Papyri.info

sign in

p.hib.1.38 = HGV P.Hib. 1 38 = Trismegistos 8189DDbDP transcription: p.hib.1.38 [xml]

252/251BC Hibeh

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.15 -] α̣ποδω[⁦ -ca.?- ⁩]
τηριο̣ν̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣νη̣ν ἠξιως[  ̣  ̣]
αὐτὸν συγράψαι(*) αυ̣τ̣[  ̣]  ̣ενιτ̣[  ̣]  ̣μ̣ω̣  ̣  ̣α
ἀ̣νέλαβέν με καὶ συνκαταπλέω̣ τ̣ο̣ύ̣τ̣ο̣ις
5[ἕ]ω̣ς̣ τοῦ πόρου τοῦ κατὰ τὸν ὅρμον τὸν
Ἀφροδιτοπολίτην, ἀνέμου δὲ γενομένου
καὶ τῶν συριῶν ὑπὲρ τὴν σκηνὴ[ν] ο̣ὐσῶν
συνέβη κλεῖναι τὸν δεξιὸν τοῖχον τοῦ
πλοίου καὶ καταδῦναι τὸ πλοῖον διὰ
10[τ]οῦτο.
ὀμνύω δὲ βασιλέα Πτολεμαῖον καὶ
[Ἀρ]σινόην Φ[ιλ]άδελφον θ[ε]οὺς Ἀδελφοὺς
καὶ θεοὺς Σωτῆρας τοὺς τούτ[ω]ν
γον[ε]ῖς εἶναι τὰ προγεγραμμένα
15[ἀλη]θῆ.

Apparatus


^ 3. l. συγ<γ>ράψαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.