Papyri.info

sign in

p.hib.2.198 = HGV P.Hib. 2 198 = Trismegistos 5183DDbDP transcription: p.hib.2.198 [xml]

242-222 BC ?
[Reprinted from: .] cf. C.Ord.Ptol. 77

r,1
00-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1a(hand 1) [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
2a[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
3a[ -ca.?- ]ετρη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ουσι τ̣ο̣υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὁ βασιλεὺς̣ ἀποδεδε̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣πολίτου
[ -ca.?- ]δ̣ρου Βαστακίλας Σωσιπ̣ά̣τ̣ρ̣[ο]υ̣ ἱππάρχης
[τῶν -ca.?- ]νίου Ἡρακλείδης πεν(τακοσίαρχος) τῶν Ἀμύντου
5[ -ca.?- ] τῶν Λαοΐτου Τιμοκλῆς χι(λίαρχος) τῶν Πετάλου
[ -ca.?- ] ἱπ(πάρχης) τῶν Πετάλ[ου] Ἡρακλεοπολίτ̣ου
[ -ca.?- ]  ̣υς  ̣[ -ca.?- ] ἱπ(πάρχης) Α  ̣[  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἱπ(πάρχης) Α̣ἰ̣σχίνης χι(λίαρχος) Νεο
7,mdδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]εν(τακοσίαρχος) τῶν Ναύτα Δαμοκ̣ρατίδης ἱπ(πάρχης)
[τῶν -ca.?- ] Τρύφων ἱπ(πάρχης) τῶν Ἀνδρονίκου Μεν̣ε̣σ̣-
10[ -ca.?- Ἀσκλ]η̣πιάδης πεν(τακοσίαρχος) Νόμος ἰλ(άρχης) Δημοκρα-
[ -ca.?- Μεμ]φ̣ίτου Χαρῖνος ἐπιστάτης Αἰνέα[ς]
[ἐπιστάτης -ca.?- ]σαμος ἐπιστάτης κατὰ \τὸ/ γραφὲν ὑπο-
[ -ca.?- ] (ἔτους) δ Λώιου κγ
r,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
15[βασιλέως προστ]άξαντος· τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- μηθ]ενὶ ἐξεῖνα̣[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- εἰσπραχθ]ήσεται τὴν τι[μὴν -ca.?- ]
[ -ca.?- ο]ἱ γὰρ σταθ̣μοὶ βασιλ[ικοί εἰσι· -ca.?- ]
(ἔτους) η   ̣[ -ca.?- ]
20[βασιλέως προσ]τ̣άξαντο̣ς̣· εἰ Σόλω̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- στρ]α̣τιώταις τοῖς ἐν̣ Ἡ̣ρα[κλέους πόλει -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ργους καὶ Ἀνδρομαχο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ὁ δὲ τοῦ Σόλωνος δ̣[  ̣  ̣]α̣ιος ἔστ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣οντ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ὸν̣ δὲ Ἀνδρό[μαχον -ca.?- ]
25[ -ca.?- βασ]ι̣λ̣ικῶ[  ̣· ἐὰν] δέ τι φαίνητ̣α̣ι̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εἰσπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ναι αὐτῶι πα[ρὰ τ]ο̣ῦ Ἀνδρ[ομάχου -ca.?- ]
(ἔτους) η Περιτί̣ο̣υ̣
[βασιλεὺς Πτ]ο̣λεμαῖο̣ς̣ τ̣οῖς νομάρ̣[χαις κα]ὶ̣ τοῖ[ς τοπάρχαις]
[καὶ τοῖς κω]μάρχαις κ[α]ὶ βασιλικοῖς γραμ̣μ̣α[τεῦσι -ca.?- ]
30[ -ca.?- ] πρότερον [μ]ὲν διὰ τ̣ο̣ύ̣τ̣ου   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ῶ̣ν δεόντ[ω]ν ποι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣αθεστ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33a[ -ca.?- ἱπ]π̣εῖς   ̣[ -ca.?- ]
34a[ -ca.?- ]  ̣πακ  ̣[ -ca.?- ]
35a[ -ca.?- ]τρια ποι[ -ca.?- ]
36a[ -ca.?- ]  ̣ς τοὺς ἐγ  ̣[ -ca.?- ]
37a[ -ca.?- ] κ̣ώμην ε̣[ -ca.?- ]
38a[ -ca.?- ]α καὶ κα[ -ca.?- ]
39a[ -ca.?- ]ηται κ[ -ca.?- ]
40a[ -ca.?- ]λ̣λην ἐγ[ -ca.?- ]
41a[ -ca.?- ]χομεν[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33[ -ca.?- ] Πα[νήμο]υ κα
[βασιλέως προστάξαντος· -ca.?- ]των τοὺς κ[ -ca.?- ]
35[ -ca.?- ]  ̣  ̣ω̣ς καὶ τῶν κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ πράξετα[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ἱπ]πεῖς ἀπὸ τῶν (ἑκατονταρούρων) \τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]/ (ἀρταβ ) ε [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υτ[ -ca.?- ἐ]κ τοῦ Μεμφίτου κατα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων (ἑκατονταρούρων) [ -ca.?- ] κ̣αὶ πρότε̣ρον τουτο[ -ca.?- ]
40[ -ca.?- ] καὶ ἀρ[ -ca.?- ]νηι παρὰ πάντων τ[ῶν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣οι καὶ νῦ̣[ν -ca.?- ]σιν τῆς κατὰ ποταμ̣[ὸν -ca.?- ]
r,3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42[ -ca.?- ]ου
[ -ca.?- ]τ̣ο
[ -ca.?- ]γ̣υλ̣α̣-
45[ -ca.?- τ]ούτους
[ -ca.?- ]ν
[ -ca.?- ]ο̣α
[ -ca.?- ]τ̣ου
[ -ca.?- ]σ̣αι̣χυ  ̣
50[ -ca.?- ]ν  ̣
[ -ca.?- ]φ  ̣
r,4,ctr
[ -ca.?- τ]ῶ̣ν ν̣ομων πα̣ρέξονται
[ -ca.?- ]α̣ρχων τὸ ἀνάλωμα ὃ κ̣αὶ
[ -ca.?- ν]α̣υ̣τ̣ικά· [ἐ]ὰ̣ν̣ [δέ] τις λεία
55[ -ca.?- ἐ]ν τοῖ[ς τ]ό̣ποις
[ -ca.?- ] δ̣ύο ἕκαστ̣[α] τῶν
[ -ca.?- ]  ̣α̣ς ἐπιγράφοντες
[ -ca.?- ]σ̣ωσιν ἢ τὰς τι-
[ -ca.?- ]ρ̣ά̣ν̣τες ἐπὶ τοῦ
60Traces [ -ca.?- ]  ̣ τῶι φ̣υλ̣ακί-
τη[ι   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]σ̣άντων
——
καὶ ἐπ̣[ιδ]ε̣ιξάν̣[των -ca.?- ]  ̣σαντες
οἱ φυλ̣[α]κῖται   ̣[ -ca.?- ἀπο]λ̣ωλότα
ἢ τὴ̣[ν ἀ]ξί̣αν·   ̣[ -ca.?- λῃ]σ̣θ̣έντι
65οσα̣[  ̣]  ̣ε̣  ̣  ̣νηι εἰς τι[ -ca.?- ]  ̣ ἡ-
μέρας ἐπιδείξηι ο̣[ -ca.?- ἐ]ν̣
ἡμέραις ιε ἀφʼ ἧς [ -ca.?- ] ληισ-
θέντων(*) ἐγχ̣ωρίων̣ [ -ca.?- ]σ̣α̣ν̣
r,4,md
τοῖς
[ἀγγεί]λ̣α̣σιν
70[τ]ῶι φυλα-
κιτωι(*) τὰ
ἀπολωλό-
[τ]α̣.
r,4,ctr
ἀ̣ποδιδότω̣σαν δὲ τ[ -ca.?- ]  ̣
70[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣ φ]υλακιτ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣σιν· ἐὰν̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72[ -ca.?- ]  ̣
τ̣[ -ca.?- ]  ̣ω-
σα[ν -ca.?- ]  ̣  ̣
75το̣υ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣
——
ἐπ̣[ -ca.?- ]πο
τ[ -ca.?- ]σ̣ιν
ἃ τὸ ἡμ[ -ca.?- τ]ω-
σαν μετα̣[ -ca.?- τ]ῶν
80ἀπολω̣λ̣[ότων -ca.?- ]  ̣καίως
κα[ὶ] τῶ̣ν α̣[ -ca.?- ]ντες
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] ἐ̣πιστελ-
λ̣έ̣τω[σαν -ca.?- ]  ̣ εἰς τοὺς
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
r,5
85καὶ μ̣ὴ ἐπαναγάγηι, ἔνοχος ἔστω τ̣ῶι α[ὐτῶι ἐπι]τίμωι
——
καθάπερ καὶ ὁ ληιστής(*)· κατὰ τὰ̣ α̣ὐτὰ̣ [δὲ καὶ το]ὺ̣ς να[ύ-]
τας τοὺς τὸν χαρακτῆρα ἔχοντας κα[ὶ τ]ο̣ὺ̣ς̣ [- ca.9 -]
ἐκ τοῦ ναυτικοῦ οἱ φυλακῖται ἐν̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ς φυλ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὅσοι ἂν \ἁλῶσιν/(*) ἐπαναγέτωσαν πρὸς [τοὺς   ̣  ̣ ε]σ̣τηκότα̣[ς τῶν]
90φυλακῶν· ἐὰν δὲ μὴ ἐπαναγάγω̣[σ]ιν̣(*) ἐ̣ξελεγχθέντες α[ὐτοὶ]
ἀποσ̣τελλέσθωσαν ἐπὶ τὰς ναῦ̣ς̣· ἔνοχοι δʼ ἔστωσαν κ̣[αὶ οἱ]
ὑποδεχόμενοι τοὺς ναύτα[ς] φ̣ω̣ρ̣ᾶι βασι[λ]ικῆι· ἀγώγ̣[ιμοι]
——
δʼ ἔστωσαν οἵ τε ληισταὶ(*) καὶ οἱ λοιπο[ὶ κ]ακοῦργ̣οι καὶ οἱ βασ̣ιλ̣ι̣[κοὶ]
ναῦται πανταχόθεν καὶ μηθεὶ[ς αὐ]τ̣οὺς ἀφαιρείσθω
95ἢ ἔν[ο]χ̣ος ἔστω αὐτ[ὸς] ὁ̣ κωλύ[ων] ἢ ὁ̣ [  ̣  ̣  ̣]μ̣ενος τοῖ[ς] αὐτοῖς
ἐπιτ̣[ίμ]οις οἷς καὶ ὁ λ[ῃσ]τ̣ὴ̣ς̣ κα̣ὶ̣ ὁ τὴ[ν να]ῦ̣ν λελο[ι]π̣[ώς]· κα̣τ̣ὰ
/ τὰ α[ὐ]τὰ δὲ καὶ οἱ ὑποδεχόμενο[ι τὰς λεί(?)]α̣ς παρὰ τ[ῶν]
ληισ̣[τ]ῶ̣ν(*) ἢ κακούργου ἢ αὐτοὺς ὑπ̣[οδεχόμε]ν̣οι ἔν̣[οχοι ἔσ-]
τω[σα]ν τοῖς αὐτοῖς ἐπιτίμοι[ς] κ̣[αθάπερ -ca.?- ]
100γέγ̣[ρα]πται· ε  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] δὲ το̣ῖ̣ς̣ φ̣[ -ca.?- ]
——
μὴ [ἐκ]λυέτω μηθεὶς αὐτοὺς ἢ ἔν[οχος ἔστω -ca.?- ]
δ̣ʼ ἔ̣[ρε]υναν ποιείσθωσαν παραλαβό̣ν[τες -ca.?- ]
ἐπ[ισ]τ̣άτου καὶ τὸν φῶρα τὸν βασ̣[ιλικὸν -ca.?- ]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρωι ἐστι̣ν ⟦  ̣  ̣⟧ \καὶ/ [ἄ]νευ τουτ  ̣[ -ca.?- ]
105[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι· νυκτὸς δὲ μ̣[ηθ]εὶς βαδιζ̣[έτω -ca.?- ]
[——]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]· ἐὰν̣ [δὲ   ̣]π̣ις̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107  ̣  ̣[ -ca.?- ]
εχ[- ca.14 -]  ̣[ -ca.?- ]
ηι καὶ [- ca.9 -]  ̣· διακρινέτ[ω]σ̣[α]ν δὲ περ[ὶ αὐτῶν οἱ κρι-]
110ταὶ οἷ[σπερ καὶ το]ὺ̣ς ληιστὰς(*) κρίνειν συντέ[τακται· τοὺς δὲ]
πλείον[τας κατὰ π]οταμὸν ὁρμίζεσθαι πρὸ τ[ -ca.?- ]
ἐν τοῖς ἀ[ποδεδει]γ̣μ̣έ̣νοις τ̣[ό]ποις· νυκτὸς δὲ \μ/ μ̣[- ca.11 -]
οῦνται [- ca.9 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπ]ολέσωσ̣ιν ε̣υ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐὰν δέ τι[νες ὑπὸ] χ̣ε̣ιμῶ̣νος̣ [  ̣  ̣  ̣]κ̣ληθέντες̣   ̣[ -ca.?- ]
115ἐπʼ ἀκτῆς ὁ̣[ρμισ]θ̣ῆ̣ναι παρελθόντ[ε]ς̣ ἐπὶ τ[ὰ -ca.?- ]
συγκύρον[τα] π̣ροσαγγελλέτωσαν τοῖς φυ[λακίταις τήν]
τε αἰτίαν κ̣[α]ὶ̣ τ̣ὸν τόπον ἐν ὧι ὡρμίσθησαν̣ [καὶ τοῖς προσ-]
αγγείλασιν συναποστελλέτω ὁ ἀρχιφυλακ[ίτης φυλακὴν]
ἱκανὴν οἵτινες φυλάξουσιν τοὺς ὁρμοῦντα̣[ς ὅπως μηθὲν]
——
120 βίαιον γένηται· καὶ ἐάν τινες παρὰ τοῦ [βασιλέως ἀπεσ-]
ταλμένοι κατ̣ὰ σπουδὴν πλείωσιν καὶ βούλ̣[ωνται πλεῖν]
νυκτός, συμπρ̣[ο]πεμπέτωσαν(*) τούτους καὶ   ̣[ -ca.?- ]
r,6
φυλακιτ[ -ca.?- ]
ἐπικλη  ̣[ -ca.?- ]
125νέτω τοῖ̣[ς]   ̣[ -ca.?- ]
——
κῆι Μεμφιτ  ̣[ -ca.?- ]
της πόλει·   ̣[ -ca.?- ]
Τέκθωι̣   ̣[ -ca.?- ]
Κ̣υνοπολιτ[ -ca.?- ]
130φυλακῆι̣ Ἑρμ[οπολιτ -ca.?- Σ̣π̣έ̣ο̣ς̣]
Ἀρτέμιδος π[ -ca.?- ]
131a/ ονοης [ -ca.?- ]
τομονοι νήσω̣[ι -ca.?- ]
——
ὁ τὴν φυλακ[ὴν -ca.?- ]
τρόπωι ὧι ἂν̣ [ -ca.?- ]
135ποιῶν αὐτ̣[ -ca.?- ]
δὲ οἱ ὑπαρ̣[ -ca.?- ]
φυλάσσει[ν -ca.?- ]
λ̣εγμένο̣[ι -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ω̣ν καὶ [ -ca.?- ]
140[  ̣  ̣  ̣]οτων̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,7
(hand 2) β̣α̣σιλέως προστ[άξαντο]ς· τοὺς πραγματευομένους
[τ]ι τῶν βα[σιλ]ικῶ̣ν̣ [ἢ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ζοντας καὶ τοὺς τελώνας ἢ
τούτων ἀν[τιγραφεῖς] μ̣ὴ [  ̣  ̣]η[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ⟦ησ⟧ειν μηδʼ ἀτελείας
διδόναι μ[ηδὲ κ]α̣τάγ[ειν ἐᾶν μ]ηθὲν ἐὰμ(*) μὴ παρὰ
145Ἐπικύδ[ους τὰ σ]ύ̣μβολα παραγ[έν]η[τ]αι ὧν ἂν καὶ παρὰ Ἡρα-
κλεί[δηι ἀντίγ]ρ̣αφα ὑπάρξ̣ηι· εἰ δὲ μὴ ἄκυ̣ρα αὐτοῖς
ἔσται· (ἔτους) ιδ [Ἀ]ρτεμ̣[ισ]ίο̣υ̣
βασιλέως προστ[ά]ξαντο̣ς̣· [Ἐπι]κ̣ύ̣[δο]υ̣ς̣ ἀπ̣[α]γ̣γείλαντος·
ὅσοι ἂν τῶν π̣[ραγ]μ̣ατε̣υ[ομένων   ̣]τακ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣ρὸς τοὺς
150λόγους τῶ̣[ν - ca.12 -]ν̣ακ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ένους ἀντει-
πῶσιν κα̣[λούμενοι ἐπὶ το]ῦ̣ ἀποδεδ[ει]γμένου κριτη-
ρίου   ̣  ̣φ̣[- ca.12 - εἰ]ς̣ τὸ βασιλ[ι]κ̣ὸν τὸν ἐνκαλού̣-
με[νον· (ἔτους) -ca.?- ] ου
β[ασιλέως προστάξαντος· Ἐπικ]ύδου[ς] ἀ̣π̣[α]γ̣γ̣είλαντ[ος]·
155[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣ τ]ῶν ἀποδεδ[ει-]
[γμένων -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κριτ]η̣ρίωι   ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ θανάτωι ζημιώς̣[ -ca.?- ]
160[ -ca.?- ] (ἔτους) ιε Γορπιαίου
[βασιλέως προστάξα]ντος̣· ὅσ̣ων π̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣αγ̣νω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν
[ -ca.?- ] ὀφε̣ί̣λε[ι]ν χρήματα εἰς τὸ̣ β̣α̣[σιλι]κὸν
[ -ca.?- ]  ̣ως {ω̣ς} αὐτοῖς ὀφείλοντας κ̣[αὶ] περὶ
[ -ca.?- ἀ]ντιλέγοντας κρίνεσθαι βούλων-
165[ται -ca.?- ἐ]π̣ὶ τοῦ ἀποδεδειγμένου κριτηρίου
[ -ca.?- ]ν ἀθῷοι ἔστωσαν, οἱ δὲ ἐξαρνη-
[σάμενοι -ca.?- ἀπ]οτινέτωσαν τὸ ἐνκληθὲ[ν] τούτου
[ -ca.?- ] τὸ μὲ̣ν ἐπίτιμον τοῦ ἰδιώ[τ]ου
v,8
τὸ δὲ ὀφε̣ί̣λημ̣[α εἰς] τ̣ὸ̣ βασ[ιλικὸν -ca.?- ]
170ἰδιώτηι π̣ρῶτον τοῦ ὀφειλήμ̣[ατος -ca.?- ]
καλοῦντ̣[ες   ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣⟧\/ω̣τ  ̣[ -ca.?- ]
μενον ἡμ[ιό]λιον ει̣[ -ca.?- ]
Θέων ἀπήγγειλεν·   ̣[ -ca.?- ]
καταβάλλωσ̣[ιν -ca.?- ]
175τοῖς ὀφεί[λο]υ̣σ̣[ι -ca.?- ]
πρὸς τοὺς̣ [ -ca.?- ]τιος  ̣[  ̣  ̣]
ἀποδόσει [ -ca.?- ]κ̣αλεῖ  ̣[  ̣  ̣]
περὶ ὀφειλ̣[ήματος -ca.?- ]  ̣ρ̣ε̣ιν τοὺ[ς]
θεσμο  ̣[ -ca.?- τὴ]ν̣ τράπεζαν
180εἰς λε κα[ -ca.?- ]  ̣ν εἰς τὸ
βασιλ̣[ικὸν -ca.?- ]ως οὐκ [ὀφ]ε̣ίλοντες
κ̣ατ[ -ca.?- ]  ̣  ̣τωνα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184  ̣[ -ca.?- ]
185γ[ -ca.?- ]
καὶ ω̣[ -ca.?- ]
ὦσιγ(*) γ[ -ca.?- ]
γνώσε[ται -ca.?- ]
τὸ κλ[ -ca.?- ἐπὶ το]ῦ
190ἀποδ[εδειγμένου κριτηρίου (?) -ca.?- ]
βασιλέω̣ς̣ π̣ρ̣[οστάξαντος· -ca.?- ἐν]ε̣χυραζο-
μένων̣ ἢ πω̣[λουμένων -ca.?- ]  ̣ μὴ δί-
δοσθαι αὐ[τοῖς -ca.?- ]σι̣α̣· ἐὰμ(*)
μὴ χειρο̣[γραφ -ca.?- ]  ̣
195ἐξομνυν[ -ca.?- ]τωσα̣ν
ἢ ἐμ(*) παραθ̣[ήκηι (?) -ca.?- ]
v,9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197ε[ -ca.?- ]
θ[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]
200τ[ -ca.?- ]
ε̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τω̣ν π̣[ -ca.?- ]
205των ο̣[ -ca.?- ]
πον ς[ -ca.?- ]
ὠνὰς   ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ στρα̣[ -ca.?- ]
νωι αὐτ̣[ -ca.?- ]
210καθω̣τ[ -ca.?- ]
v,10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] (ἔτους) κε Δί[ου -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν Ἑ]ρ̣μ̣οῦ π̣ό̣λει γεγε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ων [ἐ]κ̣ τοῦ δ[ιαγράμματος (?) -ca.?- ]
215[ -ca.?- ]κ[  ̣  ̣]τα̣ς ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐνεχυραζομ]έ̣νων ἢ π̣ω̣λουμ[ένων -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣]σθ[α]ι τοῖς β̣ο̣υλομέ̣[νοις -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ συνεκριθηι(*) το̣[ύ]τ̣ω̣ν τ[ῶν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εν γυναῖκες οὖσα[ι   ̣  ̣  ̣  ̣]φε[ -ca.?- ]
220[ -ca.?- ]  ̣αι δεῖν ἐξιδι̣άζ̣εσ̣θα[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣όν̣των μὴ δίδ[ο]σθαι τῶι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ον γάρ ἐστ̣[ι]ν̣ αὐτὰς ς̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]μα τε[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224a[ -ca.?- ] καὶ ε[ -ca.?- ]
225a[ -ca.?- ] ἀ̣δελφὰ[ς -ca.?- ]
226a[ -ca.?- ]  ̣ ἐπὶ τὸ α  ̣[ -ca.?- ]
227a[ -ca.?- ] ἐ̣πιχε  ̣[ -ca.?- ]
228a[ -ca.?- ]  ̣ τοῖς δ  ̣[ -ca.?- ]
229a[ -ca.?- ]οτας γα̣[ -ca.?- ]
230a[ -ca.?- ]  ̣  ̣τ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
225[ -ca.?- ]κρ̣ί̣ν[εσθα]ι ει  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ γὰρ εγ̣δ̣ε  ̣  ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ἕκτο̣ν μ  ̣  ̣ρ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ι̣ δὲ ἐκ τῶν φόρω̣ν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι τ̣ὰ δίκαια ποιεῖ[ν (?) -ca.?- ] ρ̣η[ -ca.?- ]
230[ -ca.?- τ]οῖς βουλομένοις ἐξ̣[ -ca.?- ] κ̣αὶ τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣αντες οἱ τὰ βασιλ̣[ικὰ -ca.?- ]σοντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ο̣ὺ̣ς ἄλλους διασκεψ̣[ -ca.?- ]τας κ  ̣[ -ca.?- ]
v,11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232a[ -ca.?- ]τ̣εα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ι̣ο̣[ -ca.?- ]τοφορ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣έχεσθαι μηδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀγωγ̣ι̣[μ -ca.?- ]
235[ -ca.?- συ]νγραφὰς τῶν [  ̣]  ̣  ̣ω̣ν̣ ἀλλὰ τοὺς ἐνκαλου  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ις ἢ οἷς ἂν οὗτοι ἐνκαλέσωσιν λαμβάν[ειν τὸ δί-]
[καιον] ἐν τῶι ἀποδεδειγμένωι κριτηρίωι, πε̣ρ̣[ὶ δὲ]
[τῶ]ν̣ ἐνκλημάτων κρί[ν]εσθαι [αὐ]τ̣οὺς κ[α]τὰ τ̣ὰ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ἐν τοῖς οὖσιν καθʼ ἑ̣κάστ̣ους τῶν τ̣[ό]π̣ων ε̣[ -ca.?- ]
240[ -ca.?- δι]κ̣αστηρίοις· ἐὰν δέ τις ἀντιλογία ἦι πε̣ρ̣[ὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ τ̣ὰ[ς] κρίσεις ὡς ἐν τῶι διαγματ̣ι̣(*) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- γέ]γ̣ραπται ἐπισκοπεῖν τὸν ἐν ἑκάστ[ωι νομῶι]
[στρατη]γὸν μετὰ τοῦ νομάρχου καὶ ως[ -ca.?- ]
[ -ca.?- σ]υ̣ντελε̣ῖσθαι·
245(ἔτους) ε Περιτίου
r,Fr1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]π̣ιδείξηι̣ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] τὴ̣ν̣ β[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] λ̣όγων̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣νου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣λ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- διαγρ]άμμα̣τ̣ι̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ τ̣ου[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr3
[ -ca.?- ] καὶ ἀν̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] λαμβανο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] νῦν ἀνη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ανητα[ι -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ο̣κ̣α̣ρχ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr3
[ -ca.?- ] ἐπι
5[ -ca.?- ]  ̣λου
[ -ca.?- ]υ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr4
[ -ca.?- ]λ̣ους του[ -ca.?- ]
[ -ca.?- το]ὺς λοιπο[ὺς -ca.?- ]
[ -ca.?- φυλ]ακιτῶ̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr4
[ -ca.?- ]  ̣ως δω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- εἰσπ]ραχθή[σεται (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το  ̣ε[ -ca.?- ]
r,Fr5
[ -ca.?- ]  ̣ης τῆ[ς κα]τ̣ὰ ποταμ[ὸν -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐπιμελ̣[εῖσ]θ̣α̣ι μὲν του̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]π̣ὶ τοῦ [φ]υλακίτου κα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κατ]ὰ τὸ δ[ι]άγραμμα [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] καὶ ἐ̣[άν] τις λε̣[ί]α̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τοὺς ν[αύτ]α̣ς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τοὺς π  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀ̣ρ̣γυριο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ποτα(?)]μ̣ὸν δ[ὲ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr5
[ -ca.?- ]α̣κται τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣
[ -ca.?- προσ]τεταγμέ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣εχωρήκα̣[σ]ιν
[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣νε̣στ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ινων
[ -ca.?- ]  ̣τος
[ -ca.?- α]ὐτοῖς
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Με]μ̣φιτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τεύεσθαι δε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- μ]η̣δ̣ὲ̣ ὑπε̣ύ̣θυνον εἶνα̣[ι -ca.?- ]
5[ -ca.?- εἰ]σπράσσ̣ειν δὲ τὸν σῖτον̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εις τῶν ταγμάτω[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐπιμ]ελεῖσθαι δὲ τουτ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ] καὶ πε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐὰν ἐχ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]κα[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr6,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- β]ασιλεὺς
[ -ca.?- ]  ̣ς ἐπι
[ -ca.?- ] εἰ δὲ
5[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]ις
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr6,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
βα̣σ̣ι̣λέως [προστάξαντος· -ca.?- ]
5[  ̣  ̣]ραιτ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ν  ̣λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]τε̣[  ̣]φ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν καταστ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τὴ]ν φυλακὴν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ισταται τ  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] τὸν σῖτον ἐν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] αὐτῶι ὧι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]μένων ἐν τῆι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- πρ]ακτό̣ρων συ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐά]ν̣ τ̣ις τοῦτο [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣αθηκ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- τ]ὰ̣ς φ̣υ̣λα̣[κὰς -ca.?- ]
[ -ca.?- ἄ]λλον τῶι ς  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- φυλά]ξ̣ουσ̣[ι -ca.?- ] καὶ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣τω τ̣ῶι ἐπ̣ι̣[στάτηι -ca.?- ]
5[ -ca.?- φ]υ̣λάξουσι δὲ καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κώ̣μας ἐξ ὧν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀπὸ τῆ̣ς α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Θηβαικα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ουσιν   ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- Ἡρα]κ̣λέους [πόλει (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- τῶ]ν ξένω̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κον χω̣[ ]
[ -ca.?- ]κ̣ην κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣  ̣[  ̣  ̣]υ̣σιν [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- κατὰ] ποταμὸν [ -ca.?- ]
v,Fr8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐὰμ(*) μ̣ὴ̣ τα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣η̣δ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣τ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εν δὲ αὐτῶ[ι -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ ὠ̣νὰς γ̣ὰ̣ρ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- πρ]ᾶξιν κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὀφ]ε̣ι̣λοντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- προ]σ̣τ̣άξα[ντος (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]αταγ  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωι κ̣αὶ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ̣ια̣ι παρ[ -ca.?- ]
r,Fr9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]π̣ρ̣[ -ca.?- ]
v,Fr9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
r,Fr10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] ἀπὸ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νωνος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- καθάπ]ε̣ρ καὶ νῦ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣γραμ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ο]υσι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η αυτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πατω[σαν (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣λοῖα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὴν φυ̣[λακὴν -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κριτη(?)]ρίο̣υ̣ π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ωσ̣α[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] (ἔτους) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τηι[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]λ[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀπολ]ω̣λότ̣[α] π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τιμὴν τ̣ῶ̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- το]ὺς ἀπίστ[ους (?) -ca.?- ]
5[ -ca.?- ἐὰ]ν̣ δ̣ὲ̣ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ἀ]ντ̣ιλεγ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ρ̣ιον μέχ[ρι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ις[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εν[  ̣]  ̣στ  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] φυλακιτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] περὶ τὴν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣ων πρ  ̣\α/[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κατ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εας̣ κ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]φ̣ειν τοῖς [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ω̣ν ἐὰν χρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣οι[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr13
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]να̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣στ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣α̣ε  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣ρ̣θως[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ς πόλε̣ι̣ς κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν κ̣α̣[ὶ] τ̣ὸν π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τὴ]ν φ̣υλακὴ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παρέξουσ̣[ι -ca.?- ]
10[ -ca.?- κ]α̣ὶ κατὰ γῆν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀ̣φ̣[ι]κνουμ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ι̣[  ̣  ̣]ν̣οις̣ τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ καὶ τῶ̣ν π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ετων το[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ει̣α̣ν τη  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr13
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]στ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] τ̣ὰ̣ ἱ̣ερ̣ὰ ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υτων   ̣[  ̣]τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]άν τι αὐτοῖς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣ ὠ̣νῶν πα̣ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ι[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] ἐὰ̣ν̣ ἔχηι   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣  ̣υ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ει[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr14
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ω̣σ̣α̣[  ̣]  ̣ε̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τωσαν ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Αἰγυπ[τ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι αὐτ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr14
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- προστά]ξαντ̣[ος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr15
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μενον̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θ̣ες[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣απ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣μ̣α̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr15
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ν
[ -ca.?- ]νλο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ας̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- βασ]ιλέω̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γ̣ελ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr16
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] γ̣ὰ̣ρ̣ δι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ασαν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣ότων ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κακο]ύ̣ρ̣γους̣ [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- λ]η̣ι[σ]τὴν(*)   ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr16
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]οις
[ -ca.?- ]α̣φ̣η̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr17
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]η̣[  ̣]π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ων τὸ ἐπ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣η̣ς̣ πρου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ῶ̣[ν] γραφο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]τ̣α[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr17
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[ -ca.?- ] μη̣θ̣ὲ̣ν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το̣υ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τιν̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr18
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ κα[ὶ] τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιν καθά[περ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ων π̣ρα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α̣ς̣ τω̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr18
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι ἡ ἐξω[μοσία (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ς ἐσφρα[γ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr19
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νο̣π̣λα̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ολειζο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τα π̣ε[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr19
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ἐπιφερω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ ⟦(τάλαντα) ε̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr20
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]μ̣ε  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ις ἐρευ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣τ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ξ̣ε[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr20
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]τ̣ων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[  ̣]τε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,Fr21
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- κ]α̣ὶ ἔστω̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐὰν δέ τις   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ληιστ̣[ -ca.?- ](*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,Fr21
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]τοιου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] γυ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr22
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ως κομιζ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ν ἵνα [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r,4,ctr.67-68. l. λῃσ|θέντων
^ r,4,md.70-71. l. φυλα|κίτηι
^ r,5.86. l. λῃστής
^ r,5.89. corr. ex ωσιν
^ r,5.90. corr. ex επαναγ  ̣γω̣[σ]ιν̣
^ r,5.93. l. λῃσταὶ
^ r,5.98. l. λῃστῶν
^ r,5.110. l. λῃστὰς
^ r,5.122. corr. ex συμπρ̣[ο]πεμπετ  ̣σαν
^ v,7.144. l. ἐὰν
^ v,8.187. l. ὦσιν
^ v,8.193. l. ἐὰν
^ v,8.196. l. ἐν
^ v,10.218. l. συνεκρίθη
^ v,11.241. l. διαγ<ράμ>ματι
^ v,Fr8.2. l. ἐὰν
^ r,Fr16.5. l. λῃστὴν
^ r,Fr21.3. l. λῃστ[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 5183 Translation (Englisch) [xml]

textpart

00 

textpart

13 

textpart

41 

textpart

52 

textpart

68 

textpart

69 

textpart

85  (lines 85–122) … and if he (i.e., a robber) is not arrested, let him (i.e., the noncompliant phylakitês) be liable to the same penalty as the robber. The same holds with regards to the sailors, specifically those who have the mark, and the [...]s from the fleet: the phylakitai… as many as bring them to those in charge of the phylakai. But if they (i.e., the phylakitai) do not arrest them, let them be accused and sent to the ships. And let them also be liable, namely those hiding (fugitive) sailors, to (the penalty for) theft from the crown. Also to be arrested everywhere are robbers and other wrongdoers and (runaway) royal sailors; and let no one conceal any of these, or let him also be liable, the one hindering or the one [...]ing, to the same penalties as the robber and the man abandoning his ship. And it is the same with regards to those who conceal stolen goods obtained from a robber or a wrongdoer, or those who conceal the robbers or wrongdoers themselves: let them be liable to the same penalties as… has been written. … And may no one hinder them, or he will be liable… and let them conduct a search, taking along … (from?) the epistatês, and the basilikos phôr… is, and without… and at night, let no one go… but if... and... and let the judges to whom it has been assigned to judge robbers decide concerning them. … (And they decree that) those sailing down the river are to come to anchor before… in the prescribed places; but at night, …let them destroy…. And if any (are forced?) by a storm to come to anchor on a rugged bank, going to the [ --- ] that they happen upon (?), let them inform the phylakitai of the reason and the place in which they have anchored. And to those who have made notification, let the archiphylakitês send a sufficient guard who will protect those at anchor, so that nothing violent may happen. And if any sent by the king are sailing in haste and wish to sail at night, let them (i.e., the phylakitai [?]) join in escorting these men; and… (J. Bauschatz, Law and Enforcement, pp232–233, 286)

textpart

123 

textpart

141 

textpart

169 

textpart

196 

textpart

210 

textpart

232 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

4 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1 

textpart

1