι̣[ανοῦ Ἁδριανοῦ Καίσαρος Σεβαστοῦ ἐπὶ ὑπά-]
τω̣ν Μάρκου Φλα<ου>ί̣ου Ἄπρ̣ου κ̣αὶ Κο̣ίν̣τ{ι}ου Φαβί̣ο̣υ̣ [Κατουλλίνου - ca.19 -]
ἐν Ἀριστοβουλιάδι τῆς Ζε̣ι̣φη̣νῆς ἐξέδετο(*) Σελα  ̣ε[- ca.30 -]
διὰ̣ Βορκ  ̣  ̣ Αγ̣λ̣α ἐπ̣ιτρόπ̣[ου] α̣ὐτῆς τοῦδε τοῦ πράγμ̣α̣[τος χάριν - ca.22 -]
5Ακαβας Μηειρω τῶν ἀπ̣ὸ κ̣ώμης Ἰακείμων τ̣[ῆς Ζειφηνῆς̣ (?) - ca.22 -]
αὐτῷ εἰς λόγον προσφορᾶς πρ̣ο̣ι̣κ̣[ὸς] ἐ̣ν ἀργ̣ύ[ρῳ καὶ χρυσῷ - ca.15 - δηνάρια πεν-]
τακόσιαι
(*) οἵ εἰσιν στατῆρε̣[ς ἑκατὸν εἰκο]σιπέ̣[ντε - ca.29 - παρʼ]
αὐτῆς ἀ̣πεσκηκέναι καὶ ἔχ[ειν]   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.33 -]
δηνάρια πεντακόσιαι(*) παραχρῆμα διὰ χερὸς χω  ̣[- ca.23 - γυναῖκα]
10γαμετὴν ἐφ̓ ᾧ ἔσται ἡ Σελαμπιους τρεφομένη καὶ ἀμ̣φ[ιαζο]μ̣[ένη - ca.13 - ἐπὶ τῶν ὑπαρ-]
χ̣ό̣ντων ὧ̣ν τε νῦ̣ν ἔχει̣ κ̣α̣ὶ̣ ὧ̣ν̣ ἂν ἐπικτήσηται. ἐὰν̣ δὲ ἀπογέν̣[ηται - ca.13 -]
α  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ρ̣σε̣νικὰ ἢ ὡς ἂν̣ κ̣[λη]ρονόμου   ̣[- ca.19 -]
  ̣[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣[τρε]φόμεναι κα̣ὶ̣ ἀμφιαζό̣μ̣ε̣ν̣αι  ̣  ̣  ̣[- ca.21 -]
[- ca.10 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣σα  ̣α̣  ̣δρεσιν ἐὰν δὲ ὁ π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γ̣ραμμ̣[ένος - ca.17 -]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ δη̣ν̣ά̣ρ̣ια πεντ[ακ]ό̣[σι]α̣ι̣(*)   ̣  ̣[- ca.21 -]
Traces
fragment b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν μ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ε καὶ ποιη[⁦ -ca.?- ⁩]
ερωτη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣  ̣ια  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υδε  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment c
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἔκ τε τοῦ Ακαβας αν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π  ̣ατ  ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]μ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment d
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces
μέχρι̣ ἀ̣ποδώ̣[σεως](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
χωρὶ̣ς πάσης ὑ̣[περθέσεως ⁦ -ca.?- ⁩]
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment e
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]απ.αρε[  ̣  ̣  ̣  ̣]συ.
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ηδε  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩].οις καὶ .[- ca.9 -]ν Μαριαμ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣αλ̣υπαρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣καὶ ὡμολό̣[γησεν]
[παρὰ τῆς π]ρογεγραμμένη̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φει̣ας καὶ αι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]και[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment f
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ωιμ  ̣  ̣θω  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]επι τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀ]κολ<ο>ύ̣θως
[⁦ -ca.?- ⁩ γρ]άμματα σ[⁦ -ca.?- ⁩]
v

fragment a
Ιωσηπος̣ Σ̣  ̣[  ̣]δ̣εμωνος μάρ̣[τυς]
Σου  ̣  ̣  ̣ος Ε[λεαζ]αρου μάρ[τυς]
Μ̣α̣ρ̣ω̣  ̣ης [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μάρτυς
Traces
5Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r.a.Text.3. Text canceled with cross-strokes
^ r.a.Text.1. l. τεσσερεσκαιδεκάτου
^ r.a.Text.3. l. ἐξέδοτο
^ r.a.Text.6-7. l. [πεν]|τακόσια
^ r.a.Text.9. l. πεντακόσια
^ r.a.Text.15. l. πεντ[ακ]ό[σι]α
^ r.d.2. l. ἀποδόσεως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.