Papyri.info

sign in

p.hib.1.28 = LDAB 6921 = chr.wilck.25DDbDP transcription: p.hib.1.28 [xml]

c265BC Hibeh
[Reprinted from: chr.wilck.25] Chr.Wilck 25

FrA-C
να αὐτοῖς τε κ[αὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γραφέντα [- ca.10 -]
  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.10 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5ται εἰς τὰ̣ς̣ φ̣ρ̣ά̣τ̣ρ̣[α]ς̣ κ̣[αὶ]
γνωρίζηται ὑπὸ τῶν
φρατόρων θυέτωσαν κα[ὶ]
συνέστωσαν το̣[ῖ]ς   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣](*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]πὸ φυλῆς ἑκάστ[ης]
10[ἡμέρ]ας φρᾶτραι δύο . ἐπ[ει-]
δὴ γὰρ [ὑ]πάρχουσιν φυ[λαὶ]
μὲν πέντε τούτων [δὲ]
ἐν ἑκά[σ]τ̣η̣ι̣ φυλῆι δῆ[μοι]
μὲν [δώ]δεκα φρᾶτρα[ι δὲ]
15[δώ]δ̣ε̣κ̣α τῶ[ι] δήμω[ι εκα⟧-
⟦σ̣τ̣ω̣ι̣⟧ ὥστε γίνεσθαι μ[ὲν]
δήμους ἑξήκοντα φ[ρά-]
τρας δὲ ἑπτακοσίας εἴ[κοσι] ,
ὑπαρχουσῶν [δὲ εἰ]ς̣ [τὸν]
20ἐν[ι]αυτὸν [ἡ]μ̣ερῶ̣[ν τρια-]
κοσίων ἑξήκοντα , συ̣[μβή-]
σεται τῶν ἑπτακο[σίων]
εἴκο[σι] φρατριῶν ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σεσθαι τὴν ἡμέρα[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
25δύο τοῖς̣ [δε]δ̣[οκιμασμέ-]
νοις(*) κ̣[- ca.15 -]
σ̣κε  ̣[- ca.15 -]
χετ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrD
μ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrE
30[ -ca.?- ]ισμα
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrF
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31[ -ca.?- ]  ̣υ̣σ̣α[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrG,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]ο
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrG,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34π[ -ca.?- ]
35ε[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36εκ̣[ -ca.?- ]
εφ[ -ca.?- ]
σιν̣[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrH
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40[ -ca.?- ]ματο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣σ̣αν οι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πρυτα[ν -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ]  ̣σιν[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrI
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44[ -ca.?- ]  ̣ην̣[ -ca.?- ]
45[ -ca.?- ]ον[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46[ -ca.?- ]αι̣δ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ FrA-C.8. BL 1.194 : το̣[  ̣]π̣ε̣[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ FrA-C.25-26. BL 1.194 : [  ̣  ̣]  ̣[- ca.10 -]νοισ prev. ed.
^ FrH.42. BL 1.194 : []  ̣ρυτα[ -ca.?- ] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.