Papyri.info

sign in

p.hib.2.197 = HGV P.Hib. 2 197 = Trismegistos 8284DDbDP transcription: p.hib.2.197 [xml]

c250BC Hibeh

Fr1
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ερη vac. ? ἐὰν δὲ γῆν ἢ οἰκίας ἢ ο[ἰκόπεδα -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν ἢ κέραμ[ο]ν̣ ἢ ζμήνη(*) ἐνεχυρά̣[ζηι -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ κ]α̣ὶ̣ τὸν χῶρον οὗ ἂν ἦι καὶ ἐπωνυμί[αν ἥντινα ἔχηι -ca.?- ]
[  ̣  ̣ κα]ὶ τὸ πλῆθος τῆς γῆς ἢ τῶν οἰκιῶν̣ [ἢ τῶν οἰκοπέδων -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ καὶ ὅπου ἂν ὦσιν καὶ ἐν ὁποίοις οἰκ[ο]πέδοις [ -ca.?- ]
[  ̣ ἐνεχ]υράσας γῆν ἢ οἰκίας ἢ οἰκόπεδα [ -ca.?- ]
[κέρα]μ̣ο̣ν [ἢ] ζ̣μήνη ἐμβατευέτω εἰ[ς -ca.?- ἐντὸς τῶν]
[ἐπι]ουσῶν εἴκοσι ἡμερῶν ἀφʼ οὗ ἂ[ν -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς διδοντωσαν(*) τὴν ἐξωμοσία[ν -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣κα  ̣  ̣ο̣π̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11[ -ca.?- ]π̣[  ̣  ̣  ̣]α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηι τὰ ἐνέχυρα   ̣ vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐνεχυράσαντ]ος γῆν ἢ οἰκίας ἢ οἰκ̣όπεδ[α -ca.?- ]
[ -ca.?- κέραμον ἢ ζ]μήνη(*) ἐμβατευέτω εἰς [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ἐ]νεχυράσαντα ἐν ἡμέ[ραις εἴκοσι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σητ̣αι vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τωσιν ἀ̣λλήλο̣ι̣ς̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωσιν ἑκ̣α̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ωι γραφ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣  ̣] τὸν ἔχοντα μήτε πρὸς τὸν ἀπ[οδιδόμενον (?) -ca.?- ]
[παρευ]ρ̣έ̣σ̣ε̣ι̣ μηδεμιᾶι. vac. ? [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣ν vac. ? ἐάν τις γῆς ἐπικριθείσης [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φ̣η̣ται ἐπὶ τῶν πρώτων γρ̣α̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24Traces
25[ -ca.?- ]  ̣ πλῆθος τῶν [οἰκιῶν ἢ οἰκοπέδων (?) -ca.?- ]
Traces
[ -ca.?- ] θεσμοφ[υ]λ̣[α -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣  ̣  ̣  ̣σθωσα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὴν ἐπίκρισ̣[ιν -ca.?- ]
30[ -ca.?- ἐ]νγράφεσ[θαι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κου ἐπ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr5,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32Traces
[  ̣  ̣]τε  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] γῆς οἰκ[ίας -ca.?- ]
35[  ̣  ̣]  ̣ ἐνιαυ[τόν (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]ναι vac. ? ἐὰν
[ -ca.?- ] ο̣ἰ̣κόπεδα
[ -ca.?- ]  ̣ας
[ -ca.?- ]  ̣σθωσαν
40[ -ca.?- χ]α̣ρίσωνται
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ν̣ν̣ο̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr5,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36ἐ̣ὰ̣ν̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]κε[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr6
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]τοην̣[  ̣]αυτ  ̣  ̣υ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ[α]θάπερ ε  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]π̣ι̣κριτῶν δίκη vac. ? [ -ca.?- ]
45[ -ca.?- ] ἐπικρίσεως γῆς ἢ ο̣[ἰκιῶν ἢ οἰκοπέδων -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ν ἐξελήλυθεν  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θωτον ἔχοντα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τίμημ̣α   ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ] ἀποτεισάτω κα̣[τὰ (?) -ca.?- ]
50[  ̣  ̣]ουσι vac. ? ἡ τ  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]λ̣ε̣ί̣σ̣των [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀποτε]ισά̣τ[ω -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53[ -ca.?- ]γ̣α̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ \ο̣ν̣/ / ἑσσηθ̣εὶς(*) ε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]έντων τιμὴν [ -ca.?- ]
55 vac. ?
55[  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸ ἐπιγραφὲ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ὑ]πὸ τῶν δικα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ικω[ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ] ἀπ̣[ο]τεισά[τω -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣ δι̣κ̣αι̣[ -ca.?- ]
60[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α  ̣ε̣π̣[ -ca.?- ]
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr8
00-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1/2Traces 2 lines
3[ -ca.?- ] ἢ οἰκίας ἢ οἰκό[πεδα -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ανη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωτηι α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀμφο̣τ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ω̣ν π[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[ -ca.?- ]
κ̣[ -ca.?- ]
να̣[ -ca.?- ]
——
δε[ -ca.?- ]
5κ  ̣[ -ca.?- ]
η  ̣[ -ca.?- ]
α̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]υ̣δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντων[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]η̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ωτια[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣λων[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ Fr1.2. l. σμήνη
^ Fr1.9. l. διδόντων
^ Fr2.14. l. [σ]μήνη
^ Fr7.53. l. ἡσσηθεὶς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.