Papyri.info

sign in

p.yale.1.26 = HGV P.Yale 1 26 = Trismegistos 8263 = yale.apis.0021960000 = p.hib.1.148DDbDP transcription: p.yale.1.26 [xml]

III sac Hibeh
[Reprinted from: p.hib.1.148] P.Hib. 1 148

[  ̣  ̣]τω δʼ Ἐπιμ̣[ένης] Π̣[ό]ρω̣ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣αμμ  ̣ν̣ο̣   ̣  ̣  ̣  ̣κτη  ̣η̣  ̣[- ca.13 -] ἐ̣ὰν δέ τι κλέπτ̣ω̣ν̣ ἢ̣ [νοσφιζό-]
μ̣ενος ἁλίσκ̣ηται Π[ό]ρος ἀποτεισά̣[τω τὸ βλάβος διπ]λ̣ο̣ῦν. μὴ ἐξουσία δʼ ἔστω Πόρωι
5μήτε ἀποκ̣[ο]ιτ̣[ε]ῖ̣ν̣ μ̣ήτε ἀφημερ̣[εύειν ἄνευ τῆς Ἐπι]μ̣ένου̣ς γνώμης. εἰ δὲ μή, ἀποτεισά-
τω τῆς μ̣[ὲν ἡ]μέρας (ἡμιωβέλιον) τῆς δὲ ν̣[υκτὸς (ἡμιωβέλιον) ] ἐξουσία δʼ ἔστω Ἐπιμένει ἐὰμ(*) μὴ ἀρέσ-
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. ἐὰν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.